Sök:

Distributed Operations

En förmåga eller en metod?


Uppsatsen behandlar det amerikanska konceptet Distributed Operations (DO) kopplat mot den svenska doktrinutvecklingen. Uppsatsen bygger på Mika Ihalainens uppsats om DO som en framtida upprorsbekämpningsmetod. Uppsatsen avser fortsätta på Mika Ihalainens uppsats, och då främst med hans egna förslag på vidare forskning. Syftet med uppsatsen är att besvara frågeställningen ?Är Distributed Operations en förmåga eller en metod utifrån hur konceptet nyttjades under Falklandskriget?? och att ge ett konceptexempel på hur den svenska Försvarsmakten kan hantera en lågtek-nologisk fiende samt bidraga till den svenska doktrinutvecklingen, framförallt genom en definition av begreppen förmåga och metod. Ytterligare ett syfte med uppsatsen är att ?öppna upp? för vidare studier kring ämnet. Problemställningen har angripits med en kvalitativ textanalys där den nominella definitionen av begreppen förmåga och metod har väglett författaren genom empirin och slutligen resulterat i ett försöka att avgöra huruvida DO är en förmåga eller me-tod, sett från hur det nyttjades av SAS i Falklandskriget. Empirin har i huvudsak bestått av major Mika Ihalainens och major Brian L. Gilmans (USMC) uppsatser samt ett urval av deras källor. Även svenska ordböcker och doktriner har använts för framtagandet av en nominell definition av de för uppsatsen centrala begreppen. Uppsatsen visar att Distributed Operations bör betraktas som just ett koncept, ett koncept som skapar, binder samman och driver utvecklingen av metoder i syfte att uppnå vissa förmågor.

Författare

Alexander Hecksén

Lärosäte och institution

Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..