Sök:

Sökresultat:

26086 Uppsatser om Metod - Sida 1 av 1740

Manöverkrigföringens indirekta och direkta metod : en studie i fördelningen av dessa vid flyginsatser under Operation Desert Storm

En av huvuddelarna i manöverkrigföringen, som Försvarsmakten nyttjar, är indirekt och direkt Metod. Men då Sverige inte har varit i krig på väldigt länge så beslöt jag att skriva denna uppsats i syfte att skapa ett underlag för en ökad förståelse för nyttjandet av indirekt och direkt Metod vid manöverkrigföring. För att göra detta så försökte jag svara på följande fråga:Hur ser fördelningen mellan indirekt och direkt Metod ut vid flyginsatser i krig under 1990-talet?För att få ett svar på frågan så gjorde jag en fallstudie på Operation Desert Storm där jag först analyserade vilken Metod de allierade styrkorna använde mot de olika anfallsmålen. Efter detta gjorde jag en undersökning i hur många anfall och uppdrag som genomfördes mot varje mål.

Fissurförsegling som kariesförebyggande metod

Introduktion: Karies är en infektionssjukdom som orsakas av bakterier från den orala mikrofloran. Gropar och fåror i de första permanenta kindtänderna är de vanligaste platserna för kariesskador. Därför är behandling och prevention av karies i dessa ytor av stor betydelse i dagens barntandvård. En Metod för att förhindra kariesuppkomsten är fissurförsegling, en applikation av plast direkt i de djupa fissurerna på kindtändernas tuggytor. Det saknas dock tillräckliga vetenskapliga studier gällande fissurförsegling som kariesförebyggande Metod och därför behövs aktuell kunskap inom detta område. Syfte: Att beskriva effekten av fissurförsegling som kariesförebyggande Metod.Frågeställningar: 1.

Dramapedagogik ? En motiverad metod på gymnasiet? : Ett antal svensk/engelsklärares attityd till dramapedagogik som integrerad metod på gymnasiet

Uppsatsen ämnar undersöka hur gymnasielärare med ämneskombinationen svenska/engelska ser på användandet av dramapedagogik som Metod i sina ämnen. Uppsatsen bygger på intervjusvar från åtta kvalitativa intervjuer gjorda med svensk/engelsklärare på två olika gymnasieskolor i Kalmar under våren 2008. Resultatet visar att många lärare är positiva till dramapedagogik men att det är få som använder det i en större utsträckning. Skälen att inte använda drama är enligt de intervjuade framförallt okunskap, tidsbrist samt organisatoriska svårigheter..

Mitt i prick? : En utvärdering av SCB:s metod för befolkningsframskrivningar på riks- och lokal nivå.

I denna uppsats utvärderar författarna den Metod Statistiska Centralbyrån använder sig av vid befolkningsframskrivningar. Metoden fungerar relativt bra vid prognoser över totalbefolkningen, men det visade sig att det blev problem med prognosen av individer i mycket unga och mycket äldre åldrar..

Pantametoden : En metod som alternativ för att skapa ljuddesign

I detta arbete har vi försökt skapa en Metod som skulle kunna hjälpa ljuddesigners inomindieföretag att med begränsade resurser komma fram till en kvalitativ ljuddesign genom attanvända en form av återvinning. Syftet med vår Metod, som vi kallar för pantaMetoden, går utpå att återvinna ljudmaterial med hjälp av effekter för att skapa nya och kreativa ljud som går attanvända i en produktion. Vi kommer att gå igenom de nödvändigaste delarna för att visa hur vitillämpat vår Metod, exempelvis vilka verktyg som finns och hur de kan användas för att uppnådet resultat som eftersträvas. Metoden har testats på två stycken spel som vi har varit med ochutvecklat, och där vi har bidragit med ljuddesignen med hjälp av vår Metod. Vi kommer attpresentera vilket resultat vi har uppnått, och vilka problem som har uppstått..

Motiverande samtal som metod i hälso- och sjukvårdspersonalens hälsofrämjande arbete : en litteraturstudie

Syfte med studien var att beskriva motiverande samtal som användbar Metod i hälso- och sjukvårdspersonalens hälsofrämjande arbete med patienter som är i behov av livsstilsförändringar. Metod var en deskriptiv litteraturstudie som inkluderade 12 stycken vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Litteratursökningen gjordes i databaserna Medline/PubMed och Cinahl. Resultat visade att motiverande samtal är en användbar Metod framförallt för sjuksköterskan men är även användbar för all hälso- och sjukvårdpersonal. Resultatet visar även att motiverande samtal är en användbar Metod i det hälsofrämjande arbetet utanför vårdrummet.

Drama som pedagogisk metod i undervisningen : En intervjustudie i tre olika praktiker

C-uppsats: ?Drama som pedagogisk Metod i undervisningen.? Författare: Linnea Carlsson. Lärosäte: Högskolan i Gävle. Skriven: 2015 ? 02 ? 19Denna studie undersöker lärare och pedagogers syn på drama som Metod i undervisningen.

Förskollärare om lärande och reflektion i pedagogiskt drama

Studiens syfte är att undersöka förskolepedagogers åsikter kring pedagogiskt dramasom Metod och dess möjligheter till att utveckla reflekterande tänkande. Enligtläroplanen för förskolan (Lpfö 98, 1998) är pedagogiskt drama en Metod som böranvändas för att underlätta utveckling och lärande. Den Metod som valts förundersökningen är en kvalitativ Metod baserad på öppna frågor. Undersökningenriktar sig till utbildade förskolepedagoger verksamma inom den kommunalaförskolan, där sex pedagoger medverkar i studien. Teoretiska utgångspunkter förstudien baseras på Vygotskijs och Deweys teorier om utveckling och lärande.Resultatet för undersökningen visade att respondenterna inte är fullt medvetna omvad pedagogiskt drama innebär, men att reflekterande processer är viktigt för barnslärande och utveckling..

Farstametoden : I teori och praktik

Syftet med vår studie var att undersöka en omtalad och kritiserad Metod för att lösa mobbning ? FarstaMetoden. Vi ville undersöka hur verksamma pedagoger i fem antimobbningsteam resonerar kring arbetet med FarstaMetoden. Vår undersökning visade att de skolor som deltagit i vår studie tycker att FarstaMetoden fungerar bra. De har på alla skolor reviderat Metoden för att den ska passa deras verksamhet och förhållningsätt.

Indirekta och direkta inflationsprognoser: En studie baserad på svensk kvartalsvis inflationsdata

Uppsatsen undersöker vilken av den indirekta och den direkta Metoden som bör användas vid prognostisering av den svenska inflationen baserat på kvartalsdata för perioden 1993:1-2005:4. Ytterligare en aspekt med uppsatsen är att ge ökad förståelse för hur inflationen i Sverige i allmänhet ska prognoostiseras. Prognoserna skapas med de respektive Metoderna och jämförs därefter med faktisk inflation för att utvärdera vilken Metod som ger minst prognosfel. De slutsatser som dras från undersökningen är att det inte är en av Metod som strikt föredras vid prognostisering av den svenska inflationen. De Metod som är bäst av den indirekta och den direkta beror på prognoshorisonten.

Räkna med FMT : En metod som kan påverka vardagslivet

I detta arbete kan du läsa om FMT-Metoden ? Funktionsinriktad MusikTerapi, och hur arbetet med FMT kan medverka till en förbättrad livskvalitet. Alla mina upplevelser av FMT är att det är en rolig och lättsam, livsbejakande och kravlös Metod. Men ger resultaten bestående förändringar? Är det en Metod att räkna med när det gäller livet utanför FMT rummet? Det har varit viktigt för mig att försöka jämföra och undersöka de resultat jag sett utifrån ett FMT-perspektiv, kopplat till hur det vardagliga livet påverkats för mina adepter.

Reducering av analystid vid svetssimulering

I detta arbete har en studie gjorts för att undersöka en Metod i MSC.Marc för att reducera analystiden vid svetssimulering. Arbetet är utfört åt Volvo Aero. På Volvo Aero utförs svetssimuleringar vilka är väldigt tidskrävande. Dessa görs för att kunna förutsäga formförändringar och spänningar i modellerna. Eftersom svetssimuleringarna kan vara väldigt tids och minneskrävande finns det mycket att vinna om man kan förkorta beräkningstiden.

Inledande läs- och skrivundervisning : En studie om lärares metodval i den inledande läs- och skrivundervisningen

Denna undersökning handlar om fem lärares inledande undervisning i läsning och skrivning. Syftet har varit att ta reda på vilka Metodval som lärarna gjort och hur de gått tillväga i sin läs- och skrivundervisning i årskurs ett. Lärare kan antingen välja att använda sig av analytiska eller syntetiska Metoder. De kan också använda en kombination av de två, en så kallad interaktiv Metod. Avsikten har också varit att ta reda på hur lärarna förhöll sig till styrdokumenten , Lpo94 och kursplanen i svenska.

Håller den måttet? En prövning av Katharina Reiss metod för översättningsanalys

Uppsatsen tar sig an problemet vilken Metod som är lämpligast för analys av översättning av skönlitterära verk. Två Metoder för översättningsanalys testas och i poppersk anda får den ena försöka vederlägga den andra. Den Metod som får försvara sig är Katharina Reiss och den som får försöka vederlägga hennes teser är en Metod som jag utvecklat med stöd i E.A. Nidas teorier. För att testa teorierna görs en verklig analys på en existerande översättning: Per Holmers svenska översättning av Hugo Claus nederländska roman De geruchten.Resultatet av utmaningen blir att Reiss Metod och Metoden med stöd hos Nidas befinns vara ungefär lika bra när det gäller att leverera ett användbart resultat.

Att dansa historia: Elevers och lärares upplevelser av dans som metod för annat lärande

Undersökningens syfte har varit att utveckla och pröva en Metod som vi valt att kalla Att dansa historia. Hur ämnet historia kan undervisas med dans som Metod. Därmed vill vi skapa kunskap om hur en sådan undervisning med hjälp av dans kan se ut.Undersökningen har utförts i två delar. Den första delen med nämnd Metod Att dansa historia, det vill säga dansade historialektioner. Andra delen var en intervjustudie där kunskapsutveckling genom Metoden diskuterades med elever och lärare.

1 Nästa sida ->