Sök:

Digital Brösttomosyntes ? ett diagnostiskt komplement till digital mammografi

En litteraturöversikt


Tidigare forskning visar att mammografiscreeningar bidragit till en ökad överlevnad i bröstcancer tack vare tidigt upptäckt av sjukdomen. Dock fanns det ett område inom vilket mammografi hade begränsad diagnostisk förmåga. Det var körtelrik bröstvävnad där cancer kunde döljas för bildgranskade radiologer. Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka om digital brösttomosyntes kan förbättra detektion/sensitiviteten för bröstcancer, särskilt i täta bröst, och på så sätt bidra till att minska antalet intervallcancrar. Som metod valdes att göra en evidensbaserad litteraturöversikt grundad på kvantitativa studier. Goodmans sju steg samt Flemming tabell användes som mall för att finna och granska vetenskapliga artiklar. De valda artiklarna kontrollerades utifrån vetenskaplig styrka med hjälp av granskningsprotokoll. Resultatet visade att enbart digital brösttomosyntes eller digital brösttomosyntes i kombination med digital mammografi hade högre sensitivitet på bröst med mycket körtelvävnad, bildkvalité var likvärdig eller högre samt patologi i körtelrika bröst påvisades bättre när tomosyntes användes ensam eller i kombination med digital mammografi. Det finns en möjlighet att kvinnor kommer att ha mycket stor nytta av DBT eftersom deras chanser att få bröstcancer tidigt diagnostiserad ökar. Som blivande röntgensjuksköterskor har vi fått nya kunskaper om den tekniska utvecklingen inom mammografi och vi hoppas väcka intresse för DBT även hos våra läsare, blivande och yrkesverksamma röntgensjuksköterskor, att de får mera kunskaper om den nya tekniken och varför den bör användas vid rutinundersökningar på mammografiscreeningar.

Författare

Svetlana Molberg Viktoria Nilsson

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..