Sök:

Det finns inget barnets bästa utan ett barnperspektiv

- Studie om familjerättssekreterares tolkning av barnets bästa och barnpersektivet i umgängestödsärenden


Syftet med denna uppsats var att undersöka hur socialsekreterare inom familjerätten tolkar begreppen barnets bästa och barnperspektiv i sina utredningar om vårdnad, boende och umgänge, och i sitt arbete med umgängesstöd. Familjerätten skall utreda vad som är det bästa för barnet, och då inneha ett barnperspektiv i sitt arbete. Huvudsyftet med umgänge och umgängesstöd är att barn har rätt till kontakt med båda sina föräldrar. Dock är det inte alltid för barnets bästa att ha kontakt med den andra föräldern, och orsakerna kan se olika ut. Enligt den nya lagändringen i Föräldrabalken 6 kap (prop. 2009/10:192) kan vi också se att barnets vilja skall tas i beaktning. Denna lag har lett till att samhället idag har fått ett ansvar att betona ett barns intresse och då också barnets rättsliga intresse i vårdnadsutredningar inom socialtjänsten och domstolarna. Vi har intervjuat socialsekreterare i olika småkommuner inom Kalmar län som arbetar inom familjerätten. Vi har intagit ett barnsociologiskt perspektiv som teoretisk utgångspunkt till vår analys. Vi har i vår studie kommit fram till att begreppen barnets bästa och barnperspektiv är komplexa i sin karaktär och kan leda till olika tolkningar.

Författare

Stin Helders Ana Rocha

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..