Sök:

Den orena revisionsberättelsen


Bakgrund: Revisionsberättelsen är den rapport som intressenter kan ta del av. Det är revisorns uttalande som har högt värde då det är revisorn som är informationsmedlare mellan parterna. Tolkningar som revisorn gör, är grund för andras beslut. Tidigare forskning visar att en revisionsberättelse inte signalerar tillräckligt om företagets fortsatta drift, samt att det var endast 20-27% som erhållit orena revisionsberättelser innan företagen inlett konkurs. De olika anmärkningarna i orena revisionsberättelsen har olika allvarlighetsgrader enligt andra studier.Syfte: Vi vill med denna studie undersöka om aktiebolagens sist erhållna orena revisionsberättelser, har ett statistiskt signifikant samband med aktiebolagens inledda konkurs under året 2010.Teori: De teorier som har använts i denna studie är agentteorin och intressentmodellen. I kapitlet definieras även begrepp som används inom revision.Metod: En kvantitativ metod med en deduktiv ansats har gjorts i form av dokumentstudie. Urvalet har utgått från svenska aktiebolag som inlett konkurs under 2010. Kontrollgruppen bestod av svenska aktiebolag som inte hade inlett konkurs under samma år.Resultat och slutsats: De mest uppkomna anmärkningarna är förbrukat mer än det registrerade egna aktiekapitalet samt skatte- och avgiftsanmärkning. Anmärkningar som är av den allvarligaste graden förekommer inte ofta. Däremot vid de uppkomna tillfällena med dessa anmärkningar har företagen i de flesta fallen gått i konkurs. Vidare visar resultatet att det finns ett samband mellan företagens orena revisionsberättelse och konkurs.

Författare

Ulas Kesen Serdar Koc

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..