Sök:

Den homogena ma?ngfalden

En studie om arbetsprocessen i kulturellt ma?ngfaldiga ledningsgrupper


Diskussioner kring kulturell ma?ngfald har la?nge varit och a?r fortfarande ho?gaktuellt i arbetsmarknadspolitik och organisationer. Da? majoriteten av tidigare forskning har fokuserat pa? de organisatoriska utfall som kulturellt ma?ngfaldiga ledningsgrupper genererat i, motiverades en studie som underso?ker arbetsprocessen. Trots ett allt sto?rre uttalat intresse fo?r ma?ngfald i fo?retagsledningar finns fortfarande brister i praktiken, och tidigare forskning har lyft fram ba?de fo?r- och nackdelar med kulturell ma?ngfald i arbetsgrupper. Den ha?r studien har anva?nt teorier som beskriver hur en stark organisationskultur uppbyggd pa? gemensamma fo?retagsva?rderingar a?r den fra?msta ka?llan till en va?lfungerande arbetsprocess. Ett potentiellt samband mellan fo?retagsva?rderingar och arbetsprocessen i en kulturellt ma?ngfaldig ledningsgrupp har underso?kts, da? studien avsa?g behandla hur fo?retag med en kulturellt ma?ngfaldig ledningsgrupp kan o?verbrygga de olikheter som ma?ngfald kan medfo?ra.Genom en kvalitativ studie samlades prima?rdata in via djupintervjuer, vilka kompletterades med sekunda?rdata i form av tryckta dokument utgivna av studieobjektet. Empirin visade att det fanns en o?msesidig positiv syn pa? olikheterna i gruppen och att gemensamma grundla?ggande va?rderingar delades. Ingen direkt koppling mellan fo?retagsva?rderingar och arbetsprocessen kunde dock uttydas. Slutsatser som studien resulterat i a?r att en homogenitet i form av delade va?rderingar och en fo?renad kultur skapar fo?rutsa?ttningar fo?r att ma?ngfaldens medfo?rda olikheter skall kunna anva?ndas pa? ett fo?rdelaktigt sa?tt i en ledningsgrupp. Klimatet, som a?r en del av kulturen, i en kulturellt ma?ngfaldig ledningsgrupp a?r betydande fo?r arbetsprocessen, samtidigt kan studien inte uttyda en koppling till fo?retagsva?rderingar. 

Författare

Julia Bodin Helena Nilsen

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..