Sök:

Den externa synen på företag som hyr in personal

en
fallstudie utifrån intressentmodellen


Dagens samhälle ställer höga krav på flexibilitet och därför är personalinhyrning en företeelse som blir allt mer vanlig. Företag ska kunna hantera upp- och nedgångar i arbetskraftsbehov på ett smidigt sätt, vilket personalinhyrning bidrar till. Företeelsen är ännu inte riktigt accepterad av samhället och därför var syftet med denna uppsats att undersöka hur den externa synen, på företag som hyr in personal, ser ut. Den empiriska undersökningen genomfördes med hjälp av personliga intervjuer med åtta intressenter till inhyrningsföretag. Den slutsats vi har kunnat dra är att synen på inhyrningsföretag överlag är positiv bland intressenterna. Vi har även funnit att ett företags legitimitet och anseende i viss mån påverkas av att de hyr in personal samt att ett inhyrningsföretag inte anses mindre tillförlitligt. Legitimiteten visade sig även ha en större betydelse än vad vi i förväg trodde medan värderingen av humankapital inte såg annorlunda ut i inhyrningsföretag jämfört med ett företag utan inhyrd personal.

Författare

Marja-Lena Hedström Hanna Nilsson Sara Uusitalo

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..