Sök:

Delaktighet och inflytande på IKT i förskolan - ur ett barns perspektiv


Syftet med denna studie har varit att undersöka barns perspektiv på delaktighet och inflytande kring Informations ?och kommunikationsteknik (IKT). Studien grundar sig på en kvalitativ metod och empirin har samlats in på två olika förskolor där vi genomförde barnintervjuer med sammanlagt 10 barn. Studiens teoretiska ram är barndomssociologi och med hjälp av begrepp såsom barns perspektiv, delaktighet, inflytande, samt kompetenta barn genomförde vi vårt analysarbete. Resultatet visar att barnens delaktighet och inflytande kring IKT-verktygens användningsområde i förskolan är begränsad. Barnens erfarenheter kring IKT blir lämnade utanför förskolans verksamhet trots visad kompetens hemifrån. Regler och makt är ett stort hinder för barnen, men genom att synliggöra deras perspektiv kan delaktighet och inflytande bli möjligt.

Författare

Anette Svensson Therese Nilsson

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärande och samhälle

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..