Sök:

Sökresultat:

2159 Uppsatser om Inflytande - Sida 1 av 144

Barns inflytande i förskolan : Pedagogers syn på inflytande hos femåriga barn

Syftet med denna studie är att få en bild av vilken syn pedagoger har på begreppet barns Inflytande. Vi vill även få en inblick i vilka hinder och möjligheter pedagoger upplever när det gäller att ge femåringar Inflytande i förskolan. Vi har utfört kvalitativa intervjuer med tio stycken pedagoger på fyra förskolor. Inflytande är ett begrepp som utgör en central del i vår studie. Resultatet av studien visar att pedagogerna har en likvärdig uppfattning om vad begreppet Inflytande innebär.

Inflytande genom deliberativa samtal Elevers och lärares upplevelser av inflytande och delaktighet

Undersökning av elevers och lärares upplevelser av möjligheter till Inflytande i sin skolsituation. Undersökning av det deliberativa samtalets möjliga funktion för Inflytande i skolan..

Pedagogers arbete med barns inflytande i förskolan

Titeln på arbetet är Pedagogers arbete med barns Inflytande i förskolan. Vi har undersökt hur pedagogerna arbetar med barns Inflytande i förskoleverksamheten, vilket också är syftet med arbetet. De frågor vi utgått ifrån är: Hur arbetar pedagoger med Inflytande i förskolan? Finns det några möjligheter och begränsningar med att arbeta med barns Inflytande? Vi har använt oss utav tidigare forskning som handlar om Inflytande i förskolan, läroplanens historia och pedagogernas olika arbetsformer. Vår studie visar att de medverkande pedagogerna arbetar med barns Inflytande i förskolans verksamhet genom att ta tillvara på barns intressen och åsikter.

Barns inflytande i förskolan : En studie av pedagogers perspektiv på barns inflytande i förskolan

Det självständiga arbetets syfte var att ta reda på hur pedagoger ser på barn och barns Inflytande och hur de talar om att de arbetar för att ge barn Inflytande i förskolan för att studera hinder och möjligheter för barns Inflytande. Studien har tre frågeställningar: Hur ser pedagoger på barn och barns Inflytande, vad kan barn ha Inflytande över och hur arbetar pedagoger för att utveckla barns Inflytande i förskolan, med fokus på små barn? Metodvalet är en kvalitativ forskningsmetod där empirin består av intervjuer med fyra pedagoger från samma förskola. Det empiriska materialet visar att samtliga informanter ansåg att barns Inflytande är något som är viktigt mot bakgrund av att det är något som barn måste lära sig inför att de ska bli vuxna. Pedagogerna ansåg även att det är ett svårtolkat ämne som kräver diskussion och reflektion i arbetslaget. Det framkom också att barns Inflytande är begränsat och att det är de vuxna som begränsar barns Inflytande.

Förskolebarns inflytande i processen kring utvecklingssamtal - ett hinder eller en möjlighet? : Några förskollärares personliga uppfattningar

Syftet med detta examensarbete var att studera några förskollärares uppfattningar kring begreppet utvecklingssamtal med fokus på barns Inflytande. I studien har vi använt oss av kvalitativa intervjuer där fyra verksamma förskollärare på olika förskolor deltagit. Här beskrivs barns Inflytande i planering och genomförande av utvecklingssamtal samt hur barnens Inflytande kan visa sig i det fortsatta arbetet i verksamheten. Resultatet visade att förskollärarna hade varierande kunskaper inom området och att ett medvetet förhållningssätt ökar barns möjlighet till Inflytande..

Inflytande och delaktighet : -ur barns perspektiv

I studien undersökte vi inom vilka områden barn uppfattar att de har Inflytande i verksamheten och vilka områden barn vill ha Inflytande över. Syftet med denna studie är att synliggöra hur barnen själva tänker kring barns Inflytande. I studien använde vi oss av en kvalitativ undersökningsmetod i form av barnintervjuer. Vi intervjuade 20 barn i par från två förskoleklasser från två skolor. I resultatet har det framkommit att barnen inte anser sig ha mycket Inflytande i verksamheten.

Pedagogers arbete med yngre barns inflytande i förskolan

Syftet med studien är att ta reda på vilka arbetsformer pedagogerna använder i arbetet med yngre barns Inflytande och vilka begränsningar och möjligheter det finns till Inflytande i förskolan. Den valda metoden i studien är kvalitativ intervju, där fem pedagoger har intervjuats. Pedagogerna har fått besvara frågeställningar om hur de arbetar med yngre barns Inflytande.I resultatet framkom att Inflytande är en viktig del i arbetet på förskolan. Det kom fram att pedagogerna använder sig av olika arbetsformer i arbetet med barns Inflytande, det kan handla om att skapa handlingsutrymme för barnen. Det kom också fram att Inflytande är begränsat exempelvis av regler och att det är pedagogerna som begränsar de yngre barnens Inflytande.

Inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet : En studie av förskollärares uppfattningar om barns inflytande och delaktighet i förskolan

Syftet med denna studie är att utifrån begreppen normalisering och makt undersöka hur förskollärare beskriver barns Inflytande och delaktighet i förskolan. Specifikt fokus riktas mot att belysa hur och inom vilka områden som barn ges möjligheter till Inflytande och delaktighet. Studien utgår från följande frågeställningar: Hur definierar förskollärare barns Inflytande och delaktighet i förskolan? Inom vilka områden anser förskollärare att det är möjligt att ge barn Inflytande och delaktighet? Styr förskollärare barns Inflytande och delaktighet i förskolan? I så fall hur?Metoden som används för datainsamlingen är enkäter där elva förskollärare beskriver hur de anser att barn kan få eller ges Inflytande och delaktighet under sin vistelse i förskolan. Resultatet visar att barnen i förskolan får Inflytande på olika sätt och deras delaktighet visar sig vid verksamhetens planering.

Hur mycket inflytande har Polen i EU? -En fallstudie

Denna B-uppsats behandlar huruvida Polen som medlem av europeiska unionen har stort eller litet Inflytande. Vi har genomfört en fallstudie på Polen som är uppdelad i två sektioner. Den första sektionen behandlar Polens potentiella Inflytande i EU, där vi har mätt olika indikatorer för att få fram variabler som påvisar Inflytande. Indikatorerna baserar vi på en teoretisk diskussion om makt, där vi utgår från olika tänkare inom samhällsvetenskapen. I den andra sektionen har vi studerat Polens reella Inflytande genom att se vilka krav Polen ställt inom den gemensamma jordbrukspolicyn (CAP) samt i vilken utsträckning man fått igenom dessa krav.Nyckelord: Polen, EU, makt, Inflytande, CAP.

Har flickor och pojkar samma chans?

Syftet med vår studie var att beskriva och få en förståelse för hur elever i grundskolan upplever sin chans till Inflytande i skolidrotten ur ett genusperspektiv. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer, där vi intervjuat elva elever från grundskolan (åk 2, åk 4 & åk 9) för att få en inblick i elevernas syn på Inflytande. Våra frågeställningar fokuserade på hur eleverna själva upplever sitt och andras Inflytande och delaktighet i undervisningen. Frågorna berörde också elevernas syn på genus och om det har någon koppling till Inflytande. I resultatet av vår undersökning ser vi att det är läraren som bestämmer innehållet i undervisningen och eleverna får till viss del påverka genom att komma med förslag på aktiviteter.

Barns inflytande i förskolan : En studie om vilka möjligheter och begränsningar som finns för barns inflytande i förskolan

Examensarbetet handlar om hur barns Inflytande ser ut i förskolan. I arbetet redovisas det hur förskollärare stödjer barns Inflytande och vilka faktorer som begränsar Inflytandet. I undersökningen intervjuas förskollärare om hur de arbetar och vilka metoder som används för att stödja barns Inflytande i förskolan. För att se vilka faktorer som begränsar barns Inflytande används observationer, en metod som ger en inblick i hur förskollärarna agerar i verksamheten.  Resultatet visar att det finns olika metoder som förskolläraren använder sig av för att få in barns Inflytande i förskolan bland annat den pedagogiska dokumentationen. Vidare får barnen Inflytande genom att exempelvis göra aktiva val och vara med i förskolans planering. Resultatet visar även att förskolläraren har en ambition att främja barns Inflytande men det finns olika faktorer som begränsar förskollärarens ambition.

"Elevinflytande betyder att man flyter in i någonting":
elevers förståelse av inflytande, delaktighet och ansvar

Studiens syfte var att se hur elever förstår de begrepp som föknippas med elevInflytande. De vi valde att koncentrera oss på var Inflytande, delaktighet och ansvar. Dessa finner vi stöd för i Lpo94. Vi valde en kvalitativ metod där vi genomförde enskilda intervjuer, samtal i smågrupper och i halvklass. Resultatet visade att eleverna förstod begreppen Inflytande, delaktighet och ansvar men inte ordet Inflytande utan ett sammanhang..

"Att ha inflytande handlar inte om att bestämma och att alltid göra som man vill": Förskollärares förhållningssätt till barns inflytande i förskolan

Vår studie har som syfte att undersöka några förskolelärares syn på barns Inflytande och dess betydelse för lärandet. Vi skapade en bild av hur pedagoger ser på begreppet Inflytande och hur de väljer att tillämpa det i det pedagogiska arbetet med barnen. Vi anser att Inflytande är en viktig del i barnets utveckling till att bli självständiga demokratiska medborgare. Vi har undersökt hur pedagogerna förhåller sig till Inflytande och hur det kan vara sammankopplat till vilken barnsyn pedagogen besitter. Vi har valt att genomföra vår studie genom att tillämpa kvalitativa forskningsintervjuer för att få en större förståelse kring detta fenomen, där vi har intervjuat sex förskollärare på två olika förskolor inom Luleå kommun.

Förskollärares syn på barns inflytande och delaktighet i förskolan : En studie om förskollärares tankar och erfarenheter

Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärarna ser på barnens Inflytande och delaktighet i förskolan.I studien har fokus lagts på två frågeställningar:? Hur ser förskollärarna på Inflytande och delaktighet? ? I vilka situationer tycker förskollärarna att barnen ges bäst möjligheter till Inflytande och delaktighet?Den metod som valts i studien är semistrukturerade intervjuer för att ta reda på förskollärarnas tankar och deras erfarenheter om arbete med Inflytande och delaktighet i förskolan.  I studien gjordes valet att intervjua fem förskollärare på två olika förskole-områden i samma kommun i mellan Sverige för att kunna se skillnader och likheter mellan olika områden i samma kommun.Resultatet visar att förskollärarna ser på Inflytande och delaktighet som en vardaglig sak, alla förskollärare har samma tankar kring Inflytande och delaktighet samt med arbetet med både Inflytande och delaktighet. Skillnaden mellan hur mycket Inflytande förskollärarna gav barnen var beroende av behovet i barngruppen man hade för tillfället, vad den barngruppen behövde..

Inflytande i förskola och förkoleklass - en demokratisk värdegrundsfråga

I vår undersökning har vi undersökt om barnen ges ett reellt Inflytande inom förskolan och förskoleklassen. Undersökningen är kvalitativ och bygger på intervjuer med barn och pedagoger från två förskolor och tre förskoleklasser. Syftet med intervjuerna är att undersöka hur barn och pedagoger tänker kring begreppet Inflytande och hur pedagogerna arbetar för att skapa möjligheter för barns Inflytande.Barnen i våra intervjuer lyfter fram att det är i deras lek som de upplever sig själva ha ett eget Inflytande, men vi fann skillnader i hur barnen såg på den övriga verksamheten beroende på vad pedagogerna hade för förhållningssätt när det gällde arbetet med demokrati och barns Inflytande.För att kunna fånga upp barnens idéer och tankar krävs att man är lyhörd som pedagog och ser på samtalet med barnen som en av de viktigaste delarna i verksamheten. Pedagogerna själva tar upp betydelsen av samtalet med barnen, men att det sker vid samling, måltider och planerade samtal som ex. utvecklingssamtal..

1 Nästa sida ->