Sök:

Bröstcancerdiagnostiserade kvinnors upplevelse av emotionellt stöd från vårdpersonal


Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Många av de drabbade reagerar med starka känslor på diagnosen och behandlingen är tung och ofta obehaglig att ta sig igenom. Kvinnorna behöver stöd från anhöriga, vårdpersonal och andra kvinnor som har eller har haft bröstcancer. Anhöriga utgör den största källan till stöd, men stödet från vårdpersonalen är också av stor betydelse. Stöd kan delas in i emotionellt, materiellt och informativt stöd.Syfte: Att beskriva bröstcancerdiagnostiserade kvinnors upplevelse av emotionellt stöd från vårdpersonal.Metod: En litteraturöversikt enligt Friberg utfördes. Nio kvalitativa studier har valts ut och analyserats.Resultat: Resultatet visar att det var många olika faktorer som påverkade om kvinnorna upplevde att de fick emotionellt stöd eller inte. Åtta kategorier bildades under analysen: vårdrelationen, kontinuitet, trygghet och tillit, respekt och individualitet, närvaro, känslighet, tid samt personliga egenskaper.Diskussion: Resultatet jämförs med Joyce Travelbees teori som berör mycket av det som framkommit i resultatet, exempelvis att det är viktigt att se patienten som en individuell individ. I disskussionen betonas bland annat vikten av att uppfatta patienten som mångdimensionell samt hur och vårdpersonalens stress och tidsbrist påverkar möjligheten av att kunna ge emotionellt stöd.Sökord: bröstcancer, emotionellt stöd, kvinnor, omvårdnad, stöd, upplevelse.

Författare

Maria Fjelner Elinor Lundahl

Lärosäte och institution

Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..