Sök:

Bilder av fysik

En studie om fysik på gymnasiet


I detta arbete sa? vill jag studera hur praktisk fysikundervisning och bedo?mning i na?grasvenska gymnasieskolor o?verenssta?mmer med modern forskning om fysikpedagogik.Denna forskning spa?nner o?ver ett brett spektrum av metoder och teorier, varav jag harfokuserat pa? om la?rarnas undervisning kan beskrivas som-elevaktiv eller inte,-mer eller mindre baserad pa? bokstudier,-inriktad pa? konceptuell fo?rsta?else eller mer fo?rma?gan att ra?kna specifika uppgifter.Dessa aspekter diskuteras a?ven i relation till de inblandade la?rarnas utbildning.Fo?r att kunna ja?mfo?ra de olika klasserna och la?rarna har jag anva?nt ett test avkonceptuell fo?rsta?else (FCI, se sektion 3.2) samt enka?ter till la?rare och elever. Ur etttyva?rr skevt urval av klasser och la?rare framga?r att det finns stora skillnader pa? hurla?rarna ser pa? undervisningen och vilka undervisningsmetoder de anva?nder, samt hurstyrt de upplever sitt arbete. Korrelationerna mellan elevernas resultat pa? FCI och pa?ordinarie prov pa? motsvarande mekanik a?r sma?, vilket tyder pa? att regulja?ra provma?ter konceptuell fo?rsta?else i liten utstra?ckning. Det finns a?ven skillnader i resultateni form av elevernas konceptuella fo?rsta?else mellan skolorna, i linje med tidigareforskningsresultat att nyare metoder faktiskt ger ba?ttre resultat, a?ven om dennaprelimina?ra studie inte fo?rma?r ge underlag fo?r direkta slutsatser. Resultaten tyder a?venprelimina?rt pa? att manliga elever lyckas fa? en ba?ttre konceptuell fo?rsta?else a?nkvinnliga elever i skolan.

Författare

Jonn Lantz

Lärosäte och institution

Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..