Sök:

Bergnäset åren 1935 - 1954

en studie av infrastruktur, näringsverksamhet och föreningsliv, samt färjtrafik


I slutet av 1800-talet inträffade en tätortstillväxt, vilket bidrog till ökade krav på en bra kommunikation mellan stad och landsbygd. I de städer som låg i närheten av ett vattendrag uppstod det färjtrafik och därefter byggdes en bro. Jag har undersökt Bergnäsets utveckling, vilket är ett samhälle beläget ca 1 km från staden Luleå, med Lule älv som avskiljande vattendrag. Det var i slutet av 1800-talet som Bergnäset började befolkas i samband med färjtrafiken in till staden. Detta ledde till att näringsidkare och invånare började bosätta sig vid denna del av samhället. Under 1950-talet började en bro att byggas i samhället, vilket bidrog till att invånarantalet ökade och näringsidkare startade affärer i närheten av den väg som ledde till bron. Även infrastrukturen påverkades. Det ökade invånarantalet bidrog till en ökning av antalet lägenheter och de näringsidkare som fanns i samhället. I Sverige finns det städer som har en liknande utveckling som Luleå, vilket beror på att de är belägna i närheten av ett vattendrag. I både Skellefteå, Umeå, Göteborg och Östersund började invånarna att använda sig av färjtrafik, mellan staden och landsbygden. Under 1800-talet ersattes roddfärjorna av ångbåtar och därefter med en broförbindelse, p.g.a. bilismen. Även Budapest och Prag har likheter med Luleå, det finns ett avskiljande vattendrag, som lett till att en del av staden utvecklats snabbare.

Författare

Lars Öhman

Lärosäte och institution

Luleå/Pedagogik och ämnesdidaktik

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..