Sök:

Behandling vid utmattningssyndrom


Bakgrund: Sjukskrivningarna i Sverige blir fler och fler vilket leder till ökade kostnader för samhället. En stor del av sjukskrivningarna består av stressrelaterade åkommor vilka kräver behandling. Om en person har påverkats av stress under en längre period utan avbrott med chans för återhämtning, kan detta leda till utmattningssyndrom. Sverige saknar bestämda direktiv för hur behandling av utmattningssyndrom skall bedrivas. Det som finns är rekommendationer från Rehabiliteringsrådet. Samtidigt dyker nya terapiformer upp varav några är mindre beprövade.Syfte: Syftet var att undersöka och belysa icke farmakologisk behandling för personer med utmattningssyndrom.Metod: En litteraturbaserad studie användes för att besvara syftet. Artikelsökning skedde i databaser samt manuellt och resulterade i 15 inkluderade vetenskapliga artiklar.Resultat: KBT, MBSR, Art-therapy, RMM, ljusterapi, spa-terapi, Qigong och fysisk aktivitet med avslappningsövningar var de icke-farmakologiska behandlingsmetoder som fanns beskrivna i den vetenskapliga litteraturen. Samtliga behandlingar visade på en effekt på symtom vid utmattningssyndrom, men endast tre behandlingar visade ett bättre resultat än respektive kontrollgrupp på något symtom. Dessa var ljusterapi, en KBT-behandling och en MBSR-behandling.Slutsats: Det gick inte att dra några slutsatser om behandlingsmetodernas effekt på utmattningssyndrom. Föreliggande studie kunde fastställa att ovan nämnda behandlingsmetoder är de som finns undersökta samt att ytterligare forskning inom området behövs för att kunna dra vidare slutsatser och för att komma med rekommendationer.Nyckelord: Utmattningssyndrom, behandling, effekt, stress.

Författare

Emilia Magnfält Sofia Öhgren

Lärosäte och institution

Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..