Sök:

Bedömning av arbetsplatsförlagd utbildning

om samverkan mellan skola och APU plats ur lärares och handledares perspektiv


På gymnasiets Hotell och restaurangprogram är kurser inom vissa yrkesämnen till stora delar förlagda på APU-tid (Arbetsplatsförlagd utbildningstid). Detta innebär att delkurser och vissa moment som finns fastställda i kursmålen förväntas tillgodoses eleverna ute på en arbetsplats. Intervjuer med lärare och handledare har genomförts för att undersöka hur bedömningen av APU görs och hur samverkan mellan lärare på skolor och handledare på APU-platser ser ut.Elevernas insatser under denna arbetsplatsförlagda utbildning, APU, bedöms av handledare på APU-platserna. Denna utförda bedömning värderas in av lärarna i kursbetygen i de kurser som omfattas av APU. Undersökningen visar att bedömningen av elevernas insatser på APU sällan utvärderas med elever eller lärare. Tidsbrist gör vidare att samverkan och uppföljning av bedömningarna mellan skolor och APU-platser inte görs i den utsträckning som önskas. Former för samverkan mellan lärare och APU-handledare behöver skapas för att APU-delen i utbildningen ska uppfylla de krav som finns i styrdokumenten om att länka samman teorin med praktiken för eleverna.

Författare

Annika Flodin

Lärosäte och institution

Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

Nivå:

Detta är ett examensarbete.

Läs mer..