Sök:

Barnens kroppsspråk

Barns kroppsliga uttryckssätt kring en saga


Denna studie är en liten undersökning om barns kroppsspråk samt barns kroppsliga uttryckssätt kring en saga. Undersökningens syfte var att ta reda på hur barns olika uttryckssätt kan tolkas utifrån en gemensam situation. I studien försöker vi även ta reda på vilket sätt vi kan förstå barnens uttryckssätt. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod, där vi använder oss av videokamera. Från det inspelade materialet väljer vi sedan ut två sekvenser som vi sedan analyserar. Resultatet visar att barnen upplevde med och utifrån den egna kroppen i form av gester, miner, imitationoch känslor.

Författare

Ulrika Södergren Anna Wester

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..