Sök:

Barnavårdsutredningar av ensamkommande barn

En kvalitativ studie av socialsekreterares erfarenheter


Bakgrund: Det utredningsverktyg som idag anva?nds vid barnava?rdsutredningar a?r verktyget Barns behov i centrum (BBIC), ett verktyg som a?r anpassat till att sto?tta na?tverk som finns i barnets na?rhet, vanligtvis familjen, som socialt system runt barnet. Fo?r ensamkommande barn da?remot, lyser dessa sociala na?tverk med sin fra?nvaro. Ensamkommande barn till Sverige a?r en idag o?kande grupp av ma?nniskor i samha?llet vilket har skapat ett behov av va?l anpassade verktyg i utredningsarbetet fo?r att identifiera, strukturera, och utreda insatser fo?r dessa grupper, inom ramen fo?r det sociala arbetet.Syfte: Studiens syfte a?r att underso?ka socialsekreterares erfarenheter av det sociala utredningarbetet av ensamkommande barn till Sverige.Metod: Fo?r att uppna? studiens syfte har nio semi-strukturerade intervjuer med socialsekreterare i Mellansverige genomfo?rts och analyserats med en hermeneutisk deduktiv tolkningsmetod.Resultat: Resultatet visar pa? sva?righeter i det praktiska sociala arbetet kring ensamkommande barn enligt socialsekreterares erfarenheter. Sva?righeter beskrevs som att (i) utredningsverktygen inte var anpassade till uppgiften, (ii) att det fanns bristande riktlinjer kring arbetets utfo?rande, (iii) att det kunde finnas en misstro fra?n barnens sida gentemot myndigheter, (iv) att utreda inom den lagstadgade tidsramen, samt (v) att det kunde finnas bristande resurser fo?r arbetets genomfo?rande. Socialsekreterarna hade a?ven erfarenhet av sta? ensamma i att finna lo?sningar pa? dessa brister. Erfarenheterna analyseras utifra?n Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell.Slutsatser: Utformningen av BBIC-verktyget kan mo?jligtvis skapa sva?righeter i socialsekreterares utredningsarbete av ensamkommande barn, da? ensamkommande barn kan ha en annan utvecklingsekologi a?n vad BBIC fo?rutsa?tter.Implikationer fo?r det sociala arbetet: En anpassning av BBIC-verktyget efter de sa?rskilda omsta?ndigheter och behov som ga?ller fo?r ensamkommande barn i Sverige kan vara till fo?rdel fo?r framtida socialt arbete. Vidare forskning bo?r go?ras inom omra?det utredningsarbetet av barn som lever i en utvecklingsekologi skild fra?n den BBIC fo?rutsa?tter. 

Författare

Liene Abens Karin Hellström

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..