Sök:

Att vara innebandyspelare

En kvalitativ studie om skapandet av identitet och självbild genom deltagande i handikappidrott hos idrottare med intellektuellt funktionshinder


Denna studie har skrivits för att skapa en förståelse för vad deltagande i handikappidrott betyder för skapandet av identitet och självbild påverkas hos personer med intellektuellt funktionshinder. Att genom idrott lära sig vem jag är och vad jag kan. Ett ämne som är viktigt att belysa i en samhällsgrupp som ofta känner sig orättvist bedömda av andra. Det är även en samhällsgrupp som är eftersatt inom den kvalitativa forskningen och idrottspedagogiken. För att studera detta användes deltagande observationer och intervjuer. Likheter och olikheter jämfördes i empirin och utifrån det skapades olika teman på resultaten. Resultaten presenterar ett skapande av en gruppidentitet och en individuell identitet hos idrottarna. Ett skapande där olika villkor i idrottsmiljön har betydelse. Villkor som har betydelse för skapandet av en stark identitet och stark självbild men också tvärtom. Studien kan ge en bild av de villkor i idrottsmiljön som bidrar till en svagare identitet och självbild så att det problemet kan lösas inom laget.

Författare

Sandra Gullander Zandra Larsson

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..