Sök:

Att tillåtas ta utrymme

om barns möjlighet att tala i
förskolan


Syftet med vårt examensarbete var att belysa olika faktorers påverkan på barns talspråksutveckling i förskolan. I vår studie använde vi oss av en kvalitativ metod i form av pedagogintervjuer och barnobservationer. Vi observerade barnen under vår aktivitetsserie, där rymdvarelsen Twixa var en central gestalt. Genom analyserna av vår aktivitetsserie kunde vi reflektera över pedagogers tillåtelse till barns erövrande av talutrymme. Vardagssituationerna (exempelvis måltider, påklädning) ansåg pedagogerna vara den viktigaste faktorn för barns talspråksutveckling, då de skapar enskilda dialoger mellan pedagog och barn. De betonade samtalet (tala och lyssna) och användningen av ett rikt talspråk som andra viktiga faktorer. Pedagogerna såg samlingen som ett viktigt forum för barnen att lära sig att lyssna på varandra, samtal fungerar bättre i mindre grupper. Den fysiska miljön kan skapa förutsättningar för ett gott samtalsklimat. Pedagogerna som samtalsledare anser att det är deras ansvar att hitta balans i samtalssituationerna för att se till att talutrymmet fördelas mellan samtliga medverkande.

Författare

Stina Arvidsson Sara Östbye

Lärosäte och institution

Luleå/Pedagogik och lärande

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..