Sök:

Att fostra svenskar till goda samhällsmedborgare

En textanalytisk studie om historieskrivningen i Läsebokför folkskolan 1876 och 1935


Syftet med uppsatsen var är analysera historieskrivningen i Läsebokför folkskolan och problematisera dess innehåll med utgångspunkt från dess medborgarbildande ambitioner och nationalistiska idéinnehåll under tidsperioden 1876-1935. Genom att använda en kvalitativ text analys så har jag besvaratfrågeställningarna i studien och intensivt analyserat mitt material för att ta fram de centrala budskapen i texterna. Med textanalys analyserar man hur texter är uppbyggda och granskar hur de är uppbyggda och vilka budskap de har. Jag har använt mig av en ideologikritisk vinkling för att uppmärksamma vilka budskap som förmedlas via texterna. Mitt studieobjekt är Läsebok för folkskolan, som var den första statligt utgivna läroboken i Sverige. I denna har jag analyserat historieskrivningen och jag har jämfört utvecklingen av denna med två upplagor som hade 59 års mellanrum. Jag har granskat hur texterna framställer Sverige, svenska kungar, ideala svenskar, motpoler till det svenska, skandinavism och nationalism. Jag konstaterar att nationalismen har ett väsentligt genomslag i båda upplagorna och att historieskrivningen är påverkad av nationalismen. Vidare konstaterar jag att det är mång anationalistiska budskap som valet av material och formuleringar i historieskrivningen fört vidare till eleverna och att nationalromantisk diktning användes för att få fram budskap om landets storhet. Upplagan från 1935 har dock utvecklats på många sätt och har ett mer vetenskapligt och nyanserad historieskrivning men författarna är alltjämt själva påverkade av nationalism.

Författare

Daniel Kindahl

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..