Sök:

Analys för val av emballagesystem

en studie gjord för att underlätta valet av emballagesystem


Syftet med detta examensarbete är att göra en analys för valet av emballagesystem som skall användas för distribution av presshärdade säkerhetsdetaljer av borstål från Plannja HardTech till kunder inom bilindustrin. I analysen tas hänsyn till kundkrav, transportekonomiska faktorer samt fysiska förutsättningar för emballaget. Leveranser till kunderna som finns lokaliserade i USA, Europa och Sydostasien sker i engångsemballage av trä eller till vissa kunder i Europa i returemballage av stål. Presshärdningstekniken som företaget använder i sin produktion medför att detaljer med hög hållfasthet och låg vikt kan tillverkas. Den produkt som säljs mest av är sidokrockskydd som monteras i dörrar till personbilar. Emballagets viktigaste uppgift är att underlätta varuhantering samt skydda och identifiera produkterna. Det som påverkar val av emballagesystem mest är tranportavstånd till kund, omloppstid för eventuella returemballage, produktens fysiska förutsättningar, miljöpåverkan, kundkrav, antal aktörer i distributionskanalen samt ekonomiska förutsättningar. Aspekter som kommer att påverka emballageområdet i framtiden är ökad kundfokusering, ökad global handel, materialutveckling samt nya lagar och förordningar på grund av skärpta miljökrav och kretsloppstänkande. För att få ekonomi i ett retursystem bör man sträva efter ett fåtal emballagetyper i ett distributionsflöde med hög och jämn omsättningshastighet. För att kunna jämföra totalkostnaden mellan engångs- respektive retursystem har en beräkningsmodell konstruerats inom ramen för detta examensarbete. Beräkningsmodellen används för beräkning av trippkostnaden samt erforderligt antal emballage i ett retursystem. På marknaden finns ett stort antal standardtyper av returemballage av trä, plast och stål, passande olika ändamål för olika typer av produkter. Analys av emballageval görs till två destinationer - Volkswagen i Tyskland samt Plannja HardTech:s nya fabrik i USA. För leveranser till Volkswagen är kundkravet att emballagen skall återanvändas samt vara av obrännbart material. För detta ändamål rekommenderas att returemballage av typen ODETTE-containern används med hänsyn tagen till i examensarbetet redovisade påverkansfaktorer. För leveranser av stansade ämnen till Plannja HardTech:s fabrik i USA rekommenderas att ett staplingsbart returemballage av typen Nefab - RePak Typ T bör användas för bästa helhetslösning.

Författare

Peter Fahlblom

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..