Sök:

Algeriet vs Kilcullen

Går det att applicera modern COIN teori på gamla krig?


Idag är det flera teoretiker inom counterinsurgency (COIN) arenan som har uppfattningen att entusiasmen för klassisk COIN teori är missriktad. Flera menar att dagens insurgent grupper skiljer sig markant från de som har verkat tidigare då dagens konflikter är mera komplexa. En av dessa är den australiske counterinsurgency officeren David Kilcullen. Han har utvecklat en teori eller ramverk som bygger på tre pelare nämligen säkerhet, politik och ekonomi. Dessa tre pelare måste utvecklas parallellt och är lika viktiga för att nå framgång i en COIN operation.Syftet med uppsatsen är att undersöka om Frankrikes misslyckande i Algeriet kriget 1954-62 kan förklaras utifrån Kilcullens moderna teori med tre pelare modellen för upprorsbekämpning.Efter erfarenheter från kriget i Indokina hade fransmännen utvecklat en COIN doktrin som de kallade "counterrevolutionary warfare". Denna doktrin innebar att counterinsurgency styrkorna inte bara skulle fokusera på militära medel utan dessa skulle kombineras med politiska och ekonomiska åtgärder för att slå ner ett uppror.Resultatet av undersökningen visar att fransmännen utnyttjade en tre delad strategi bestående av militära, ekonomiska och politiska medel för att försöka vinna över den lokala muslimska befolkningen från upprorsmakarnas sida. Undersökningen visar vidare att på den taktiska och operativa nivån hade doktrinen framgång, men på den strategiska nivån när FLN lyckades göra konflikten internationell genom att visa på franska säkerhetsstyrkors övervåld, nyttjande av tortyr och omflyttning av befolkningen minskade Frankrikes legitimitet att fortsätta konflikten och till slut lämnade fransmännen Algeriet.Studien har visat att det går att förklara Frankrikes misslyckade insats i Algeriet utifrån Kilcullens COIN teori och att en modern COIN teori kan appliceras på ett gammalt krig.

Författare

Mårten Mölgård

Lärosäte och institution

Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..