Sök:

Aktieanalytikernas träffsäkerhet - En jämförelse mellan fristående och institutionella aktieanalytikers träffsäkerhet


Syfte: Syftet är att jämföra fristående och institutionella aktieanalytikers förmåga, via sina köp- och säljråd, att analysera företagens aktier. Det underordnade syftet är att undersöka om andelen säljråd skiljer sig åt mellan fristående och institutionella aktieanalytiker. Metod: Vi använder en kvantitativ forskningsmetod för att undersöka om det finns en signifikant skillnad i träffsäkerheten mellan fristående och institutionella aktieanalytiker. Vid analysen av vårt insamlade datamaterial, använder vi oss av en deduktiv ansats där vi med hjälp av tidigare teorier dra slutsatser kring jämförelsen mellan våra utvalda analytiker. Teoretiska perspektiv: De teorier, som är relevanta för vår studie, behandlar den effektiva marknadshypotesen, informations-assymmetri och aktievärdering. Dessutom används båda svenska och utländska forskningsstudier som stöd till vår analys. Empiri: Det empiriska underlaget utgörs av avkastnings-mätningar och beräkningar med hjälp av ett signifikanstest. Resultat: Det finns ingen signifikant skillnad i träffsäkerheten mellan de fristående och de institutionella aktieanalytikerna. Vi fann i vår undersökning att andelen säljråd är färre hos de institutionella aktieanalytikerna än hos de fristående.

Författare

Evelina Tran Phung Kim Fredriksson Oxana Kislitsa

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..