Sök:

Sökresultat:

178 Uppsatser om Katt - Sida 1 av 12

iPhone EKG och hypertrofisk kardiomyopati (HCM) hos katt

Ej-tillgänglig fram till 5 augusti 2015 .

Helicobacter species hos katt : patogenes, zoonotisk aspekt och terapi

Helicobacter är en gramnegativ, mikroaerofil, ureas-positiv, skruvformad bakterie som hittas i mag-tarmkanalen, saliv och faeces. Helicobacter pylori orsakar hos människor gastrointestinala sjukdomar, cancer och försvagning av immunsystemet. År 1988 isolerades den första skruvformade bakterien från Katt och 1991 fick den namnet Helicobacter felis. De vanligaste arterna hos Katt är Helicobacter felis och Helicobacter heilmannii. Mycket av forskningen idag görs för att fastställa patogenesen och för att undersöka om det finns någon zoonosrisk avseende överföring av Helicobacter species från Katt till människa eller vice versa.

Behandling mot spolmask på hund och katt

I denna litteraturstudie sammanfattas ett flertal undersökningar av effekten av olika anthelmintika till hund och Katt för behandling mot spolmaskarterna Toxocara canis, Toxocara (cati) mystax och, till viss del, Toxascaris leonina. Samtliga studier har publicerats mellan åren 1998 och 2011.T. canis drabbar hundar, T. (cati) mystax angriper Katter och T. leonina har både hund och Katt som huvudvärd.

Katten som modelldjur för lungcancer på människa

Lungcancer är en av de dödligaste formerna av cancer idag. Speciellt en typ av lungcancer har ökat på senare år vilket är adenocarcinom med subtypen bronchioloalveolärt carcinom (BAC). Det har föreslagits att lungcancer på Katt skulle kunna vara en bra modell för forskning på BAC. ?Lung-digit syndrome? är en ofta beskriven form av lungcancer hos Katt. Syndromet finns även rapporterat hos människa.

Kattens stationärvårdsmiljö

Denna rapport syftar till att belysa på vilka sätt vistelsen på stationärvårdsavdelningen kan påverka Katten. Den berör på vilka sätt hanteringen av och miljön kring den hospitaliserade Katten kan främja eller ha en negativ inverkan på patienten. En Katt som drabbas av stark stress och vantrivsel får inte bara ett försämrat fysiskt tillfrisknande från den åkomma som är orsaken till dess vistelse på stallavdelningen utan belastas även mentalt. Detta kan ge upphov till en rad komplikationer och beteendestörningar. Det är också enklare och säkrare för personalen på stallavdelningen att hantera en Katt som känner sig trygg än en som på grund av stress befinner sig i ett slags beredskapstillstånd.

Identitetskontroll av hund och katt

Permanent identitetsmärkning måste utföras på hundar, men är ej obligatorisk på Katter. Hundars ägare måste dessutom enligt lag registreras hos Jordbruksverket, men många väljer att också registrera ägarskapet i andra register, vilket ökar möjligheterna för att en bortsprungen hund ska kunna återförenas med sin ägare. Detta arbete beskriver hur märkning med mikrochip och tångmärkning går till. Mikrochipmärkning får göras av den som genomgått en särskild utbildning, men tångmärkning måste göras av djursjukvårdspersonal. Vidare nämns också de största registren för hund och Katt i Sverige.

Kattens naturliga beteende och hantering av katt på klinik

This literature study investigates the natural behaviour of the cat and handling of cats in the clinic. A presentation of tactile, olfactory, visual and acoustic communication is given. The reproductive behaviour of the cat is explained and the development of kittens is described. The study highlights hunting behaviour, territory structures and social life of cats. The report also includes practical instructions to how the environment and handling of cats in clinics can be improved..

Retinoskopi av katter : en validerande studie av undersökningsmetoden på katt

Retinoscopy, also known as skiascopy, is an objective method for assessing therefraction of the eye. This method has been used for a long time, both in animalsand human patients. According to the literature, it has been postulated that it is notnecessary to obtain cycloplegia before the examination in lower mammals. Someauthors even mention that it can make the examination more difficult. Therefore itis not recommended.

Har förskrivningen av antibiotika till våra vanligaste husdjur, hund och katt förändrats från 2009 till 2014 och i så fall, hur?

Baserat på en rapport från e-hälsomyndigheten tillsammans med allmänt tillgänglig material från Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Statens Jordbruksverk fastslås att expedieringen av antimikrobiella medel till hund och Katt i Sverige har minskat med c:a 27 % mellan 2009 och 2014. Största delen av de antimikrobiellamedlen förskrivs till hund (70 %). Den mesta använda gruppen av antimikrobiella medel till båda djurslagenär penicilliner. Därefter vanligast använda grupper av antimikrobiella medel till hund är linkosamider,övriga antibakteriella betalaktamer och antibakteriella kinolonderivat. Till Katt används näst penicillinerfrämst antibakteriella kinolonderivat och linkosamider.

Primär immunmedierad hemolytisk anemi : möjliga autoantigen och predisponerande faktorer

Immunmedierad hemolytisk anemi (IMHA) är en sjukdom där immunförsvaret skapar antikroppar mot kroppens erytrocyter. Detta aktiverar nedbrytning av erytrocyterna, vilket leder till anemi. Det finns två typer av IMHA: primär och sekundär. Den primära har ännu okänd etiologi medan ett flertal orsaker kan ge upphov till den sekundära. Den primära typen är vanligast hos hund, medan den sekundära är vanligare hos Katt.

PLA som metod för detektion av bornavirusinfektion hos katt

A method for intra vitam detection of bornaviral infection and diagnosis of bornaviral dis-ease in the cat is currently lacking. The aim of this work was to explore the possibility of using the proximity ligation assay (PLA), with its capacity of recognizing femtomolar con-centrations of a protein, as a method for detection of the minute quantities of antigen and antibodies that are present in the tissues and body fluids of a bornaviraly infected cat. For this purpose reliable comparative assays, in the form of an ELISA and an IFA, had to be established. When this proved impossible within the time frame of the project, the aim of the study had to be abandoned, further underscoring the need for improved means of detec-tion of bornaviral antibodies and antigen..

Salmonella hos katt

Salmonella är en bakterie som skapar klinisk sjukdom hos människa och djur. Jag har valt att studera hur salmonellos manifesterar sig kliniskt hos Katt, hur Katten smittas, vad prevalensen för Salmonella är i olika Kattpopulationer, huruvida det finns en risk att denna smitta överförs till människor samt vilka åtgärder som kan vidtas för att undvika smitta.De kliniska symtomen på salmonellos hos Katt varierar stort, från gastroenterit med symtom som feber, kräkningar och sekretorisk diarré, till symtom som letargi, pneumoni, epistaxis, endotoxinemi och konjunktivit med avsaknad av gastrointestinala symtom. Katten kan smittas genom kontakt med andra Katter eller deras faeces, genom kontaminerad miljö, jakt av vilda fåglar, intag av icke upphettat foder eller transplacentalt. Då prevalensen bland Katter varierar beroende på undersökning krävs fler studier för att kunna dra slutsatser avseende utbredningen i den svenska Kattpopulationen.Ett flertal studier visar på omständigheter som starkt tyder på att en zoonotisk potential föreligger. Fall där Salmonella-smitta har gått från Katt till människa redovisas också.

Kronisk hjärtsvikt hos katt

This student report is a literature study about cardiac insufficiency in cats and it is written mainly for veterinary nurses. It is about cats with an underlying heart disease that has led to an incompensated heart failure.It presents a general basis on normal anatomy and physiology, and also how to make the diagnosis, therapy and intensive care.The student report is also about the role of the veterinary nurse during the process of the disease, how to help the veterinarian in the best way, how to handle anesthesia in cats with a heart disease, which factors that can have a significant matter in feeding, and what advices to give to a pet owner with a cat with a incompensated heart failure..

Beteendemodifierande läkemedel till hund och katt

Veterinär beteendemedicin är ett relativt nytt område. Internationellt sker en ökad diagnosticering av psykiska sjukdomar och syndrom hos sällskapsdjur med efterföljande medicinering. Studien syftade dels till att öka kunskapen om hur beteendeproblem hos hund och Katt behandlas farmakologiskt i Sverige och hur veterinärer och djurpsykologer ser på sin egen kompetens inom området. Dessutom till att undersöka vad veterinärer och djurpsykologer har för inställning till beteendemodifierande läkemedel och produkter. Samt slutligen att få en uppfattning om hur mycket beteendemodifierande läkemedel och produkter som används till hund och Katt.

Individanpassad omvårdnad : ett steg mot optimal stationärvård för hund och katt

When nursing human patients during hospitalization, the nurse is the one responsible. The nursing is controlled by different models of nursing and careplans, shaped by every patient?s individual needs. This is to guarantee the quality of the care. The veterinary nurse is not ultimately responsible for patient care.

1 Nästa sida ->