Sök:

Sökresultat:

1108 Uppsatser om Virtual reality - Sida 1 av 74

Modern virtual reality

Målet med detta projektet var att se hur långt vi kunde ta Virtual reality med hjälp av moderna tekniker och ideer. Detta genom att kombinera traditionell Virtual reality med en Head Mounted Display samt headtracking, sedan lägga till relativ positionering. Sammantaget skulle det ge en helt ny spelupplevelse med dig som spelare i centrum. Genom att titta på andra projekt ska vi undvika att göra om deras misstag. Sedan var vårat huvudmål att utvärdera människans reaktion på en virtuell verklighet..

Modern virtual reality

Målet med detta projektet var att se hur långt vi kunde ta Virtual reality med hjälp av moderna tekniker och ideer. Detta genom att kombinera traditionell Virtual reality med en Head Mounted Display samt headtracking, sedan lägga till relativ positionering. Sammantaget skulle det ge en helt ny spelupplevelse med dig som spelare i centrum. Genom att titta på andra projekt ska vi undvika att göra om deras misstag. Sedan var vårat huvudmål att utvärdera människans reaktion på en virituell verklighet..

Vad anser du vara en verklighet? : Kan en virtuell värld vara en verklighet?

Contents:The evolution of today?s computer influenced society has taken giant steps towards Virtual reality, game addictions and the possibility of not having to meet the people we communicate with. What is a reality today?To give a more concrete image of our question we?ve chosen the online game World of Warcraft as an example and to describe our connection to an alternative reality. We have performed different investigations, interviewed both gamers and non gamers, all this to give us the opportunity to see if the term reality has started to change in a direction that will allow us to call this alternative world a reality, or if it?s just a world wide phenomena of for example gaming addiction.

Virtual Reality : En ny veklighet för arbetsterapin?

Arbetsterapi är ett ämne som framhäver hälsa och välmående genom aktivitet. Det huvudsakliga målet som arbetsterapeut är att möjliggöra för personer att delta i aktiviteter i det dagliga livet. Virtual reality är en simulation där datorgrafik används för att skapa en tillsynes realistisk miljö och denna värld är inte statisk utan integrerar med användaren. Syftet med denna litteraturstudie är att kartlägga hur och varför Virtual reality kan användas av arbetsterapeuter. En systematisk litteraturstudie genomfördes och efter databassökning uppkom 14 artiklar som via en manuell sökning kompletterades med ytterligare 5 artiklar.

Undersökning av stereo och dynamiskt perspektiv i horisontell fish tank virtual reality

Ett par av de trick som används i Virtual reality för att få 3D-världen att verka mer levande är stereoskopi och ett dynamiskt perspektiv med head tracking. Tidigare undersökningar har visat att head tracking har större effekt på 3D-upplevelsen än stereo [1], i alla fall när bilderna visas på en vanlig datorskärm. Den här undersökningen har försökt att ta reda på om samma sak gäller då den virtuella världen projiceras på en horisontell bordsskiva. Intressant nog går resultaten från det genomförda experimentet tvärt emot all teori. Tyvärr kan inga konkreta slutsatser dras eftersom alltför många felkällor har uppmärksammats, men studien öppnar ändå upp för framtida forskning..

Touching reality: Exploring how to immerse the user in a virtual reality using a touch device

This paper explores the field of Virtual reality and how immersion and presences can be increased when it comes to navigation and interaction with Virtual Environments. The availability of VR technology has sparked a trend, especially in game development. Old ways of designing for interactive environments have to be revised. This is done by exploring the massive body of work done on VR, exploring its underlying concepts, using tested design techniques and ways of evaluating interaction for VR. A design suggestion in the form of utilizing a tablet device as the main input device is derived.

SECOND LIFE: SECOND CHANCE - A netnographical study of the online virtual world Second Life as a place of...

Our study illustrates the nature and characteristics of the virtual world Second Life. We have identified that the online community aims to satisfy hedonistic needs through social and conspicuous consumption, for online use only, concentrating on socially accepted identity construction..

Den andra verkligheten : En teoretisk studie i jämförelsen mellan Virtual Reality och verklighet

Frågan om verkligheten och dess beskaffenhet har länge orsakat stor förbryllning hos människan, vilken historiskt sett har försökt förklarats på olika sätt. Inte minst genom olika slags gudaläror. Idag lever vi helt annorlunda än vad vi gjorde för exempelvis 1000 år sedan. Det är inte längre gudar som är den dominerande verkligheten ? det är IT-tekniken.

Visualisering av augmented reality i byggbranschen

Augmented reality is a technology thatcombines the perception and interaction ofvirtual objects with the real world. Itcan allow a user to visually see computergenerated models and informationinteracting with the real world through ahand held device such as a tabletcomputer. This opens up a range ofpossibilities, especially in theconstruction sector. A construction siteis permanently changing and the need forprecise and updated information iscrucial. The ability to enhance the realworld with virtual objects and informationmay make many plans printed on paperabsolete.This report describes how workers in theconstruction sector would benefit fromusing augmented reality on a tablet innumerous situations and the technologyneeded to achieve AR on a tablet.

Visualiseringsmediernas betydelse vid försäljning av

Sammanfattning Titel Visualiseringsmediernas betydelse vid försäljning av nyproducerade bostäder ? En studie av modeller i Virtual reality och fullskala. Författare Jennifer During Helena Fällås Syfte Denna uppsats syftar till att utreda om modeller i Virtual reality och fullskala kompletterar befintliga visualiseringsmedier i försäljningen av nyproducerade bostäder, genom att dessa stödtjänster skapar ökad förståelse för bostadens utformning och därmed ökar nyttan för kunden. Vidare syftar uppsatsen till att utreda hur projektsäljare och privatpersoner ställer sig till användandet av denna typ av modeller samt om kvaliteten på företagets tjänster därmed kan anses öka. Metod Uppsatsen är framarbetad både med en kvalitativ och med en kvantitativ metod. Genom att göra djupintervjuer med projektsäljare på Peab Region Bostad samt med sakkunniga personer inom områdena för Virtual reality och modeller i fullskala, har intervjupersonernas kunskaper och inställningar kunnat inhämtas.

Virtual reality som hja?lpmedel vid planering av utsta?llningar pa? museer.

Ofta sker planeringsarbete i en tvådimensionell miljö, där man går miste om både djup och närvarokänsla. Därför är det intressant att undersöka ifall möjligheten att själv effektivt navigera sig runt i en tredimensionell miljö med hjälp av Virtual reality-teknik har något värde för planeringsprocessen, där utställningsansvariga på museer är målgruppen. För att undersöka detta modellerades virtuella rum, skript skapades för utplacering, borttagning samt val av objekt. Dessa integrerades med en spelmotor och Oculus Rift, varpå användaren själv kan ?kliva in i? en virtuell miljö presenterad tredimensionellt och som reagerar på huvudrörelser, tangentbord och mus.

Är tiden inne för virtual reality i hemmet? - En experimentell studie av virtual reality med 3D och head tracking

Genom åren har intresset för och satsningar på underhållning i tredimensionellt format (3D) gått i vågor. Idag har de flesta biografer stöd för att visa 3D-filmer. Utöver detta intresse har det på senare år även börjat komma mer teknik för 3D i hemmet. Det har också introducerats många nya mer immersiva och intuitiva inmatnings-enheter som bidrar till under-hållning med element av Virtual reality hemma. Företagen Sony, Nintendo och Microsoft har alla lanserat olika typer av avancerade tekniker för sådana inmatnings-enheter till sina spel-system.

Det virtuella kontoret : En litteraturstudie i möjligheter och utmaningar med att använda 3D kollaborativa virtuella miljöer inom distribuerad systemutveckling

Distributed system development is a common occurrence in today?s technological and global world. Because the consequences of its geographically distributed nature it creates barriers between people that affects their communication and collaboration efforts in the distributed context. Despite a lot of technological breakthroughs over the last decades and the occurrence of video-conference applications and other tools for communication and collaboration, cultural and geographical issues have so far not yet been completely resolved. In this study I have made a literature study over distributed system development to form a set of central factors that affects the distributed development process.

Virtuella Communities : Sociala faktorer i digitala miljöer

Virtual Communities is an increasingly common phenomenon on the Internet. Most of the Virtual Communities are operated and maintained on a non-profit basis with a direction towards entertainment. However, as more state administrated and commercial services become web-based, we believe that the number of Virtual Communities with a community-based or commercial direction will increase in a near future. In this thesis, we describe our participation in, and studies of, a number of Virtual Communities with focus on the IRC-channel ?3dfxsweden?.

Effektivisering av byggproduktion med VDC och förstärkt verklighet : Streamlining construction work with VDC and augmented reality

Virtual Design and Construction (VDC) is currently used more and more within construction design and planning as well as construction as a streamlining tool aiming to improve communication and decrease the number of construction defects. VDC is constantly developing, but what comes next? The augmented reality (AR) technology is currently not used within construction in Sweden but should be considered as the next step in line regarding the integration of reality and digital information. Using this technology design can become reality even before it?s actually built.The purpose of this study has been to carry out an inventory of the existing AR technology and its shortcomings, and also to identify possible applications within the construction phase.

1 Nästa sida ->