Sök:

Sökresultat:

30 Uppsatser om T??nka utanf??r boxen - Sida 1 av 2

Beteende och renhet hos kalvar på självrengörande golv

Självrengörande golv som inhysningssystem för ungdjur är något relativt nytt. Golven består av en rörlig gummimatta på ett träunderlag och mattan drivs framåt med hjälp av tryckluft. Hur långt och vid vilka tider golvet ska gå programmeras in i en dator som sedan styr driften. Om det fungerar väl både utifrån människors och djurs perspektiv skulle det kunna vara ett alternativ till traditionella inhysningssystem. Detta examensarbete syftar till att ta reda på om djurens beteende störs av att golvet rör sig och hur väl hygienen fungerar i boxen. Beteendestudier samt renhetsbedömningar utfördes på två grupper med kalvar av en ålder på ca 6,5 respektive 8,5 månader.

Utvärderingsmodell för framtidens boxflöden på Scania i Oskarshamn

I detta examensarbete behandlas flöden av material hos Scania CV AB i Oskarshamn, där Scanias lastbilshytter tillverkas. I Oskarshamn finns flera verkstäder där hytter byggs upp stegvis, den sista verkstaden är en monteringsverkstad. I monteringsverkstaden sker all produktion på taktade monteringslinor vilka försörjs med material. Detta examensarbete innefattar enbart arbetet i monteringsverkstaden. I arbetet behandlas flödet av boxar, vilket är lådor som används som lastbärare i produktionen, från att materialet kommit in i monterings-verkstaden tills det står vid monteringslinan.Scania har som mål att säkra en högre produktionstakt inom de närmaste åren.

Effektiviserande av upp- och nedhängning av box från en målerilina

Examensarbetet har gjorts i sammarbete med Nitator AB i Oskarström under vårterminen 2014. Syftet med arbetet har varit att effektivisera produktionen vid upp- och nedhängning av boxar till och från målerlina. En box är en fordonskomponent som väger upp till 220 kg. I dagläget är arbetsmomentet inte ergonomiskt för operatörerna på grund av storleken och vikten. Förflyttningen orsakar även lätt defekter på boxen.

Separation mellan mjölkko och kalv

Domesticerade djur separeras ofta abrupt från sin mamma efter födseln och ofta mycket tidigare än när den naturliga avvänjningen skulle ske. Naturligt sker avvänjning hos nötkreatur mellan 7 och 14 månader. De mjölkproducerande djuren separeras dock från sina ungar direkt efter födseln på de flesta gårdar i Europa och Nordamerika. Detta påverkar både ko och kalv. Förutom att de separeras från varandra innebär ofta separationen ytterligare stressfaktorer som nya fysiska miljöer och sociala förändringar. Kor som separeras från sina kalvar efter 4 dagar vokaliserar mer än kor vars kalvar är yngre vid separationen.

Takbox: ny design av befintlig takbox

Rapporten behandlar examensarbetet ?Ny design av befintlig takbox? som utförts vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet har förmedlats av Uminova Center i Umeå. Uppdraget gavs till oss två studenter vid ingenjörsprogrammet Industriell design under våren 2003. Uppdragsgivare var Jaxal AB i Övertorneå, som bland annat tillverkar takboxar för det norska företaget Skiguard AS.

Box vs styck : Ett beslutsunderlag till Stadium AB gällande styckhantering i distributionslagret som alternativ till boxar

Stadium AB är ett av de största detaljhandelsföretagen i Sverige, som designar, köper och säljer sportutrustning samt sportmodeprodukter. I Stadiums butiker säljs både produkter från märkesleverantörer, exempelvis Adidas och Nike, samt varumärken med egen design, exempelvis SOC, 4D och Everest. Stadium befinner sig i en bransch där kundernas efterfrågan ständigt förändras med mode och säsong. Detta gör branschen komplex och medför att det ställs stora krav på varuförsörjningen till butikerna så att produkterna kommer i rätt volymer och vid rätt tidpunkt till respektive butik. Anledningen till detta är att undvika bristkostnader eller att bli tvungna att rea ut produkter med minskade intäkter som följd.I dagsläget använder sig Stadium av så kallade boxar för att introducera och fylla på butikerna med produkter.

En utredning av begreppet myndighetsutövning : enligt förvaltningslagen, brottsbalken, skadeståndslagen och regeringsformen

Stadium AB är ett av de största detaljhandelsföretagen i Sverige, som designar, köper och säljer sportutrustning samt sportmodeprodukter. I Stadiums butiker säljs både produkter från märkesleverantörer, exempelvis Adidas och Nike, samt varumärken med egen design, exempelvis SOC, 4D och Everest. Stadium befinner sig i en bransch där kundernas efterfrågan ständigt förändras med mode och säsong. Detta gör branschen komplex och medför att det ställs stora krav på varuförsörjningen till butikerna så att produkterna kommer i rätt volymer och vid rätt tidpunkt till respektive butik. Anledningen till detta är att undvika bristkostnader eller att bli tvungna att rea ut produkter med minskade intäkter som följd.I dagsläget använder sig Stadium av så kallade boxar för att introducera och fylla på butikerna med produkter.

Svängkranslagring för Kaldougn

Outokumpu Technology i Skellefteå fokuserar på teknik som härstammar från företag i Boliden-gruppen och deras gruv-, smältverks- och kemiska processer. Företaget erbjuder kunden ingenjörs tjänster i form av konsultverksamhet inom området från gruva till smältverk. Produkter för tillämpningar inom smältverk erbjuds också. En av dessa produkter är Kaldougnen som används för satsvis smältning och processbehandling av metaller såsom koppar, bly och ädelmetaller. För att lagra ugnens rotation används idag lagerrullar som vilar mot en löpring monterad på ugnskärlet.

Tidig social kontakt mellan smågrisar från olika kullar, konsekvenser för tillväxt och beteende

Blandning av främmande grisar med varandra i samband med avvänjning kan leda till aggressioner och allvarliga skador. Vid uppfödning av okastrerade hangrisar kan problem i samband med blandningen försvåras ytterligare och kan bli ett potentiellt djurvälfärdsproblem. Genom att låta de smågrisar som ska gå ihop efter avvänjning träffas redan vid två veckors ålder kan aggressionerna reduceras. Två veckor är den ålder då smågrisar naturligt lämnar boet och slår följe med den övriga gruppen. Vid den perioden kan smågrisarna skapa nya kontakter utan att det involverar aggressioner.

"Gifta ihop" Lean och kreativitet : En fallstudie gjord på Karolinska Universitetssjukhusets division för Servicetjänster och Logistik. Studien berör det förbättringsarbete som är aktuellt samt hur detta förhåller sig till innovation och kreativitet.

BakgrundAvdelningen för Servicetjänster och logistik inom Karolinska Universitetssjukhuset genomgår sedan 2007 ett omvälvande förbättringsarbete med helt nya arbetssätt som baseras på ständiga förbättringar och flödesprocesser. Innovation är något för företag i dagens samhälle att förhålla sig till som en metod för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftig. Inom modern kvalitets- och verksamhetsutveckling återfinns det otaliga metoder för att arbeta innovativt och kreativt. Vikten ligger inte vid att sammanföra dessa utan istället påvisa vikten av kreativitet och innovation.ProblemformuleringDe förbättringsmetoder som avdelningen för Servicetjänster och logistik använder sig av kan innebära att det saknas utrymme för problemlösning och därmed outnyttjad kreativitet. Kunskapen och förståelsen kring kreativitet kan därför skapa förutsättningar till att kunna leda innovationsprocessen i rätt riktning, vilket vi vill försöka implementera på Varutransporten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.SyfteSyftet med studien är att tillämpa våra kunskaper i innovationsteknik genom att ge förslag till hur Varutransporten kan få in mer kreativitet i sitt flödesarbete.MetodStudiens utförande sker genom två processer, en forskningsprocess och en innovationsprocess, parallellt med varandra.

Fixeringsmetoder och djurvälfärd vid religiös slakt av nötkreatur och får utan bedövning

Sverige är ett av få länder där slakt utan bedövning är olagligt, och därmed är även religiös slakt utan föregående bedövning förbjuden. Många muslimer har valt att kompromissa och tillåta slakt med bedövning, framförallt reversibel sådan. Judar tillåter dock inte bedövning på grund av att det uppstår vävnadsskador. Denna litteraturöversikt syftar till att diskutera vilka djurvälfärdsbekymmer som uppstår vid slakt av nötkreatur och får utan föregående bedövning och hur dessa kan reduceras genom att välja en bra fixeringsmetod. Fixering där djuren får stå i upprätt ställning är bäst ur djurvälfärdsperspektiv.

Produktutveckling  av CC-box kapsling för NSSS utrustning i Stockholms tunnelbana C20

Föreliggande rapport är resultatet av genomfört examensarbete KPP106, inom produktutveckling och formgivning. Examensarbetet har genomförts under vårterminen 2013 på uppdrag från Bombardier Transportation av studenten Anna Svensson från Mälardalens högskola. Författarens arbete bedrivs parallellt med den redan framtagna projektgruppen och är begränsat till 20 halvtidsveckor, 400 mantimmar. BTs redan framtagna projektgrupp har jobbat fortgående med C20 projektet sedan hösten 2012. Syftet med detta examensarbete är utföra en realistisk produktutveckling av CC-box kapsling för New safety signal utrustning i passagerarutrymmet för Stockholms tunnelbana C20.En avgränsning gjordes där författarens koncept som tas fram bygger på den BTs befintliga konceptuella lösning med CC-boxens dimensioner L1600xB550xH565 mm.

Hur lärare får elever att tänka utanför "boxen" vid skapandet av nya affärsidéer : En intervjustudie av lärare om undervisning och elevers kreativitet vid generering av affärsidéer inom konceptet Ung Företagsamhet

The aim of this study has been to understand how teachers make pupils come up with new business ideas. This is relevant as the schools in Sweden has to have entrepreneurial teaching in their education. To get an understanding of how teachers teach the pupils how to think differently so that new business ideas can evolve the study is based on interviews with five successful teachers. The teachers have all had pupils that during one year have had their own almost real companies that they have to manage. They start with inventing a new business idea and then they produce the product or service they decided to sell.

petrus rannsakar petrus

Det här är ett examensarbete som utgår ifrån Anna Petrus (1886-1949). Syftet är att ta fram en artefakt som utgår ifrån Anna Petrus konstnärskap och mest kända motiv "lejonet." Mitt mål är att ta fram en artefakt som jag, hon och hennes gamla arbetsgivare Svenskt Tenn står bakom. Artefakten ska tydligt kunna härledas till Anna Petrus konstnärskap och samtidigt vara nutida och inom ramarna för produktdesign.Examensarbetet har vuxit fram som ett resultat av min uppsats. Min uppsats har vuxit fram som ett resultat av min önskan om en djupare förståelse för Anna Petrus och hennes konstnärskap. Och min önskan om en djupare förståelse för Anna Petrus har vuxit fram som en metod för mig att kunna ta fram en artefakt som jag upplever att Anna Petrus står bakom.Introspektion, informella intervjuer/besök, skisser och litteraturstudier har legat till grund för arbetet som har en postmodern grund och där mitt förhållningssätt är introspektionistiskt-hermeneutiskt.I projektet har Anna Petrus och jag själv flätats samman, PETRUS har konstruerats.

Hur kan man minska frekvensen av stereotypa beteenden hos häst?

Stereotypt beteende, det vill säga ett beteende som upprepas utan variation och som saknar tydligt mål eller funktion, är ett problem hos vissa hästar. Utvecklingen av stereotypa beteenden bedöms vara kopplad till exponering för en ?suboptimal? miljö, och genom att förstå de bakomliggande orsakerna till beteendet kan man minska förekomsten av stereotypier. Stereotypier kan alltså ses som en följd av psykisk stress hos hästen, och många faktorer i hästens miljö har identifierats som bidragande faktorer. Förutom detta kan även fysiska problem, såsom magsår, kolik och viktnedgång, uppkomma. Mekaniska metoder som använts tidigare för att förhindra utförandet av stereotypa beteenden behandlar inte den bakomliggande orsaken, utan motivationen att utföra beteendet kvarstår. Istället försöker man nu identifiera orsakerna och förändra faktorerna i miljön för att tillfredsställa hästens behov. Olika studier har tittat på effekten av förändringar i utfodring, boxdesign, uppstallningssystem och speglar i boxen på förekomsten av stereotypier.

1 Nästa sida ->