Sök:

Sökresultat:

34 Uppsatser om Symmetrisk - Sida 1 av 3

Handelsresandeproblemet : Metoder för asymmetriska grafer

I denna uppsats beskriver vi tre metoder för att lösa eller approximera en lösning till det aSymmetriska handelsresandeproblemet. Vi försöker ta reda på huruvida det är en god ide att transformera en aSymmetrisk instans till en Symmetrisk instans av handelsresande problemet i relation till att lösa problemet med andra metoder. Innehållet uppsatsen är i huvudsak baserat pa tidigare forskning. Som slutsats konstaterar vi att det är svårt att veriera huruvida det finns några fördelar i medelfallet med att transformera en aSymmetrisk instans till en Symmetrisk instans. Dock uppmanar vi forskningsvärlden att fortsätta forska i denna riktning inom datalogin..

Symmetrisk Lupoid Onychodystrofi hos hund : en journalstudie samt analys av antinukleära antikroppar, ANA

Symmetrisk Lupoid onychodystrofi, SLO, beskrevs för första gången på mitten av 90-talet. Sjukdomen karaktäriseras av att alla klor avlossas inom en kort tidsperiod utan att andra samtidiga systemiska fynd ses. Den bakomliggandeorsaken till sjukdomen är ännu inte känd, men eftersom liknande histologiska fynd som vid systemisk lupus erythematosus, SLE och kutan lupus erythematosus, LE, kan identifieras har en autoimmun bakgrund misstänkts.Hörnstenen i SLE-diagnostiken är ANA-test, för att påvisa cirkulerande antinukleära antikroppar. I enstaka studier har man tidigare hos vissa hundar med SLO kunnat påvisa ANA.Syftet med den här studien har varit att göra ANA-test på hundar med Symmetrisk kloavlossning och SLO, samt att genom journalstudier beskriva hur sjukdomen ser ut i Sverige idag.Hundar provtagna och testade för ANA är sju bearded collies, fem riesenschnauzer, tre Rhodesian ridgeback och en toypudel samt tolv kontrollhundar av raserna bearded collie, riesenschnauzer och Rhodesian ridgeback. Samtliga hundar var negativa för ANA.

Är den finansiella krisen 2008-2009 symmetrisk för de 27 EU-länderna?

Studien utgår från de största sektorerna i industrin för 27 EU-länder. Dessa är tillverkningsindustri, byggindustrisektorn, den finansiella sektorn..

Uses, Gratifications and Understandings : En studie av hur privata användare och modeföretag förhåller sig till varandra på Instagram

Internet och sociala medier har radikalt förändrat förutsättningarna för hur människor konsumerar medier och kommunicerar med såväl varandra som företag och organisationer (Carlsson, 2011; Karlsson, 2013:265; Wadenström, 2001). Sociala mediers hastiga framväxt väcker frågor om hur och varför människor använder dessa. När företag inte längre kan skilja sig ur mängden med traditionell envägskommunikation (reklam) för att vinna konsumenternas uppmärksamhet satsar allt fler på att bygga goda, långsiktiga relationer. Sociala medier är i det avseendet ett kostnadseffektivt verktyg som nyttjas av allt fler i allt större utsträckning. Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka vilka tillfredsställelser användare erhåller från Instagram samt vilka förståelser och kunskaper modeföretag har av desamma, och hur dessa faktorer samspelar och kommer till uttryck i egenskap Symmetrisk kontra aSymmetrisk kommunikation. Studien innehar en sociologisk ansats med avstamp i bl.a.

Kort livsmedelskedja : faktorer som säkerhetsställer livsmedelskvalitet i en kort livsmedelskedja

Livsmedelsindustrin har förändrats under de senaste decennierna. En gradvis globalisering av livsmedelsmarknaden har bidragit till förändringar i hela livsmedelskedjan. Flera sjukdomar hänförda till livsmedel har rapporterats i media de senaste åren. Som en följd av detta ifrågasätter fler konsumenter leverantörskedjans distributionsmetoder. Det har även lett till en ökad efterfråga på närproducerade livsmedel.

Symmetrisk Lupoid Onychodystrofi : en autoimmun reaktion i hundens klor?

Symmetrisk Lupoid Onychodystrofi (SLO) är troligen en immunmedierad klosjukdom som kan drabba hundar Symmetriskt på alla tassar. Vanligtvis börjar symptomen på en enda klo men sprider sig inom en kort tidsperiod vidare till fler klor. Hundar kan drabbas av SLO hela livet men symptomen börjar vanligtvis i 3-8 års ålder. Kliniska tecken på SLO är onychomades (klolossning) med återväxt av dystrofa (missformade) klor. Pulpan innehåller nerver och blodkärl, och när klokapseln lossnar lämnas den känsliga pulpan oskyddad vilket ofta leder till mycket smärta och hälta för hunden.

Krypteringsalgoritmer i OpenCL : AES-256 och ECC ElGamal

De senaste åren har grafikkorten genomgått en omvandling från renderingsenheter till att klara av generella beräkningar, likt en vanlig processor. Med hjälp av språk som OpenCL blir grafikkorten kraftfulla enheter som går att använda effektivt vid stora beräkningar. Målet med detta examensarbete var att visa krypteringsalgoritmer som passar bra att accelerera med OpenCL på grafikkort. Ytterligare mål var att visa att programmet inte behöver omfattande omskrivning för att fungera i OpenCL. Två krypteringsalgoritmer portades för att kunna köras på grafikkorten.

Risky business : En studie om svenska studenters uppfattade risk vid e-handel fra?n utlandet

Att handla o?ver internet fra?n utlandet mo?jliggo?r la?gre priser och sto?rre produktutbud. Trots det visar underso?kningar att e-handel fra?n utlandet ligger la?ngt ifra?n den inhemska e-handeln I Sverige. Statistiken visar pa? att e-handel fra?n utlandet inte no?dva?ndigtvis poserar na?gon ytterligare risk ja?mfo?rt med e-handel som sker inrikes.

Trådlösa nätverk, säkerhet och kryptering

Användandet av trådlösa nätverk breder ut sig mer och mer både bland företag och privatpersoner. För privatpersoner kan det vara skönt att slippa sladdarna som ett vanligt nätverk för med sig och för företag kan det trådlösa nätverket fungera som ett komplement till det vanliga i miljöer där man inte kan eller vill använda vanliga nätverk. Det är ett smidigt sätt att koppla upp sig mot ett nätverk utan att vara fysiskt ansluten till det. Smidigheten har dock ett pris i form av att det är lättare att avlyssna trådlösa nätverk i och med att kommunikationen går genom etern och det saknas fysiskt skydd i form av byggnader och lås som finns för traditionella nätverk. Med tanke på detta är det viktigt att man säkrar nätverket på ett ordentligt sätt. I detta arbete har jag studerat trådlösa nätverk; hur de fungerar, vilka hot som kan finnas och vad man kan göra för att skydda sig.

Pedagogers bemötande av flickor respektive pojkar

Detta examensarbete handlar om hur några förskollärare bemöter flickor respektive pojkar på en förskola i Skåne, genom ett genusperspektiv. Syftet är att visa hur förskollärarna på denna förskola tänker och agerar när det gäller kommunikation, relation samt tillsägelser gentemot flickor samt pojkar. Undersökningens frågeställningar är följande: Hur bemöts flickor? Hur bemöts pojkar? Görs det några skillnader? Hur? För att besvara dessa frågor, har jag använt mig av observationer vid ett antal tillfällen samt några intervjuer. Den teoretiska delen vilar på litteratur om genushistoria, genus i förskolan samt relationskompetens.

Börjar det arta sig? : en undersökning om vilka trädarter som planteras i staden

Min hypotes är att layouten är det första vi lägger märke till när vi ser nya gestaltningsförslag och andra ritningar. Ändå saknas det utbildning i layout på Sveriges landskapsarkitektutbildningar. I kandidatarbetet testas olika enkla modeller för layout för att bedöma deras relevans vid produktion av exempelvis förslagsritningar inom landskapsarkitektur. När jag i det här arbetet skriver om layout syftar jag till samspelet mellan bild och text och jag har även valt att testa några olika färgvarianter för att se färgens påverkan på gestaltningsförslaget. Genom litteraturstudier har relevanta metoder för layout plockats fram; Symmetrisk, aSymmetrisk samt med och utan tillämpning av gyllene snittet.

Layoutmetoder för landskapsarkitekter : undersökning av enkla layoutmodellers betydelse för gestaltningspresentationer

Min hypotes är att layouten är det första vi lägger märke till när vi ser nya gestaltningsförslag och andra ritningar. Ändå saknas det utbildning i layout på Sveriges landskapsarkitektutbildningar. I kandidatarbetet testas olika enkla modeller för layout för att bedöma deras relevans vid produktion av exempelvis förslagsritningar inom landskapsarkitektur. När jag i det här arbetet skriver om layout syftar jag till samspelet mellan bild och text och jag har även valt att testa några olika färgvarianter för att se färgens påverkan på gestaltningsförslaget. Genom litteraturstudier har relevanta metoder för layout plockats fram; Symmetrisk, aSymmetrisk samt med och utan tillämpning av gyllene snittet.

När målet helgar mediet : En kvalitativ fallstudie av dold viral PR

Surveys show that consumers tend to avoid traditional marketing channels, leading the practitioners to use earned media channels through public relations (PR). This has also led to the use of covert PR. To understand the use of this communications method, the purpose of this thesis is to study campaigns, which have gained transmission in social media, by investigating how practitioners of three different campaigns motivate the choice to use covert PR.The study is based on a hermeneutic methodology and has an abductive approach. It is carried out by semi-structured elite interviews with six contributors of three different campaigns, using covert PR. The primary data consists of the empery of the interviews, while the secondary data consists of a theoretical framework of excellence in public relations, the PR practice and viral messages.The result of the study indicates the point of view that covert PR has given the campaigns a wider reach.

Intressentdialog - exempel från ett skogsbolags lokala relationsskapande

Syftet är att undersöka hur ett företag, Sveaskog, arbetar med intressentdialog i praktiken - i vilka former och med vilka syften detta kan ske. Genom att studera företagets lokala dialogmöten önskar vi skapa fördjupad förståelse för dialogfenomenet ur sändar- och mottagarperspektiv.Följande frågor ställs:- Vilka är motiven hos företaget respektive intressenterna att delta i dialogen?- Vad karaktäriserar dialogsituationen och vilka svårigheter kan formen innebära?- Hur kan mötena beskrivas i termer av symmetri/asymmetri?I undersökningen används kvalitativ metod i form av halvstrukturerade samtalsintervjuer. Intervjuer har gjorts med sju av Sveaskogs anställda samt sammanlagt nio inbjudna mötesdeltagare från ett urval möten.Studien visar att dialogen är ett värdefullt verktyg för relationsskapande, omvärldsbevakning och ökad förståelse - för både sändare och mottagare - även om idealet om Symmetrisk tvåvägskommunikation och reell dialog förblir avlägsna. Ett antal fördelar och svårigheter med dialogformen har identifierats.

Lägg märke till varumärket : En kvantitativ undersökning kring hur varumärket Hollister jobbar med kommunikation för att stärka sitt varumärke.

The purpose of the case study is to research whether the brand Hollister can establish themselves to their target audience working with communication. To achieve the goal with the study, the following theories has been applied: brand building, visual communication, two-way symmetrical communication and communication channels. The study was conducted by a quantitative online questionnaire survey. The online survey was aimed at teenagers aged 15-18 years old living in Täby or Umeå where one question was "What difference can be discerned between Täby, where there is a shop, and Umeå where there is no shop". The material was collected during a period of eight days between december 11th to december 19th 2013.

1 Nästa sida ->