Sök:

Sökresultat:

781 Uppsatser om Relationsskapande event - Sida 1 av 53

Eventet som upplevelseproduktion: en undersökning av upplevelsebegreppets strategiska betydelse inom relationsskapande event marketing

Ordet upplevelse används idag av många företag i olika branscher för att beskriva företagets tjänsteutbud. Inom marknadsföring används upplevelser för att tränga igenom det tilltagande mediebruset och för relationsbyggande åtgärder. Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida eventbyråer profilerade inom Relationsskapande event marketing använder begreppet upplevelse och vad det har för betydelse för deras verksamhet. Med ett hermeneutiskt förhållningssätt och en induktiv ansats har jag genomfört en kvalitativ intervjustudie baserad på intervjuer med sju eventbyråer. Studien visar att upplevelse som fenomen är en viktig effekt av Relationsskapande event marketing, men att det finns en paradox ifråga om användningen och beskrivningen av begreppet.

Relationsskapande event - Inte alltid en dans på rosor

Studiens syfte a?r att belysa och fo?rklara de brister som relationsmarknadsfo?ring genom Relationsskapande event kan inneba?ra. Detta fo?r att komplettera teorin och ge o?kad fo?rsta?else. Teorin inleds med relationsmarknadsfo?ring, dess bakgrund, nyckelbegrepp och motiv.

Event - ett relationsskapande verktyg

SammanfattningTitel: Event ? ett relationsskapande verktygNyckelord: eventmarknadsföring, relationer, kommunikationFrågeställning: Hur fungerar event som ett relationsskapande verktyg?Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur event påverkar, förstärker och utvecklar relationen mellan företag (uppdragsgivare) och konsument (besökare).Metod: Det är en kvalitativ studie med ett deduktivt angreppssätt. Sex öppna individuella intervjuer har genomförts, detta för att ämnet skall vara helt uttömt.Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen inleds med en bakgrund till ämnet eventmarknadsföring. Vidare följs detta upp av teorier angående relationer och kommunikation.Empirisk studie: Data är insamlad via öppna individuella intervjuer som har skett via telefon eller ett personligt möte med tre eventbyråer och tre företag som använder event i sin marknadsföring.Slutsats: Event fungerar som ett relationsskapande verktyg i den mån att det påverkar, förstärker och utvecklar relationer. Detta görs med hjälp av inslag, så som sinnen, som ej nyttjas lika frekvent i vanliga marknadsföringskanaler.

Relationsskapande i förskolan : - Ur ett genusperspektiv

Syftet i denna studie var att studera förskolepersonalens uppfattningar om barns relationsskapande i leken utifrån ett genusperspektiv. Denna kvalitativa studie genomfördes med åtta semistrukturerade intervjuer med förskolepersonal från två olika förskolor. Detta för att vi ville veta hur personalen ser på barns relationsskapande. Vårt resultat visar att pojkar och flickor skapar relationer och leker på olika sätt men att förskolepersonalen vill arbeta utifrån ett könsneutralt sätt och lägga fokus på barns individuella egenskaper och intressen. I studiens resultat så beskrevs fyra olika kategorier som tydligt framkommit.

Event Management

en small case studie av event med olika karaktär föregås av en kartläggning av begreppet event. vidare identifieras kritiska faktorer för framgång och huruvida den arbetsprocess i vilken eventen växer fram överensstämmer på de olika eventen. vilka likheter respektive skillnader kan identifieras..

Event Management

en small case studie av event med olika karaktär föregås av en kartläggning av begreppet event. vidare identifieras kritiska faktorer för framgång och huruvida den arbetsprocess i vilken eventen växer fram överensstämmer på de olika eventen. vilka likheter respektive skillnader kan identifieras..

Internet : som kompletterande kommunikationskanal till Event Marketing

The aim of this essay is to examine how the Internet functions as a communication channel to Event Marketing. We have investigated what makes the Internet unique as a communication channel for events and how Internet has been used for event marketing. We have mapped fundamental theories within marketing, media, communications and human-computer interaction, which together describe event marketing. We have carried out case studies on two event-marketing projects where the Internet has played a major role. The first project was XCT which is a project developed by the company Eventum AB.

Event Marketing : En fallstudie av Fjällräven

Information och reklam finns överallt, på TV, radio, tidningar, och nu senast stripade på tunnelbanevagnar, vilket gör att reklamen får det svårare att tränga igenom det allt tätare mediebruset. Med detta som bakgrund kan man se en trend till det ökade användandet av Event Marketing, vilket är en kommunikationsform som genom evenemang ska stärka varumärket eller skapa ett mervärde. Event Marketing utformas beroende på målen och syftet med evenemanget, vilket vanligtvis är att skapa ett intresse för produkten eller tjänsten och att öka försäljningen, men hur skapas detta genom ett evenemang? Detta tar oss in på syftet med studien, där vi vill belysa och klargöra vad Event Marketing är för något och hur det används i syftet att skapa relationer och öka försäljningen hos företag. Event Marketing är ett outforskat område, informationen, fick vi från de intervjuer som gjordes på två eventbyråer och en mediaförmedlare för att skapa en djupare förståelse.

Sponsor or Die - En studie om imageöverföring vid mindre events

Studies conducted on event marketing have mainly focused on larger events. Managerial implications, marketing techniques, and theories in the field have hence dominantly addressed events of larger nature. Event marketing however is a growing phenomenon in the marketing mix. Brands are using event marketing to a greater extent. Brands are increasingly using small events as a marketing tool in order to create brand awareness and brand image; this goes for both small brands and large brands.

Musik som påverkansmedel: en fallstudie om musikens roll i
event marketing

Syftet med denna uppsats var att undersöka musikens roll och betydelse inom event marketing. Idag är event marketing ett vedertaget och accepterat marknadsföringsverktyg och en effektiv väg att nå konsumenter. För att föstå hur hur företag inom denna sektor använder sig av musik för att påverka människor och hur strategiska val rörande musiken utförs gjordes en fallstudie på tre olika företag inom event marketing industrin. Studien visade att musik är en betydelsefull beståndsdel inom event marketing för sin förmåga att påverka och skapa stämmninglägen samt att valet av genre och artist har en stor inverkan på evenemangets image och att eftertänksamhet måste ingå vid dessa val..

Imageination: En uppsats om imageöverföring inom sponsring och Event Marketing

There are two main reasons for why companies engage in sponsoring and Event Marketing; affecting the brand awareness and/or the image of the brand. Historically the main focus within the research field has been on how sponsoring and Event Marketing can create and achieve high brand awareness. More research regarding the image transfer from event to brand has been requested and this study is to be considered as an attempt to begin filling this gap. Today we see more and more brands choosing to arrange their own events; hoping to attain a more direct connection between the event and the brand. This trend raises questions such as - Do brands arranging their own events receive more image transfer from event to brand compared to brands sponsoring the same kind of event? - Are there any differences between an established well-known brand and a new unknown brand? - Will an event fully owned by a brand attract more or less people than an event arranged by someone considered to be less biased? These are some of the questions asked and answered within this thesis.

Det perfekta eventet? : En analys av New Media Meeting utifrån ett samproduktionsteoretiskt perspektiv

Med hjälp av fyra kvalitativa intervjuer baserade på modellerna SWOT-analys och Perfect Event tar vi reda på hur arrangörerna bakom New Media Meeting jobbat fram ett hållbart event..

Event Marketing som Marknadsinstrument : En fallstudie om Skanska

As the title insinuate, this essay illustrate Event Marketing as a marketing instrument, and how it can be used as a tool to facilitate brandbuilding and improve relationships. We have come to the understanding that Event Marketing is in the course of constant development. It seems like Event Marketing as a marketing tool is starting to get its well-merited position in the marketing mix throughout the world, since companies and other organisations have realized that Event Marketing is a powerful tool for differentiation. We have also seen that Event Marketing in the business world lately has come to be more important for building and maintaining relationships, as well as carrying marketing messages.In this essay we discuss Event Marketing in three sections; brand, relationships, and customer experience. Among these topics, inter alia Integrated Marketing Communications, Sensory Marketing, and Service-dominant Logic are presented.

Utvärdering av event marketing

Event marketing är en marknadsföringsform som har växt ordentligt under senare delen av 90-talet och det börjar bli ett naturligt inslag i företagens marknadskommunikation. Trots denna tillväxt har event marketing under en längre tid sammankopplats med brist på utvärderingsmetoder. En avsaknad av utvärderingsmetoder leder till svårigheter att avgöra vilka effekter en event marketing-satsning resulterar i, hur genomförandet kan förbättras samt huruvida event marketing är en lämplig form av marknadsföring i en given situation. En ökad förståelse för dessa eventuella utvärderingsproblem skapar även förutsättningar för utvecklandet av utvärderingsmetoder och därmed möjlighet att besvara liknande frågeställningar. Denna uppsats undersöker vad som skiljer event marketing från annan marknadsföring i en utvärderingssituation, vilka problem dessa skillnader kan medföra samt hur eventuella utvärderingsproblem kan hanteras.

Med upplevelsen som medel- En studie av upplevelsen vid event marketing

Det finns mycket skrivet om upplevelsens funktion i teorier kring upplevelseekonomin, men upplevelsen som begrepp inom event marketing inte är lika utförligt behandlat. Upplevelsen är ett centralt begrepp som används flitigt i litteratur rörande event marketing utan att man egentligen går in på dess funktion. Diskussionen stannar istället vid konstaterandet att upplevelsens funktion är att förstärka budskapet och utreds inte mer noggrant än så. Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för upplevelsen vid event marketing, och analysera huruvida upplevelseekonomins teorier om upplevelsen är applicerbara inom event marketing. Vi har i denna uppsats använt av oss av en kvalitativ studie för att skapa en ökad förståelse för upplevelsen vid event marketing.

1 Nästa sida ->