Sök:

Sökresultat:

1092 Uppsatser om Pupill opinion - Sida 1 av 73

Elevers uppfattningar om laborativt material i matematikundervisningen

Syftet med denna studie var att ta reda på elevers uppfattningar om laborativt material i matematikundervisningen. Även hur liknande form av undersökning kunde gynna läraren till att få reda på vilken typ av undervisning som eleverna föredrar. Motivationen som låg till grund för studien var erfarenheter utifrån VFU (verksamhetsförlagd utbildning) samt erfarenheter av forskningslitteratur. En stor del av forskningen har påvisat att elever som arbetar med laborativt material i matematik presterar bättre än elever som inte arbetar med laborativt material. Därför förespråkar forskningslitteraturen inom detta område att lärare borde arbeta med laborativt material under alla åren i skolan.

Opion leaders and word-of-mouth - A Case Study of Masai Barefoot Technology

This research aims at identifying the opinion leaders in order to study their behaviour, characteristics, their role within the word of mouth process, and what importance they have upon another consumers purchase decision. Also, to investigate the content of the message being spread. The results from the study show that opinion leaders are strong in spreading word of mouth. Messages were adapted by opinion leaders to suite their target audience. The results further contribute to the discussion about Watts? ?influentials?..

?Pojkar är som guld, flickor är som dukar? ? En kvalitativ studie om synen på barn och sexuell trafficking i Kambodja

The purpose of this study was to look at the common opinion about children in Cambodia. By interviewing the professionals in different help organizations we studied the common opinion about children in general and the common opinion about children who are exposed to sexual trafficking. The ambition of the study was also to see if the common opinion about children in Cambodia affects the help that is available for the children who are exposed to sexual trafficking.This is a qualitative study including semi structured interviews with seven professionals who work with vulnerable children. The interview guide focused on the themes: children?s needs, sexual trafficking, children?s rights, childhood, children?s sexuality and gender.

Opinion Shopping : Förekommer det bland svenska företag och revisorer?

Ett företags finansiella rapporter och interna system ska granskas oberoende av en revisor och granskningen ska utmynna i en revisionsberättelse. För företag är det värdefullt att erhålla en ren revisionsberättelse då en oren skapar bekymmer för företaget, i form av misstro mot det från utomstående intressenter.Ämnet opinion shopping berör frågan om det är möjligt för företag att ?byta sig till? en önskvärd revisionsberättelse, och knyter samman dels företags incitament för att byta sig till en önskvärd revisionsberättelse samtidigt som det ifrågasätter revisorernas oberoende och revisionskvaliteten. Tidigare studier om opinion shopping har visat att motivet till det finns, men de flesta studier har kommit fram till att försök till opinion shopping misslyckas och efterföljande revisorer agerar oberoende.Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns indikationer att opinion shopping förekommer i Sverige. Ämnet har studerats främst i USA och på grund av skillnader mellan länderna är det intressant att undersöka den svenska revisionsmarknaden.

Fairness opinion : En explorativ studie kring rimlighetsutlåtandets roll och framtidvid offentliga uppköpserbjudanden på den svenskaaktiemarknaden

Bakgrund: För att skydda de aktieägare som berörs av uppköpserbjudanden finns detregler för processerna kring dessa. I vissa av dessa uppköpserbjudanden kräverreglerna att målbolaget inhämtar en så kallad fairness opinion där en oberoende partska uttala sig om budets finansiella skälighet för aktieägarna. Skeptikerna tillutlåtandet är många men forskningen på den svenska marknaden, obefintlig. Mycketav kritiken som lyfts fram gäller utgivarnas oberoende och revideringen av takeoverreglerna,som kom år 2009, skärpte kraven kring just oberoende, vilket aktualiserarfrågan kring hur dessa regler fungerar och hur oberoendet ser ut på den svenskamarknaden.Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka rollen och framtiden för fairnessopinion, på målbolagets sida, vid offentliga uppköpserbjudanden på den svenskaaktiemarknaden.Genomförande: Studien är av explorativ karaktär och inkluderar 14 kvalitativaintervjuer med utgivare av fairness opinion och andra intressenter med erfarenhet avutlåtandet samt en sammanställning av offentliga uppköpserbjudanden på den svenskamarknaden under åren 2007-2012.Slutsats: Revideringen av takeover-reglerna, år 2009, har haft stor påverkan påmarknaden och bidragit till en ny syn på utgivarnas oberoende och en prispress påfairness opinion. Reglerna lämnar dock en del att önska och vi anser att man börinföra en begreppsmässig distinktion kring utlåtandets användning i olika situationersamt en ökad transparens i utlåtandet för att öka värdet för aktieägarna.Nyckelord: Fairness opinion, uppköpserbjudanden, takeover-regler,värderingsutlåtande, företagstransaktioner.

Enkätundersökning till medlemmar i Västra Värmland och Dals Skogsägareförening

On behalf has a questionnaire been conducted with the aim to find out the members opinion regarding the management of the association. The survey showed that association has a strong position locally and that the forest owners generally are satisfied with the management and the competence among the forest super visors. The main opinion is that the association can improve the communication with the forest owners before as well as after the sale of forest products..

Bostaden och de boende

AbstractWe all have experience of dwelling, which means that everyone can have an opinion about the architecture of the dwelling. Today the building companies do not have time enough to investigate which architecture qualities their clientele ask for in their apartments. JM AB use to call their apartments ?generous city apartments?. But do these apartments fulfill the needs of their dwellers? And what would the apartments look like if they were designed according to the wishes of the dwellers? When JM AB get knowledge about the dwellers needs and wishes they can make even better apartments for their future customers.The purpose and the objective with this report are to draw up proposals for tenant owner flat.

Anställdas attityder till bibliotek

This paper is about employees' opinion towards libraries. The target group consists of employees at industrial research institutes in Sweden. Libraries offer several more services today than they have done before. I think many people do not recognise all of them and I also think the knowledge and the opinion about libraries have to do with use of them. Since I am curious about if this is true or not the purpose of this essay is to find out, through an attitude research, the employees', at industrial research institutes, opinion about library service.

ISO 9000 och dess funktion i byggbranschen

The purpose with this examination task is to investigate what purchasers and building contractors think of ISO 9000 and the function of it within the building trade.In this material both the purchaser´s and the building contractor´s viewpoints and attitude towards ISO 9000 is being object to an investigation, in order to get a just picture of the function of the quality work within the building trade. The general opinion of ISO 9000 has proven to be positive. During the work with this investigation it appeared that nosystem is that good that it can´t be improved. A widely spread opinion is also that ISO 9000 means a lot of paperwork but also that the certified companies are well organized. Above all the majority demands a standard that is more adjusted to the building trade..

Synen på de hemlösa och deras livssituation : - en kvalitativ studie

AbstractThe intention of our study is to examine how the view of homeless people and their life situation looks according to a selection of persons, which in their work get into contact with homeless people. The study is based on a qualitative method that includes interviews.The result of the study is based on interviews with eight persons working in the social services, volunteer organisations, the police and a security organisation. The majority of the persons that have been interviewed are normalising homeless people; they do not look upon them as different. At the same time they have the opinion that homeless people live a tougher life and that they have to fight more for their living than other people. The persons that we have interviewed share the view that homeless people live under a constant pressure of finding a place to sleep.

Vad avgör vem som läser svenska som andraspråk? : En studie av de bakomliggande faktorerna i urvalsprocessen för vilka elever som läser svenska som andraspråk på grundskolan.

The purpose with this essay is to study how students in elementary school are placed within the subject called ?svenska som andrasspråk?, or SVA. SVA is a subject specially designed to deal with the complications that students with a different native language encounter when trying to learn Swedish.  National school documents state that a student is to be offered SVA if he or she has a different native language than Swedish and if the headmaster decides it?s ?needed?. In this work I focus on the different factors which are involved in the headmasters decision whether a student should be in a SVA-class or a normal Swedish class.

Filter = censur? En enkätundersökning om bibliotekariers rätt att begränsa information med hjälp av datorfilter.

The main purpose of this paper is to examine librarian's opinion of computer filters, to bring order in the debate on these filters and also to encourage future debate on this subject. The main problem is whether librarians themselves think they have the right to limit the public access to information on the Internet by using computer filters. We will also see how many public libraries are using filters, why they have chosen to use or not to use them, what is the librarians' opinion of filters, what rules exist regarding the use of the Internet, and finally if it is legal to use filter programs in public libraries. We have also included a short report on what filters are and how they work. This paper deals only with Swedish conditions on a number of public libraries.

En bransch med bristande förtroende : - PR-konsulter om sitt eget ansvar och hur de själva kan bidra till ökat branschförtroende

AbstractTitle: An industry with a lacking trust ? PR-consultants about their own responsibility and how they can contribute to an increased trust for their profession (En bransch med bristande förtroende ? PR-konsulter om sitt eget ansvar och hur de själva kan bidra till ökat branschförtroende)Number of pages: 68 (79 including enclosures)Author: Ebba GöranzonTutor: Göran SvenssonCourse: Media and Communication Studies DPeriod: Spring 2008University: Division of Media and Communication, Department of Information Science, Uppsala UniversityAim: The aim of this essay is to study the Swedish PR-industry and the distrust that is directed towards it. The starting point is different PR-consultants opinion about their profession and industry. What do they think needs to be done to increase the trust for the industry and what kind of responsibility do they think they have?Method/Material: Together with literature studies, a qualitative method has been used and five in-depth interviews with PR-consultants have been conducted.

?Jag har inte fattat att det gällde biblioteket? : en utvärdering av marknadsföringskampanjen ?Låna dig rik? i Kalmar

The purpose of this bachelor?s thesis is to evaluate how the marketing campaign ?Låna dig rik? has been received by the residents of Kalmar. A series of questions are asked: was the campaign noticed by the residents of Kalmar? Through which marketing channels has it been noticed? Is the residents? opinion of the library in line with the marketing message? Is the campaign moving in the desired direction?The study was done through a questionnaire that was handed out to a number of people in Kalmar. The residents were asked to answer if they had noticed the campaign, where they had noticed it and what their opinion of the library was.

"Tyst för fan" En studie om Jantelagens existens och kontroll

AbstractAre we always aware of our actions and the affect they have on our environment? With this study we are exploring a phenomenon, called Jantelagen, which have affected the Swedish society for a long time. It is a phenomenon that where brought to life officially in the 1930?s by an author called Aksel Sandemose. We want to know if Jantelagen still exist in the society or if it has faded to the degree that it is no longer in use.

1 Nästa sida ->