Sök:

Elevers uppfattningar om laborativt material i matematikundervisningen


Syftet med denna studie var att ta reda på elevers uppfattningar om laborativt material i matematikundervisningen. Även hur liknande form av undersökning kunde gynna läraren till att få reda på vilken typ av undervisning som eleverna föredrar. Motivationen som låg till grund för studien var erfarenheter utifrån VFU (verksamhetsförlagd utbildning) samt erfarenheter av forskningslitteratur. En stor del av forskningen har påvisat att elever som arbetar med laborativt material i matematik presterar bättre än elever som inte arbetar med laborativt material. Därför förespråkar forskningslitteraturen inom detta område att lärare borde arbeta med laborativt material under alla åren i skolan. I undersökningen var det använt två kvalitativa undersökningsmetoder, intervju och observation. Det har intervjuats lärare och elever från två kommunala skolor, där eleverna går i tredjeklass. I resultatet framträder lärarnas arbetssätt och hur deras syn på laborativt material är. Resultatet som fram kom ur elevernas uppfattningar av laborativt material visade sig att en del föredrog att använda laborativt material i matematikundervisningen medan en del föredrog att arbeta utan laborativt material, dock ville dessa elever använda laborativt material till uppgifter som ansågs svåra.

Författare

Zandra Lindqvist

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärande och samhälle

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..