Sök:

Sökresultat:

1202 Uppsatser om Natur - Sida 1 av 81

Natur- och miljöfrågor i förskola

Mitt syfte med examensarbete är att bidra till ökad kunskap om hur Natur- och miljöfrågor kan bearbetas i förskolan. Huvudfrågeställningar är: Vilken kunskap ska barnen tillägna sig när det gäller Natur- och miljöfrågor i förskolan? På vilket sätt arbetar pedagoger med Natur- och miljöfrågor i förskolan?.

Hög skyddsnivå för små avlopp i Härjedalens kommun

3 möten i 3 skalorMänniska - Natur:Hur sker mötet mellan människa och Natur år 2012?Byggnad - Plats:Hur förhåller sig byggnaden till topografi och landskap?Människa - Byggnad - Natur:Hur förmedlar byggnaden mötet mellan Natur och människa?.

Händelser vid Rickleån : 3 möten i 3 skalor

3 möten i 3 skalorMänniska - Natur:Hur sker mötet mellan människa och Natur år 2012?Byggnad - Plats:Hur förhåller sig byggnaden till topografi och landskap?Människa - Byggnad - Natur:Hur förmedlar byggnaden mötet mellan Natur och människa?.

Djur och natur i förskolan

Syftet med det här arbetet är att undersöka vilka möjligheter som kan finnas inom området djur och Natur och på vilket sätt det i förekommande fall används som en resurs på de förskolor jag besökt. Jag har intervjuat pedagoger för att få en uppfattning om hur de ser på djur och Natur och dess möjligheter samt huruvida några hinder kan upplevas i detta arbete. Jag har funnit att djur och Natur anses vara ett viktigt område och ett intresse som i många fall delas av både barn och pedagoger. De främsta skälen för att inte hålla egna djur på förskolan var allergier och tidsbrist. Djur och Natur används som en resurs på de förskolor jag besökt och flera angav att det var en del av deras arbete med miljöfrågor. .

Barn och Natur - En studie om barns upplevelser samt pedagogens användning av natur i undervisningen i grundskolans tidigare år.

Barn och Natur - En studie om barns upplevelser samt pedagogens användning av Natur i undervisningen i grundskolans tidigare år..

Tematisk undervisning om skog och natur i svenska som andraspråk : definitioner och förslag på praktisk tillämpning

Det här arbetet handlar om tematisk undervisning i skolan. Syftet har varit att genom litteratur söka utveckla kunskap om tematisk undervisning samt kunskap om invandrarelevers relation till skog och Natur. Jag har utfört en empirisk undersökning för att ta reda på vad en grupp elever med svenska som andraspråk skulle vilja arbeta med i ämnet skog och Natur. Huvudsyftet och tyngdpunkten i arbetet ligger i att, med påverkan från litteratur och den empiriska undersökningen, skapa och forma en planering och ett arbetsmaterial inom ämnet svenska som andraspråk. Utgångspunkten i undervisningsmaterialet är tematisk undervisning med inriktningen Tema Natur..Den nya vilda naturen i stadens övergivna platser

På flera platser i Europa har övergivna industriområden lämnats orörda och tillåtit Naturen ta över, platser som genom design sedan gjorts tillgängliga för människor i form av så kallade urbana Naturparker. Målet med uppsatsen är att beskriva ny vild Natur utifrån ekologiska, sociala och estetiska värden. Uppsatsen syftar till att besvara frågan om vad forskning och praktiker säger om den nya vilda Naturens utvecklingsmöjligheter i stadens övergivna ytor. Vad finns det för attityder kring ny vild Natur och de platser den representerar i staden? Genom en litteraturstudie av begreppet 'ny vild Natur' behandlar uppsatsen begreppet och de faktorer som gör det till en ny vild Natur och vilka ekologiska, sociala och estetiska värden som påvisats för ny vild Natur i stadens övergivna platser.

Barnets Natur - en studie om förskolebarns kunskap kring natur

Syftet med vårt arbete är att undersöka vad förskolebarn har för kunskap om Natur, samt om barn kan se ett samband mellan människa och Natur när de tar del av utomhuspedagogik. I vårt arbete har vi använt oss utav kvalitativa intervjuer med 15 barn på tre uteförskolor för att kunna besvara våra frågeställningar. Med hjälp av tidigare studier om barns kunskaper kring olika Natur- och miljöfenomen, har vi kopplat vårt resultat till de tidigare studierna för att få en uppfattning om barns kunskap. Vi har även kopplat vårt resultat till relevant litteratur. Resultaten i vår undersökning visar att barnen har en god men dock en ytlig kunskap om Naturen.

Vikaholm : Ett sätt att förena bostäder och trafik med natur, kultur och rekreation

Vikaholm är en fantastiskt trevlig plats med många fina Natur-, kultur-, och rekreationsvärden. Platsen gränsar till stadsdelen Teleborg i södra Växjö. Examensarbetet beskriver hur det är möjligt att inrätta bostadsbebyggelse i ett sådant område utan att förstöra dess stora värden. Arbetets intention är istället att bostäderna skall integreras i platsens stora värden och därmed göra platsen mer tillgänglig för flera av stadens invånare..

En scout lär känna och vårdar naturen?

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad ungdomar upplever att de lär sig i scouterna om Natur och miljö samt hur denna kunskap omsätts till handling. Utifrån tre fokusgrupper med scoutkårer i Skåne lyfter vi fram scouternas perspektiv och funderingar. Vår undersökning har visat att ungdomarna i scouterna inte upplever att de lär sig speciellt mycket om Natur och miljö. Kunskapen de får inom Natur och miljö är till stor del Allemansrätten, att inte skräpa ner och förstöra Naturen samt olika arter. Ungdomarna anser inte att den kunskap de får omsätts till några konkreta handlingar för Natur eller miljö, med undantag från att de värnar om Naturen under vistelsen där.

Natur, friluftsliv, stress: en undersökning om hur
gymasieelever upplevda stress påverkas av friluftsliv och
natur

Studien framkom efter att Skolverket (2006) i en rapport presenterat att var tredje elev i gymnasiet är stressad och att elever upplever mer stress med stigande ålder. I gymnasieskolan skall elever i Idrott och hälsa A lära sig om både den fysiska och psykiska hälsan. Spänningsreglering är något som är viktigt för den psykiska hälsan och något som kan användas för att individen skall kunna slappna av så att stressen inte skall bli skadlig. Idrottslärare skall ge gymnasieelever redskap till att hantera stress. Kan då Natur och friluftsliv vara en sorts form av spänningsreglerande redskap? Denna studies syfte är att undersöka om elever på gymnasiet som ofta bedriver friluftsliv eller vistas i Naturen upplever mindre stress i skolan än gymnasielever som mindre frekvent bedriver friluftsliv eller vistas i Naturen samt att undersöka gymnasieelevers känslor förknippade med vistelse i Natur eller friluftsliv.

Naturskolan, en tillgång

Det här arbetet är en undersökning av vad förskolor i kommunen har haft för nytta av Natur- och teknikskolan.Det är en kvalitativ undersökning baserad på sex intervjuer med pedagoger från tre skolområden i kommunen. Gemensamt för de sex förskoleavdelningarna är att de pedagoger som arbetar där har alla fått fortbildning på Natur- och teknikskolan i mer eller mindre utsträckning. Förskoleavdelningarna har tillhandahållit enkla material för att på ett variationsrikt sätt kunna arbeta med utomhuspedagogik vid både skogsutflykterna och hemma på gården. Natur- och teknikskolan har haft stor betydelse för verksamheten genom att inspirera och fortbilda pedagoger till arbete med barn i utomhusmiljö. Då kan en bra grund läggas för en positiv relation till Naturen..

Vikaholm - Ett sätt att förena bostäder och trafik med natur, kultur och rekreation

Vikaholm är en fantastiskt trevlig plats med många fina Natur-, kultur-, och rekreationsvärden. Platsen gränsar till stadsdelen Teleborg i södra Växjö. Examensarbetet beskriver hur det är möjligt att inrätta bostadsbebyggelse i ett sådant område utan att förstöra dess stora värden. Arbetets intention är istället att bostäderna skall integreras i platsens stora värden och därmed göra platsen mer tillgänglig för flera av stadens invånare..

1 Nästa sida ->