Sök:

Sökresultat:

364 Uppsatser om Kina - Sida 1 av 25

Kina - ett svårlagt pussel

Arbetsmetod och urval. Det första problemet vi ställdes inför var inte att välja område att titta närmare på - Kina kändes intressant redan från början - utan det var att motivera varför..

Är en återförening mellan Taiwan och Kina möjlig?: en litteraturstudie av USA:s, Kinas och Taiwans syn på en eventuell återförening

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad som talar för och emot en återförening. 1945 så överlämnade Japan Taiwan till Kina. Japan som tidigare hade ockuperat Taiwan tvingades av de allierade att lämna tillbaka Taiwan till Kina efter att ha blivit besegrat i andra världskriget. 1954 och 1958 så bombade Kina Taiwan men USA hjälpte Taiwan så därför kunde inte Kina besegra Taiwan. USA har varit allierade med Taiwan ända sedan 1949.

Kina : Möjligheter och problem vid en etablering i Mittens rike

Den ekonomiska utvecklingen i Kina har varit snabbare än i något annat land och idag tillhör Kina toppskiktet bland världens ledande ekonomier. År 2001 blev Kina en fullvärdig medlem i WTO vilket gjorde att Kinas näringsliv öppnades upp allt mer för utländska företag och investeringar, men den kinesiska staten vill inte helt släppa kontrollen över vissa strategiskt viktiga marknader. Beroende på bransch, verksamhet eller etableringsform är förutsättningarna olika. Det finns alltså många specifika faktorer och förhållanden som kan skapa möjligheter eller problem för företag som skall etablera sig i Kina. Syftet med den här studien är att synliggöra just de specifika möjligheter och problem som finns på den kinesiska marknaden och hur svenska företag som har valt att etablera sig i Kina upplever dessa..

Kinesiska föräldrars syn på deras barns utbildning och konfucianismens utbildningstradition

Titel: Kinesiska föräldrars syn på deras barns utbildning och konfucianismens utbildningstradition Författare: Josefine Nermfors, Filippa Asplund Termin och år: Höstterminen, 2012 Handledare: Laid Bouakaz Examinator: Kyriaki Doumas Nyckelord: Konfucius, utantillinlärning, föräldrar i Kina, undervisning i Kina.

Kina : ett hot mot USA?

Kina, ett expansivt land i centrala Asien, har genomgått stora förändringar sedan Andravärldskriget. Har den förändringen skapat en uppfattning i USA att Kina kan ses som ett hot?Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den officiella hotbilden av Kina skildrats i USAunder åren 1991-2006. Detta med fokus på att se på vilka förändringar som eventuellt skettunder den perioden. Problemformuleringen lyder: Vilka likheter och olikheter kanidentifieras genom att jämföra hur den officiella hotbilden av Kina har skildrats under detre olika presidentadministrationerna åren 1991-2006.

Liberala krafter i Kina En kartläggning över den politiska liberaliseringsgraden i dagens Kina

Kina är idag en av världens största handelsnationer. Sedan ordförande Maos död 1976 har landet öppnats upp för relationer med västvärlden. Handelsmässigt sett har Kina nått en större frihet. Syftet med denna fallstudie är att kartlägga graden av politisk liberalisering i Kina, med grundantagandet att liberalisering utgör vägen mot målet ? demokrati.

Kvalitetskontroll vid inköp av textil- och konfektionsprodukter i Kina

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera de alternativ som finns för att organisera kvalitetskontroll för svenska företag som gör inköp i Kina. Vi vill försöka skapa en förståelse för hur kvalitetskontrollen hanteras vid inköp från ett land på stort avstånd, samt för de problem som kan uppstå vid kvalitetskontrollen. Vi har valt ett kvalitativ angreppssätt för att presentera, analysera och förstå begreppet kvalitetskontroll. Undersökningen visar på vikten av kvalitetskontroll vid inköp av textil- och konfektionsvaror i Kina. Kontrollen som bör utföras är relativt enkel men arbetet för att uppnå kvalitet är desto mer komplicerat..

USA och Kina ? deras förhållande till ILO

Världen blir allt mer globaliserad och den internationella handeln ökar i betydelse. Detta ökar behovet av en fungerande internationell lagstiftning. Ett sätt att kontrollera hur väl den internationella lagstiftningen fungerar och vad olika länder gör för att följa dem är att välja ett par länder och göra en komparativ studie. I denna uppsats kommer länderna USA och Kina att tjäna som studieobjekt. Frågeställningen som behandlas i uppsatsen är vilken roll ILO (International Labor Organisation) spelar och hur dess framtid ser ut.

Implementering av immateriella rättigheter i Kina - One size does not fit all

Piratkopiering i Kina har varit ett ämne som flitigt debatterats internationellt de senaste åren. Denna uppsats ämnar analysera åtgärder vidtagna för att implementera immateriella rättigheter i Kina i en ekonomisk, politisk och historisk kontext. Sedan Kina gick med i WTO har landet varit tvunget att ändra sin lagstiftning inom många områden, speciellt rörande immateriella rättigheter. Positiva och negativa aspekter av full implementering av dessa regler i Kina analyseras även..

Taiwan och Kinas relation över sundet - självständighetsledaren Chen Shui-bian

Uppsatsen redogör för förhållandet mellan Taiwan och Kina, den så kallade "relationen över sundet", och koncentrerar sig på åren 2000-2008 då Chen Shui-bian varit öns president. Chen anser Taiwan som ett suveränt, självständigt land, medan Kina anser att Taiwan borde acceptera "ett-Kina" principen, som innebär att Taiwan är en del av Kina. Uppsatsen undersöker om, och i så fall hur, Chens tid som president har inneburit förändringar i relationen över sundet..

Svårigheter ett svenskt företag kan möta vid implementering av Code of Conduct i Kina

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka svårigheter ett svenskt företag kan möta när de ska implementera sitt Code of Conduct hos leverantörer i Kina. Vi ska även ge förslag på hur implementeringsprocessen av Code of Conduct kan underlättas..

Fördelar, nackdelar och paradoxer : En eklektisk genomgång av Kina som värdland för svenska direktinvesteringar

I uppsatsen ger vi en överblick av Kina som värdland för svenska direktinvesteringar. Kinas komparativa fördelar enligt grundläggande handelsteori är naturtillgångar, låg arbetskrafts-kostnad samt stor marknad. De komparativa fördelarna blir till lokaliseringsspecifika fördelar vid företagens val mellan export och direktinvestering. Vid direktinvestering etablerar företaget dotterbolag för verksamhet i värdlandet. Av stor vikt för företaget är värdlandets förmåga att kunna erbjuda en gynnsam miljö för företagsspecifika fördelar.

Anpassning av marknadsföringsstrategier till en växande kinesisk marknad - En fallstudie av Ikea -

Syftet med studien är att undersöka och sammanställa hur Ikea har anpassat sina marknadsföringsstrategier till de rådande marknadsförhållandena i Kina. Ikea som kännetecknas av standardiserade marknadsföringsstrategier har i Kina anpassat dessa till de lokala marknadsförutsättningarna som levnadsstandard, utbildningsnivå, konsumtionspreferenser, kostnadsfördelar och geografiska förhållanden..

Kulturens och organisationskulturens påverkan på utbrändhet ?en komparativ studie mellan Ikea i Älmhult Sverige och Ikea i Guangzhou Kina

Den här undersökningen har studerat skillnader mellan arbetets påverkan på utbrändhet i Kina och Sverige. Studien hade för avsikt att se om skillnader förekom, vilka skillnader det var samt hur de yttrade sig. Studier inom området i Kina är mycket outforskat medan det i Sverige och övriga västvärlden talas om det dagligen. Resultatet av den här studien pekar på att skillnaderna mellan länderna knappt är förekommande. Detta kan till stor del bero på Ikeas organisationskultur.

Kina, Hollywood och samproduktioner : en transnationell studie av produktionsförhållanden och mottagandet av filmen Man of Tai Chi

I följande text avser jag att analysera Man of Tai Chi och undersöka förhållandet mellan Kina och Hollywood. Kina blir en alltmer viktig marknad för filmbolag från Hollywood och hur de förhåller sig till varandra på film.Kung fu-filmens spridning har inneburit andra kulturella uttryck, från Bruce Lee som symbol mot imperialistiskt förtryck i tredje världen, till att bidra med formande av nya bildsspråk i filmer som The Matrix. Hur kan en transnationell samproduktion mellan kinesiska och västerländska bolag se ut? I följande uppsats undersöker jag produktionsförhållanden och mottagande av filmen Man of Tai Chi och i slutsatsen kommer jag fram till att filmen misslyckats ur ett kommersiellt perspektiv..

1 Nästa sida ->