Sök:

Sökresultat:

223 Uppsatser om Jean piaget - Sida 1 av 15

Kunskap och Förståelse : En innehållslig relaterande studie av Jean Piagets och Lev Vygotskijs syn på kunskapsutveckling

SammanfattningDet här arbetet utgör en studie av Piagets och Vygotskijs teorier om kunskapsutveckling hos individen. Piagets och Vygotskij teorier har i flertalet andra texter presenterats som varandras motsatser. I stället för att skapa ett huvudsakligt motsatsförhållande har den här studien försökt att om inte kombinera så åtminstone relatera Piagets och Vygotskijs teorier på området. Vygotskij har fokuserat på processer runt den lärande människan, men inte uteslutande. Piaget har fokuserat på processer inuti den lärande människan, men inte uteslutande.

Moi et Desprez: : Om Louis Jean Desprez? teaterdekorationer och Gustaf III:s nationella projekt

En studie av teaterdekoratören, konstnären och arkitekten Louis Jean Desprez' betydelse för Gustaf III nationella projekt, att förena sitt folk och skapa en nationell identitet med hjälp av opera och teater..

Om Jean Louis Desprez? teaterdekorationer och Gustaf III:s kulturpolitik

Inbjuden av Gustaf III, den franska teaterdekoratören, konstnären och arkitekten Louis Jean Desprez, i Sverige 1784-1804, förnyade teaterdekorationen på Operan. Genom att analysera Desprez? teaterdekorationer med inspiration från de abstrakta konstnärerna Mondrian, Malevich och Rothko, utvecklar uppsatsen ett nytt tolkningssystem som tillsammans med traditionell tolkning innebär en djupare tolkningsmetod. Detta visar att Desprez? teaterdekorationer var viktiga för Gustaf III:s kulturpolitik.

Från helhet till del eller del till helhet?

Syftet med denna uppsats är att undersöka förhållandet mellan ämnesintegrering ochämnesindelning ur ett elevperspektiv. Denna undersökning bygger på en kvantitativ metodoch tar sitt empiriska avstamp i 38 tidslinjer konstruerade av två åttondeklasser. Den enaklassen har arbetat mycket under ämnesintegrerade förhållanden och den andra har arbetatmycket under ämnesindelade förhållanden. För att kunna jämföra klasserna valde vi ettkontrollbegrepp ? historiemedvetenhet.

Identitetens rum : En studie av relationen mellan plats och identitet i Jean Rhys Wide Sargasso Sea

My aim with this essay is to examine the relationship between identity positions and spatial positions in Jean Rhys novel Wide Sargasso Sea (1966). Through this I wish to show how Wide Sargasso Sea problematize the analytical cathegory "women", as well as classic western canon, and feministic eurocentric readings of the novel Jane Eyre by Charlotte Bronte to which Wide Sargasso Sea correspond..

Människans inre ljus : Gudserfarenhet och väckelse i Jean-Jacques Rousseaus "Savojardprästens trosbekännelse"

Uppsatsen behandlar gudserfarenhet och språkbruk hos Jean-Jacques Rousseau och dess likheter med pietismen. Både Rousseau och pietismen betonade människans känslor framför förnuftet, i en för övrigt förnuftsorienterad tid. De menade att människans känslor måste tillåtas komma till uttryck i trosfrågor och när de talar om hur människan erfar Gud och det gudomliga använder de liknande ord och begrepp. Studiens syfte är således att studera dessa likheter, med fokus på Rousseaus språkbruk och bildvärld..

Lek med växter och naturmaterial

Enligt Skolverket är förskolans uppgift att lägga en grund för ett livslångt lärande, miljön ska locka till lek och det ska finnas utmaningar. Utemiljön är bra för barnens lek och därmed utvecklade för att det är genom lek som barn utvecklas. Lingua Montessoriskola ligger i Lund och har flyttat till nya lokaler. De behöver nu en bra skolgård. Maria Jacky, rektor, vill att skolan ska utformas med naturmaterial för att de vill passa in i omkringliggande miljö. De vill inte ha några stora färgglada lekredskap. Målet med arbetet är att ge ett par bra förslag till hur de kan utforma sin utemiljö med naturmaterial och växter.

Barns tankar och handlingar inom hållbar utveckling

Studiens syfte är att bidra till en större förståelse om hur barn tänker och handlar kring konceptet hållbar utveckling. Huvudfrågan lyder Vilka tankar har barn i skolår 2 om sin egen handlingskompetens när det gäller den ekologiska dimensionen inom hållbar utveckling? Mer specifikt undersöks i studien: - Vilka kunskaper i miljöfrågor beskriver barnen? - Vilka erfarenheter har barnen av arbete för en hållbar utveckling? - Vilka känslor av ansvar redogör barnen för? Studiens teoretiska utgångspunkter är begreppet handlingskompetens, där en handling sker med avsikt, och en modell för Environmentally Responsible Behavior (ERB) där faktorer som kan påverka miljövänliga handlingar tas upp. Dessa mycket individuella och sociala koncept kompletteras med de konsekventa och följdriktiga teorier om det kognitiva lärandet och barns utvecklingsstadier som Jean piaget utformat. Nio barn i skolår 2 på en medelstor skola i Skåne blev intervjuade och deras svar visar på stor variation både i kunskaper, erfarenheter och känslor för miljöfrågor. Barnens svar är mycket individuella men har ändå gemensamma teman som omsorgen för djur och praktisk erfarenhet av sopor och skräp i naturen.

Utveckling och lärande för barn med lindrig utvecklingsstörning - en kvalitativ studie i syfte att finna goda faktorer i pedagogers ledarskap

Syfte: Denna studie syftar till att identifiera faktorer i pedagogers ledarskap, som främjar utveckling och lärande för barn med lindrig utvecklingsstörning.Teori: Studien utgår ifrån två lärteorier. Dessa är Jean piaget som representerar stadieteorin och Lev Vygotskij som representerar det sociokulturella. Piaget anser att barnets tänkande är uppdelat i fyra stadier och att de byggs upp likt steg på en stege. Varje stadie bygger på varandra och det handlar främst om kunskapsutveckling genom barns görande. Vygotskij anser att barnet måste ingå i en social och kulturell kontext för att lära.

En demokratiserad modernism : i dialog av Jean Prouvé, Charlotte Perriand, Le Corbusier

Målet är att få en bättre kunskap om Jean Prouvé och hans arbete, att förevisa om hans vikt i arkitektur- och designhistorien samt att upplysa om de idéer och ideal som var bakomliggande. En diskussion med några konkreta exempel förs runt det samarbete han närde med Le Corbusier och Charlotte Perriand. Detta tycks ha varit avgörande i mognaden och utvecklingen av hans stil och produktion. .

Vad utmärker användbarhet för expertanvändare i ett gränssnitt mot big data?

The field of coping has become more developed during the past decades but there is still a lot to be discovered and discussed. Theories of developmental psychology describe the possibility to map a general developmental structure of how the human mind expands. The aim of this study is to contribute to further research in whether there is a reason why we cope the way we do in relation to age. The questions answered in this study was, what coping two girls, whom lived during the Holocaust, used and how the coping found, were possible to interpret from theories of developmental psychology. In order to answer the questions asked a method called Template Analysis Style and three different theories have been applied.

Barns moraliska utveckling : en teorigrund med anknytande undersökning för vidare praktisk handling 

Detta är ett arbete som visar en del av de teorier som finns inom moralutvecklingen idag. Tyngdpunkten har lagts på Lawrence Kohlberg och hans stadieutveckling. Därtill kommer kritiker till dessa teorier att tas upp. Nancy Eisenberg och Carol Gilligans ?bry sig om?-perspektiv på moralutveckling kommer att ställas mot Kohlbergs mer rättviseinriktade teoristadier.

Yrkesrollens och arbetstidens inverkan på arbetstillfredsställelsen : En jämförelse mellan sjuksköterskor och undersköterskor

The field of coping has become more developed during the past decades but there is still a lot to be discovered and discussed. Theories of developmental psychology describe the possibility to map a general developmental structure of how the human mind expands. The aim of this study is to contribute to further research in whether there is a reason why we cope the way we do in relation to age. The questions answered in this study was, what coping two girls, whom lived during the Holocaust, used and how the coping found, were possible to interpret from theories of developmental psychology. In order to answer the questions asked a method called Template Analysis Style and three different theories have been applied.

Coping hos två ungdomar under Förintelsen : Utvecklingspsykologiska perspektiv

The field of coping has become more developed during the past decades but there is still a lot to be discovered and discussed. Theories of developmental psychology describe the possibility to map a general developmental structure of how the human mind expands. The aim of this study is to contribute to further research in whether there is a reason why we cope the way we do in relation to age. The questions answered in this study was, what coping two girls, whom lived during the Holocaust, used and how the coping found, were possible to interpret from theories of developmental psychology. In order to answer the questions asked a method called Template Analysis Style and three different theories have been applied.

Grupparbete - formella och informella samspelssituationer : en kvalitativ studie om sex elevers uppfattning kring lärande i grupparbete

The purpose of this study is to investigate what kind of idea a group of students in third grade, who attends a school in the Stockholm area, have on group work in school and how they think it affects their learning.The study is based on two questions:What opinion do the students have about group work?What opinion do the students have about how group work affects their learning?The method I have used to retrieve information has been to interview six different students, where the interviews were both individually and in groups. I started by interviewing students individually and then had a group interview. The idea with the group interview was to end it all with a brief discussion about the thoughts that came up during the individual interviews. I chose a selection of six students, four girls and two boys which they all were at the age of 9 and go to the same school.The socio-cultural and structural perspectives, is those theoretical perspectives that my study is based on.

1 Nästa sida ->