Sök:

Sökresultat:

29910 Uppsatser om Intervjuer - Sida 1 av 1994

ScrumMaster certifiering - kompetensutveckling eller modefluga

I detta arbete undersöks vilka motiv ScrumMasters har att certifiera sig. Ytterligare är målet att få en inblick i hur nyfunna kunskaperna omsätts i arbetslivet, samt om certifieringen handlar om kompetensutveckling eller mode. Studien har en kvalitativ forskningsmetod. Den empiriska insamlingen har skett genom semistrukturerade Intervjuer med personer som har genomfört ScrumMaster certifieringen. För att komma fram till ett svar på frågeställningen gjordes Intervjuer med sju ScrumMaster och en enkät där två av tre svarade. Resultatet från dessa Intervjuer visar att respondenterna har en blandad syn på ScrumMaster certifieringen..

Vad påverkar unga kvinnors konsumtion av modekläder? : Hur påverkar informationskällorna deras köpbeslut?

Denna uppsats har fokuserat på att undersöka vad som påverkar konsumenternas köpbeslut av aktuella modekläder. För att besvara denna fråga har vi tagit hjälp av teoretiska litteraturstudier, kvalitativa Intervjuer och observationer.Genom Intervjuer får vi veta varför konsumenterna inhandlar modekläder samt vilka informationskällor som ligger bakom deras köpbeslut. Vidare får vi av Intervjuer med ett antal modebutiker även veta hur återförsäljare agerar för att påverka konsumenternas köpbeslut via butikens marknadsföring..

Vad motiverar personer till att jobba inom traditionella hantverksyrken? En studie om snickare och murare

Syftet med denna uppsats har varit att via kvalitativa Intervjuer komma fram till vad det är som driver personer som jobbar inom traditionella hantverksyrken till att gå till jobbet.Det empiriska material som ligger till grund för denna undersökning bygger på 6kvalitativa halvstrukturerade Intervjuer av hantverkare och 2 kvalitativa Intervjuer medtjänstemän som tidigare i sitt yrkesverksamma liv har arbetat med samma yrken som deövriga 6 intervjupersonerna..

Basel III : Regelverkets implementering och effekter

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur timanställda inom äldreomsorgen upplever sinarbetssituation och förhoppningen är att genererar en förståelse för hur det kan vara att arbetamed en ?a-typisk? anställning i ett emotionellt arbete. Studien baseras på 6 kvalitativasemistrukturerade Intervjuer, varav fyra av dessa är Intervjuer med timanställda, entillsvidareanställd samt en områdeschef inom äldreomsorgen. Dessa Intervjuer har analyseratsmed hjälp av socialpsykologiska teorier så som Asplunds teori om social responsivitet,Collins interaktionsritualer, Hochschilds teori om emotionellt arbete, Hirdmans teori omgenussystemet och genuskontrakt samt Allvin m.fl. perspektiv på den nya arbetsmarknaden..

Situationsintervju och beteendebeskrivande intervju vid personbedömning: en litteraturöversikt

Arbetet sammanfattar fyra artiklar inom intervjuformaten situationsIntervjuer (SI) och beteendebeskrivande Intervjuer (BBI) i en litteraturöversikt. Arbetet sammanställer resultaten i fyra artiklar skrivna efter 2002. Artiklarna valdes ut ur PsycINFO och PsycARTICLES. Uppsatsens syfte är att söka hur situations- och beteendebeskrivande Intervjuer påverkar personbedömningen vid intervjun samt hur Intervjuerna upplevs av de sökande. En artikel visade att intervjufrågorna i båda formaten kan ges till intervjukandidaterna, det förändrade inte inbördes förhållanden mellan kandidaterna, även om värden var något högre för kandidater som fått frågorna.

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS.

Intervjuer gjorda på tre arbetslösa ungdomar efter att ha valt att hoppa av sin lärlingstid på sin VVS-utbildning av olika anledningar. Undersökningen är gjord för att hitta orsaken till avhoppandet på utbildningen. Även Intervjuer på erfarna VVS-montörer är utfört. Hittade en koppling mellan föräldrar, omogna elever osv..

En kvalitativ studie av timanställdas upplevelser av arbetet inom äldreomsorgen.

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur timanställda inom äldreomsorgen upplever sinarbetssituation och förhoppningen är att genererar en förståelse för hur det kan vara att arbetamed en ?a-typisk? anställning i ett emotionellt arbete. Studien baseras på 6 kvalitativasemistrukturerade Intervjuer, varav fyra av dessa är Intervjuer med timanställda, entillsvidareanställd samt en områdeschef inom äldreomsorgen. Dessa Intervjuer har analyseratsmed hjälp av socialpsykologiska teorier så som Asplunds teori om social responsivitet,Collins interaktionsritualer, Hochschilds teori om emotionellt arbete, Hirdmans teori omgenussystemet och genuskontrakt samt Allvin m.fl. perspektiv på den nya arbetsmarknaden..

Pedagogers syn på social kompetens - en undersökning i förskola och skola

Syftet med detta examensarbete är att undersöka pedagogers syn på social kompetens i förskola och skola. Vi vill se om det skiljer sig åt mellan förskola och skola. Metoden som vi använt oss av är kvalitativa Intervjuer. Dessa Intervjuer är genomförda med sex stycken pedagoger på två olika skolor under vår VFU-period. Vi ställde frågor till varje pedagog som bl.a.

Är jorden rund? : En studie om förskolebarns föreställningar kring jordens form

SammanfattningStudiens syfte är att undersöka förskolebarns föreställningar om jordens form samt var/hur människan bor på jorden och metoden som använts för att uppnå syftet var kvalitativa Intervjuer av nio barn i åldern fem år. Tidigare forskning inom området finns, dock är de grundade på Intervjuer och studier av något äldre barn.Barn formar utifrån sina erfarenheter egna föreställningar och dessa hjälper dem att skapa ordning och förklaring till olika saker. Föreställningarna är i dessa unga år oftast inte vetenskapligt korrekta, men resultatet av Intervjuerna i denna studie visar dock att de flesta ändå har kommit en bra bit i sin utveckling om jordens sfäriska form samt var/hur människan kan bo på jorden. Barnen har många begrepp och föreställningar, dock ännu inte helt fast förankrad.Nyckelord: Förskolebarns föreställningar, jordens form, kvalitativa Intervjuer, naturvetenskap..

TAKK i förskolan: Vad händer med barns kommunikativa förmåga när TAKK införs i barngruppen?

Syftet är att beskriva effekter på förskolebarns kommunikativa förmåga vid införande av TAKK i barngruppen. Som metod användes kvalitativa Intervjuer med tre pedagoger i förskolan och sju föräldrar till förskolebarn. Resultatet visar att TAKK verkar främjande på förskolebarns kommunikativa förmåga. Vid införandet kom även förskolebarnens utveckling av lärande inom andra områden att gynnas. Föräldrar och pedagoger beskriver i Intervjuer positiva effekter som social utveckling, skärpt fokusering och ökad koncentrationsförmåga.

Stockholmsbörsens informationsregler och den effektiva marknadshypotesen

Magisteruppsatsen undersöker Stockholmsbörsens informationsreglers förenlighet med den effektiva markndashypotesen. En Kvalitativ metod används och reglerna undersöks med hjälp av praxis från Aktiemarknadsnämnden och Stockholmsbörsens disciplinnämnd samt genom Intervjuer med personer från olika delar av finansbranschen.

Vad beror det på att man väljer ämnesundervisning framför tematisk undervisning?

Vår definition av begreppet Tematisk undervisning har gjorts utifrån litteratur inom området och utifrån Intervjuer. Med tematisk undervisning menar vi att man arbetar ämnesintegrerande i form av olika teman som kan variera i längd. Denna definition kommer vi att bygga vår studie på.Syftet med studien är att bidra till förståelse för tematisk undervisning och framför allt dess fördelar och nackdelar. Vårt arbete utgår från dessa forskningsfrågor: Varför används inte tematisk undervisning i större utsträckning i skolorna? Vilka är faktorerna till att lärare väljer ämnesundervisning framför tematisk undervisning? Ger lärarutbildningen kunskap om tematisk undervisning? Vilka är fördelarna med tematisk undervisning? Vilka är nackdelarna med tematisk undervisning?Metoden som har använts i detta arbete är öppen intervju.

Ceder : Virkesegenskaper och användningsområden

I samband med ett bygge av en privatvilla ställs man inför många val. Det är inte ovanligt att trädgården hamnar i skymundan i förhållande till alla interiöra beslut som ska fattas.Min utgångspunkt i den här uppsatsen är att det finns en efterfrågan på lättskötta trädgårdar bland ägare till nybyggda villor i Gävle. Genom Intervjuer med tio familjer som nyligen ?blivit med trädgård? och genom Intervjuer med människor med erfarenhet i byggbranschen har jag tagit fram åtgärdsförslag för den skötselextensiva trädgården..

Internet-communities - Var ligger värdet?

I denna uppsats har vi undersökt hur man kan värdera en Internet-community. Vi har genomfört Intervjuer med tre fallföretag, Glife, Lunarstorm samt Stallet.se. Utfrån dessa Intervjuer samt den analys vi gjort har vi utformat en möjlig värderingsmodell för Internet-communities..

Miljön som den tredje pedagogen : Betydelsen av materialets placering för barnen lärande i förskolan

Syfte: Syftet med detta arbete är att ta reda på hur miljön på förskolan ser ut idag, med tanke på barnens lärande och utveckling och vad pedagogerna anser om miljön.Metod: Kvalitativa metoden med ostrukturerade IntervjuerResultat: Utifrån observationer och Intervjuer av pedagoger påverkar inomhusmiljön barns utveckling och lärande..

1 Nästa sida ->