Sök:

Sökresultat:

916 Uppsatser om Handledning - Sida 1 av 62

Pedagogisk handledning i förskolan : En fenomenografisk studie av förskollärares och specialpedagogers uppfattningar om pedagogisk handledning

Abstract Ett examensarbete om verksamma pedagogers syn på pedagogisk Handledning i förskolan. Syftet med arbetet är att ge en inblick i pedagogers uppfattningar om pedagogisk Handledning samt få en indikation på om och i så fall hur förskollärarens uppfattningar liknar eller skiljer sig från specialpedagogens uppfattningar i frågan om fenomenet pedagogisk Handledning. Studien består av halvstrukturerade intervjuer som sedan analyserats med fenomenografisk ansats. Intervjuerna har handlat om fenomenet pedagogisk Handledning. Resultatet visar på fyra aspekter av förståelsen för fenomenet pedagogisk Handledning: ? syftet med pedagogisk Handledningen ? förutsättningarna för pedagogisk Handledning ? svårigheter vid pedagogisk Handledning ? förutfattade meningar om pedagogisk Handledning I jämförelsen av förskollärarens och specialpedagogens uppfattningar så är tankarna mer individuella och inte professions bundna under syftet med och förutsättningarna för pedagogisk Handledning.

Pedagogisk handledning -mer än bara samtal mellan kolleger : En kvalitativ studie om pedagogisk handledning.

Abstract:Syftet med denna kvalitativa undersökning var att undersöka hur dagens specialpedagoger arbetar med Handledning ute i sina verksamheter. Vi ville även undersöka om deras Handledningsarbete stämmer överens med deras tankar om Handledning. Vi ämnade också undersöka om specialpedagogerna ansåg att deras specialpedagogiska utbildning gett dem tillräcklig kunskap inom området. I vår litteraturgenomgång har vi belyst följande område inom pedagogisk Handledning: vad Handledning är, individuell Handledning, gruppHandledning, handledarens kompetens och uppgifter, Handledningens funktioner och möjligheter, hinder för Handledning samt systemteori och Kolbs lärcirkel. I vår kvalitativa undersökning som bestod av 10 intervjuer med yrkesverksamma specialpedagoger så kom vi fram till att våra respondenter var positiva till pedagogisk Handledning och de ansåg att det stärkte och stöttade personalen och ledde deras arbete framåt.Nyckelord: Handledning, pedagogisk Handledning, specialpedagogik och specialpedagogisk kompetens..

Handledning - som lärare i grundskolan vill ha det

Den här uppsatsen presenterar resultat från intervjuer med åtta lärare på grundskolan angående begreppet Handledning. Syftet med undersökningen var att få svar på hur lärare på grundskolan vill ha Handledning, hur Handledningen ska ske samt vad som gör att de eventuellt inte har Handledning.Rapportens första del tar upp hur lärarrollen har förändrats, synen på begreppet Handledning samt hur olika Handledningstillfällen kan se ut. I resultatet presenteras respondenternas åsikter om Handledning och uppsatsen avslutas med en diskussion kring lärares syn på Handledning.Resultatet visar att respondenterna anser att Handledning ska ge dem tips och råd på hur de ska komma vidare i jobbiga situationer, särskilt när det gäller elever i svårigheter. Respondenterna vill även att Handledningstillfället ska föregås av observation. Detta skiljer sig från vad litteraturen säger.

Erfarenheter av arbetsterapeutisk handledning inom kommunal verksamhet

Syftet med studien var att beskriva vårdpersonals erfarenheter av arbetsterapeutisk Handledning inom kommunal verksamhet. Undersökningsgruppen bestod av 10 undersköterskor eller vårdbiträden yrkesverksamma inom kommunal verksamhet i Norrbottens län. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie och data analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre kategorier benämda "Initiera Handledning", "Erhålla Handledning", "Tillämpa Handledning". Resultatet visade att vårdpersonalens erfarenheter av arbetsterapeutisk Handledning är att Handledningen i stort sker inom ett avgränsat område.

"Man byter huvud när man kommer till Sverige" : En implementeringsstudie i svenskundervisningen för invandrare (sfi)

Den här uppsatsen presenterar resultat från intervjuer med åtta lärare på grundskolan angående begreppet Handledning. Syftet med undersökningen var att få svar på hur lärare på grundskolan vill ha Handledning, hur Handledningen ska ske samt vad som gör att de eventuellt inte har Handledning.Rapportens första del tar upp hur lärarrollen har förändrats, synen på begreppet Handledning samt hur olika Handledningstillfällen kan se ut. I resultatet presenteras respondenternas åsikter om Handledning och uppsatsen avslutas med en diskussion kring lärares syn på Handledning.Resultatet visar att respondenterna anser att Handledning ska ge dem tips och råd på hur de ska komma vidare i jobbiga situationer, särskilt när det gäller elever i svårigheter. Respondenterna vill även att Handledningstillfället ska föregås av observation. Detta skiljer sig från vad litteraturen säger.

En studie om specialpedagogens syn på handledning

Handledning är en metod för lärande och utveckling som används på arbetsplatser i olika verksamheter. Specialpedagogen är den yrkeskategori som oftast svarar för den Handledning som bedrivs i förskolan och i grundskolan. Vi ville med studien undersöka hur specialpedagogen uppfattar Handledningens syfte och hur de upplever sin roll i Handledningssituationer. Detta för att vi skulle få en djupare kunskap om specialpedagogens syn på Handledning.För att få svar på syftet valdes kvalitativa intervjuer som metod. Fem specialpedagoger har ingått i studien, där vi i intervjuerna utgått från en intervjuguide med halvstrukturerade frågor.Resultatet av studien visar att specialpedagogens syn på Handledning till största delen överensstämmer med den litteratur som finns i ämnet.

Handledning av sjuksköterskestudenter - faktorer som påverkar handledning under verksamhetsförlagd utbildning

Handledning av sjuksköterskestudenter är en viktig uppgift för leg. sjuksköterskor då studenterna är de framtida arbetskollegerna som ska kunna arbeta självständigt och känna trygghet i yrkesrollen. Syftet med studien var att belysa vilka faktorer som kunde vara betydelsefulla i Handledningen av sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning. Metoden var litteraturstudie med systematisk ansats där Goodmans modell följdes. Tio kvalitativa, vetenskapliga artiklar ligger till grund för denna studies resultat.

Betydelsen av handledning för personal som arbetar med personer med demens

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilken betydelse Handledning har för personal som arbetar med personer med demens. Handledningens syfte och mål är riktade till både personal och vårdtagare och det övergripande målet är att den ska främja den enskilda människan som söker vård och omsorg. Tanken med Handledning är även att den som blir handledd ska ta med sig det man tagit del av till sitt yrkesutövande. Handledning är ett sätt att ge personalen den bekräftelse de saknar, och att de skulle få stöd och utbildning vid Handledning. Personalen som medverkade i studien beskriver att betydelsen av att få Handledning innebär en trygghet att veta att de kan få hjälp, när de stöter på problem som de inte klarar av.

Tillvaratagandet av handledning och specialpedagogens kompetens - i en kommun

Syftet med studien var att ta reda på hur skolledare i en kommun beskriver och använder Handledning i verksamheten och hur specialpedagogens kunskaper i Handledning tillvaratas. Till grund för studien låg tre frågeställningar vilka var; Handledning, hur Handledning används i verksamheten, vilken form av Handledning som bedrivs av specialpedagogen. Studien är en kvalitativ studie som bygger på halvstrukturerade intervjuer med tio skolledare, vars svar blivit kategoriserade med hänsyn till likheter och olikheter som presenteras i resultatet. Resultatet visar att de flesta av skolledarna i kommunen beskriver begreppet Handledning som hjälp, stöd, råd och konsultation. Utifrån deras sätt att beskriva begreppet, menar skolledarna att Handledning används. Likaså att specialpedagogens kompetens i Handledning tillvaratas. Det har även framkommit i studien att en del av skolledarna gärna skulle vilja använda sig av Handledning som en möjlighet för att reflektera över det dagliga arbetet. Skolledarna menar att Handledningen tyvärr inte används i någon större utsträckning som en reflekterande möjlighet på grund av att pedagogerna visar en motvilja att medverka. Dessutom menar de att resurserna inte riktigt räcker till..

Faktorer som bidrar till användning av pedagogisk handledning, En studie av två stadsdelar

Abstrakt Jacobsson, Liselott & Thiborg, Jenny (2012) Faktorer som bidrar till användningen av pedagogisk Handledning En studie av två stadsdelar (Contributing factors for the use of guidance A study of two districts) Specialpedagogik Skolutveckling och ledarskap Lärande och samhälle Malmö högskola Vilka faktorer bidrar till användning av pedagogisk Handledning i skolor? Syftet med vårt arbete är att studera två stadsdelar med olika förutsättningar för att utröna faktorer som bidrar till den pedagogiska Handledningens användande. Den teoretiska referensram vi använt oss av är systemteorin. Vi valde en kvalitativ datainsamling och utförde 12 halvstrukturerade intervjuer med rektorer och pedagoger. Informanterna har alla erfarenhet av pedagogisk Handledning i någon form.

Den nyutexaminerade sjuksköterskans behov av handledning

Den nyutexaminerade sjuksköterskan lämnar en trygg studievärld, där god Handledning och reflektion har varit av stor betydelse för den individuella utvecklingen. Det är av yttersta vikt att fortsätta belysa och klargöra begreppet Handledning, för att skapa och bevara professionaliteten hos denna yrkesgrupp. Syftet var att belysa den nyutexaminerade sjuksköterskans behov av Handledning.Specifika frågeställningar var vilka faktorer som har betydelse för behovet av Handledning och vilka typer av Handledning den nyutexaminerade sjuksköterskan har behov av. Metod: Studien bygger på nio vetenskapliga artiklar som hittades i databaser samt via manuell sökning. Artiklarna analyserades genom en innehållsanalys.


Hur gör handledare? : Centrala aspekter i KBT orienterad handledning

Allt fler yrkesgrupper efterfrågar kompetens i kognitiv beteendeterapi. Handledning i metoden ges idag även utanför det kliniska området. Trots detta saknas en modell för hur denna KBT orienterade Handledning ska utformas. Teorigenomgången har visat att modeller och teorier om Handledning har skapats utifrån praxis och perspektiven på Handledning är många. Syftet med studien var att beskriva centrala aspekter i KBT orienterad gruppHandledning.

Tid och rum för samtal: En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelse av handledning

Otrygghet och stress förekommer i arbetet för många sjuksköterskor. Detta upplevs som psykiskt påfrestande och kan leda till utbrändhet. Genom att erbjuda sjuksköterskor utrymme för reflektion och bearbetning av känslor, kan man förebygga dessa problem. Handledning, med syfte att reflektera tillsammans i grupp, är ett sätt att skapa trygghet i yrkesrollen för sjuksköterskorna. Syftet med denna uppsats är att utifrån tidigare studier och forskning beskriva sjuksköterskornas upplevelser av Handledning i grupp.

Specialpedagogers och arbetsledares syn på handledning och kompetensutveckling

Syftet med följande studie är att undersöka hur specialpedagoger med Handledning som yrkesutövning inom förskolan upprätthåller och utvecklar sin kompetens, samt hur specialpedagogernas arbetsledare ser på deras kompetensutveckling. Arbetet ger en översikt över aktuell forskning om Handledning och kompetensutveckling. Med hjälp av kvalitativa intervjuer ville vi få svar på följande frågeställningar: Hur upprätthåller och vidareutvecklar sig specialpedagoger med Handledning som yrkesutövning sin kompetens? samt Hur ser specialpedagogernas arbetsledare på deras kompetensutveckling och uppmuntrar de specialpedagogerna till kompetensutveckling? Sammanfattningsvis pekar resultaten på att både arbetsledare och specialpedagoger anser att Handledning och kompetensutveckling är viktigt. Medan specialpedagogerna såg kompetensutvecklingen som vinning för dem, såg arbetsledarna det i ett vidare perspektiv.

1 Nästa sida ->