Sök:

Sökresultat:

3027 Uppsatser om Handledare - student i VFU - Sida 1 av 202

Mötet handledare - student i VFU: handledares perspektiv på
handledaruppdraget

Syftet med denna studie var att undersöka hur handledare upplever handledarskapet för lärarstudenter under deras VFU med utgångspunkt från delaktighet i verksamheten, relationen handledare ? student samt kopplingen praktik ? teori. För denna studie använde jag mig av såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Enkäterna och de inspelade intervjuerna analyserades med hermeneutisk ansats. Resultatet visar att handledare tar stort ansvar i att vägleda lärarstudenter under praktiken, när det handlar om att planera, stödja och evaluera deras insatser.

Sjuksköterskestuderandes erfarenheter av handledning under verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning utgör en stor del av sjuksköterskeprogrammet. Studenten ska tillämpa och integrera sina teoretiska kunskaper samt öva upp praktiska färdigheter under den verksamhetsförlagda utbildningen. Handledning av sjuksköterskestudenter ingår i sjuksköterskan kompetensområde enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskestuderandes erfarenheter av handledning under verksamhetsförlagd utbildning under sista terminen av sjuksköterskeprogrammet. Fokus var på kommunikationen mellan handledare och student, relationen mellan handledare och student samt integrationen av teori i praktiken.

Roller under verksamhetsförlagd utbildning : Om roller som synliggörs i interaktion mellan lärar­student och handledare

Denna studie handlar om lärarstudenters upplevelser av verksamhetsförlagd utbild­­ning och synliggör roller som uppkommer i interaktion mellan handledare och student under handledning. Studien genomförs med hjälp av kvalitativa intervjuer med lärarstudenter och utgår från följande frågeställningar:Hur upplever studenterna omedelbar interaktion med handledare under verksamhets­förlagd utbildning?Vilka roller kan identifieras bland lärarstudenter och handledare under verksamhetsförlagd utbildning?Resultaten framhäver att studenterna, på grund av relationens asymmetri, ofta rättar sig efter handledarens agerande och förväntningar. Handledningen sker i de flesta fall på handledarens villkor. Enligt resultatet har handledarens synliga inställning till studenten och VFU betydelse för studentens agerande.

Elevinflytande : En undersökning utifrån ett lärarperspektiv

This survey is a qualitative study about how teachers see on the concept student leverage and what they say about how they in practice work with it. We have chosen to examine the subject from a teacher?s perspective, because almost all investigations and literature, that we have found, discuss student influence from a student?s perspective. That?s why we are interested to examine what teachers think of the subject.

Kommunikationen mellan student och handledaren ur ett studentperspektiv : Under den fartygsförlagda utbildningen

Denna undersökning byggds på intervjuer av studenter ifrån det fyraåriga sjöingenjörsprogrammet på Sjöfartshögskolan i Kalmar under ht 07 och vt 08.Syftet med undersökningen var att undersöka hur eleven såg på kommunikationen med handledaren under den fartygsförlagda praktiktiden.Metoden som användes var kvalitativt styrda intervjuer. Dessa genomfördes med hjälp av Kvales intervju tekniker. För analysering av intervjuerna användes Jacobsens teorier om kvalitativa innehållsanalyser.Efter genomförd undersökning kom man att se att studenterna tyckte att det fanns tendenser till kommunikationsbrister mellan student och handledare under den fartygsförlagda praktiktiden. Dessa kommunikationsbrister berodde enligt studenterna på tidsbrist samt brist på engagemang hos handledaren.Trots brister i kommunikationer ser ändå de flesta intervjupersonerna positivt på sitt framtida yrkesutövande. Med underlag av denna undersökning ser vi dock tendenser till att en översyn av praktikfartyg samt engagerade handledare kanske är i sin ordning..

Sjuksköterskestudenters uppfattningar om handledning under verksamhetsförlagd utbildning

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskestudenters uppfattningar om vilka faktorer som ingår i god handledning under verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Data samlades in via nio intervjuer och tre skriftliga svar, med hjälp av en intervjuguide, från sjuksköterskestudenter i termin 6 på sjuksköterskeprogrammet i Uppsala. Data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Två teman utkristalliserades från analysen; studentens lärande och handledningens innehåll. Studentens lärande innefattar tre kategorier; kommunikation, organisation och förhållningssätt och handledningens innehåll fyra kategorier; kommunikation, organisation, förhållningssätt och arbetsklimat.

Sjuksköterskors upplevelser av att handleda sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning : en litteraturstudie

En vanlig modell för handledning i sjuksköterskeutbildningen är att sjuksköterskor handleder sjuksköterskestudenter vid sidan av sina vanliga arbetsuppgifter. Handledningen hjälper studenten att koppla sina teoretiska kunskaper till det praktiska yrket och underlättar transitionen från student till sjuksköterska. Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vara handledare åt sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning. Tolv artiklar analyserades med manifest innehållsanalys, vilket resulterade i de fyra kategorierna: Att känna tillhörighet till sin roll: Att hjälpa studenten utvecklas mot sin framtida profession: Att ha behov av stöd för att kunna hantera svårigheter samt Att utvecklas personligt och professionellt av att vara handledare. Resultatet visade att sjuksköterskor behöver få tillräckligt med stöd och förberedelse för sin roll som handledare för att uppleva sin uppgift positiv och kunna vara goda handledare åt sina studenter.

Studentinflytandets roll på Kau : En diskursanalytisk studie kring studentens roll i universitetets organisation och verksamhet

The importance of student influence at the universities is something that is described in Swedish regulations as well as in local policies and documents for Karlstad University. At the same time there is no description for the interpretation of what student influence actually means. It is up to the university to decide what student influence should be at the university and how it should be represented in the organization and processes.The purpose with this essay is with a discursive perspective of analysis define how representatives of Karlstad University reflects how the student influence should be represented in the organization and if it is possible to connect it to the position as an actor of co-decision or of influenceThe analysis show that different levels of the university will describe the position of student influence differently, and that it plays different roles to keep up the quality of education at the university. It shows that it will be of more importance that student influence takes the role to influence the organization more than co-decide the nearer the student the process will come..

?Ibland rolig & Ibland tråkig? : En studie om elevers syn på matematikundervisning i grundskolans senare år

The purpose with this study is to gain understanding about student´s view of mathematical education, in the later years of nine-year compulsory school, and the motivation factors that can be identified when student´s gives opportunity to express their own thoughts due to the mathematical education. From experiences we have gained during the practical part of our teachers education we got the impression that student´s think that the mathematical education is boring and uninteresting. Through qualitative methods such as survey and discussions in focus group we have analyzed student´s views of mathematical education and pointed out witch motivation factors that are expressed when student´s gives opportunity to influence over their own education. The results are shown from the answers and comments that student´s gave, during the survey and focus group, and is divided into two main parts, both with focus on motivation ?Mathematics and motivation? and ?Student´s influence and motivation? and also a summery part ?Motivated for mathematical education when the student is given influence over the education?. The study showed that student´s wants to have more difference in the work methods that are used in their mathematical education such as problem solving, games, more work in groups and pairs and more use of IT. In conclusion the study also gives suggestions to other studies that can be made in the same genre as this study in the way that IT can be used in mathematical education and how student´s interest can be used in the education to gain more motivated student´s..

Myten om nudlarna : Hur ser bilden av studenten ut?

This study is based on interviews with six students from Stockholm that have shared their feelings/opinions about how they experience their identity as a student. The aim of this master?s thesis is to examine how the identity of students is constructed but also how the post modern society affects the life that the students are living. With a higher demand on education and responsibility of making the right decisions, the student?s main concern is not only her studies, but also the goal to succeed in her life.

Elevråd : Elevrådsarbete i två skolor

The purpose of this thesis is to determine whether the student councils at two schools really have the power to influence, or if it is a matter of mock democracy. I wanted to determine how the student councils work in reality. I conducted my investigation through personal and qualitative interviews with the board of the student council, a social studies teacher and the principle/school management at both schools. After the interviews I compared an analysed my findings. The results show that the two schools work very differently when it comes to studentdemocracy, and even have very different levels of ambition when it comes to the degree of influence that the student council should have at their respective schools.

Vad är elevinflytande? : En kvalitativ studie på två skolor med fyra lärare, en utvecklingsledare och en rektor om deras syn på elevinflytande

Today, student influence is an important part of the school?s activities and is anchored both in Lgr 11 and the school law. Student influence has gained a larger and more important role thru out the years. Previous research points out that teachers and management at school?s have had difficulties with interpretation and understanding the education plan (curriculum) and to know in which way and how much influence the student should have.

Studenthandledning under verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeutbildning : - handledares och studenters uppfattningar

Handledning av sjuksköterskestudenter är ett komplext arbete som kräver tid och. Handledare upplever brist på stöttning från kollegor och avdelningschef. Det är önskvärt om kollegor är villiga att ta över en del av patientomvårdnande så att handledare får mer tid för handledning av studenter under verksamhetsförlagd utbildning [Vfu]. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa studenthandledning under Vfu där studenters och handledares uppfattningar belyses. Litteraturstudien består av 20 artiklar vilka analyserats utifrån studiens syfte och delats in i två teman utifrån handledares och studenters uppfattningar.

Det tysta samtyckets motstånd : En systematisk litteraturstudie över elevinflytande i skolan

School activities are under constant discussion. This literatur study examines student participation and its relationship to democracy mission and the factors that contribute to students marginalized in school. The study also intends to examine the relationship between intersektionall analysis and the limitation of opportunities for student participation in school. The study results problematize the relationship between student participation and school democracy quests, this by highlighting the challenges and difficulties the school faces. Our results also strengthen the relationship between the study theory and marginalization of students and the limitation of opportunities for student participation..

Feedback från klinisk praktik, en kvalitativ analys av tandhygieniststudenters erfarenheter av feedback från sina handledare under klinisk praktik.

Bakgrund: I handledaruppgifter ingår det att vara rådgivare, kunna ge stöd och vara en trygg person och ge uppmuntran och feedback. Att ge feedback när allt är bra brukar sällan skapa några problem men när studentens prestationer inte är tillräckliga är det inte alltid enkelt att nå fram som handledare på ett pedagogiskt sätt utan att det kan kännas negativt för studenten. Vid klinisk handledning är oftast en tredje part inblandad, patienten och det är då viktigt att handledningen sköts på ett professionellt sätt så att patienten inte känner att hon fått dålig vård och att studenten inte känner sig kränktSyfte: Syftet är att beskriva före detta tandhygieniststudenters erfarenheter av feedback från sina handledare vid klinisk praktikMetod: Ansatsen har varit kvalitativ och sex före detta tandhygieniststudenter har intervjuats med öppna frågor.Resultat: Det visade sig att studenterna ville och behövde mycket feedback. Helst ville de ha feedback direkt efter sin patientbehandling och på ett konstruktivt sätt. Studenter vill känna sig sedda och ha bekräftelse.Slutsats: På en klinisk praktik krävs det resurser genom att det borde finnas tillräckligt med personal föra att genomföra en bra utbildning.

1 Nästa sida ->