Sök:

Sjuksköterskors upplevelser av att handleda sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning

en litteraturstudie


En vanlig modell för handledning i sjuksköterskeutbildningen är att sjuksköterskor handleder sjuksköterskestudenter vid sidan av sina vanliga arbetsuppgifter. Handledningen hjälper studenten att koppla sina teoretiska kunskaper till det praktiska yrket och underlättar transitionen från student till sjuksköterska. Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vara handledare åt sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning. Tolv artiklar analyserades med manifest innehållsanalys, vilket resulterade i de fyra kategorierna: Att känna tillhörighet till sin roll: Att hjälpa studenten utvecklas mot sin framtida profession: Att ha behov av stöd för att kunna hantera svårigheter samt Att utvecklas personligt och professionellt av att vara handledare. Resultatet visade att sjuksköterskor behöver få tillräckligt med stöd och förberedelse för sin roll som handledare för att uppleva sin uppgift positiv och kunna vara goda handledare åt sina studenter. Det var viktigt att handledare fick tid från det ordinarie avdelningsarbetet för att kunna ge studenterna tillräcklig reflektionstid. I resultatet framkom det att den grundläggande sjuksköterskeutbildningen inte upplevdes vara tillräcklig som grund för handledarkompetens. Det saknas idag krav på genomgången handledarutbildning för att få bli handledare åt sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagd utbildning och vidare forskning är nödvändig för att utreda behovet av en standardiserad handledarutbildning.

Författare

Ida Blomqvist Julia Bäck

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..