Sök:

Mötet handledare - student i VFU

handledares perspektiv på
handledaruppdraget


Syftet med denna studie var att undersöka hur handledare upplever handledarskapet för lärarstudenter under deras VFU med utgångspunkt från delaktighet i verksamheten, relationen handledare ? student samt kopplingen praktik ? teori. För denna studie använde jag mig av såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Enkäterna och de inspelade intervjuerna analyserades med hermeneutisk ansats. Resultatet visar att handledare tar stort ansvar i att vägleda lärarstudenter under praktiken, när det handlar om att planera, stödja och evaluera deras insatser. Den visar också svårigheter med att låta lärarstudenter ta del av verksamhet som rör elevvård och föräldrainflytande. Hinder för en tillfredsställande praktik är tidsfaktorn och en begränsad samverkan mellan universitet och praktikskola.

Författare

Lena Kempén

Lärosäte och institution

Luleå/Pedagogik och lärande

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..