Sök:

Sökresultat:

243 Uppsatser om Erik - Sida 1 av 17

Den heliga kungen och den saliga änkan : en jämförande studie av två svenska helgonlegender från medeltiden

Den heliga kungen och den saliga änkan is a comparative study of the saint legend of Erik and the saint legend of Elin as they are represented each saint?s officium. The base for these comparisons is the question of what general similarities, and differences, there are as well as an immerse investigation of how these legends portray halidom and finally how the issue of femininity and manliness are portrayed through these two legends. During the thesis apparent similarities appear in how the legends are structured; a template seems to have existed in which the content of what a legend should include is stated. Erik, as well as Elin, are of noble birth and are portrayed as godly people who live bountiful and ascetic lives.

SVERIGE OCH ÅLANDSFRÅGAN GENOM ERIK PALMSTIERNAS ÖGON 1914-1921

Denna uppsats analyserar Sveriges agerande i tvistemålet mellan Sverige och Finland kring Ålands statstillhörighet under första världskriget och dettas omedelbara efterbörd. Mer specifikt behandlas frågan om varför Sverige valde att hänskjuta ärendet till internationell skiljedom genom fredskonferensen och sedermera NF ? en analys som tar sin utgångspunkt i Erik Palmstiernas upplevelser av skeendet och dennes agerande därefter. Erik Palmstierna var behörigt statsråd i frågan mellan 1917 och 1920 och blir fokus för denna undersökning som tar avstamp i en modifierad form av Jakob Gustavssons modell för utrikespolitiskt beslutsfattande. Denna kombinerar internationella och inrikespolitiska faktorer, vilka postuleras kunna påverka ett förlopp med en kognitiv faktor i en individuell beslutsfattare, sedan det först är genom mänsklig tolkning som ett skeende kan få betydelse och implikationer för en nationell handlingslinje..

Liss Eriksson, Arne Jones, Knut-Erik Lindberg och "1947 års män" : En kultursociologisk studie av vägval och karriärer

I have studied the Swedish artist formation ?1947 års män? with a sociological perspective based on the ideas of Pierre Bourdieu. I initially made a study of the group as a whole, and after that I chose to focus on the sculptors Liss Eriksson, Arne Jones and Knut-Erik Lindberg. I have examined why some of the artists in the formation became more successful than others. My results show that the ones who were versed in culture or came from an economically or intellectually stronger background also were considered to be the most pioneering artists.

MellanRum Nygammalt stadsbibliotek i Stockholm

Grunden för examensarbetet är den tävling om nytt stadsbibliotek i Stockholm som Stockholms stad utlyste 2006. Det nuvarande stadsbiblioteket från 1928, ritat av Erik Gunnar Asplund, är en av Sveriges mest kända byggnader. Uppgiften har varit att rita en tillbyggnad som kan bilda en helhet tillsammans med det nuvarande biblioteket. Det har handlat om att först värdera det som finns idag och sedan tillföra något för framtiden..

PECS som samtalsstöd vid autism : En interventionsstudie med införande av en kommunikationskarta anpassad för pratstunder.

Syftet med denna studie var att undersöka hur en för situationen anpassad kommunikationskarta, en pratkarta, kan möjliggöra samtal mellan en 11-årig pojke med autism och utvecklingsstörning och hans mamma när de samtalar om en händelse som inte händer nu. Erik har inget fungerande tal och är beroende av Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Han har sedan förskoletiden en pärm med löstagbara bilder (PECS), som han använder för att uttrycka sina behov och intentioner. I studien undersöktes hur interaktionen mellan Erik och hans mamma Maria organiserades sekventiellt. Analysen visade att en kommunikationskarta, en pratkarta med bilder anpassade för samtalet, var en viktig gemensam resurs för både Maria och Erik för att initiera, utveckla och avsluta pratstunden.

Attack och farväl : en historiografisk diskussion rörande Erik Pukes eftermäle

Attack och farväl är ett historiografiskt arbete. I arbetet presenteras läsaren för grunderna till varför två till synes samstämmigt agerande individer kommer att skildras på högst olikartade vis. Som central gestalt för studien står upprorsledaren Erik Puke, och i diskussionerna lyfts även dennes allierade Engelbrekt upp för att visa på en kontrast i hur senare skildringar utformats. Analysen bygger på historiografisk litteratur från 1900-talet. Arbetets art är utformat till att fungera som en introduktion för vidare studier inom området..

Erik Lindegrens ekfraser av Halmstadgruppens målningar : En intermedial läsning av tre dikter

Föreliggande uppsats analyserar Erik Lindegrens ekfraser till tre av Halmstadgruppens målningar urett intermedialt perspektiv. Målningarna är Hamn av Axel Olson från 1939, Kosmisk moder avWaldemar Lorentzon från 1935, samt Det är fullbordat av Erik Olson från 1943. I verketHalmstadgruppen (1947) skrev Erik Lindegren ekfraser till dessa och ytterligare 35 målningar.Ekfrasen gavs i samtliga fall samma titel som målningen.Min analys har sitt huvudsakliga mål i att undersöka hur ekfraserna samspelar med ochlevandegör målningarna i textmediet. Analysen bygger metodologiskt på en närläsning av dikterna,med fokus på hur olika bildmediala komponenter manifesteras i texten. I detta ingår bland annat attidentifiera artefakter från bilden, undersöka strukturella och formmässiga anpassningar, analyseraspatiala och temporala förhållanden, gemensamma begreppskomplex och sinnesstämningar.Ur teoretisk synpunkt utgör begreppen ekfras och enargeia en grund, tillsammans medWerner Wolfs terminologi i The Musicalization of Fiction.Undersökningen visar att de analyserade ekfraserna använder sig mycket olika sätt attlevandegöra det bildmediala materialet.

Framgång genom kundvärde : Hur fastighetsmäklare bygger kundrelationer

Syftet med denna uppsats är att belysa hur fastighetsmäklare med relationsmarknadsföring skapar mervärde och sänker kundens relationskostnader. För att kartlägga detta har intervjuer gjorts med två av Stockholms ledande fastighetsmäklare, Erik Olsson och Notar. De områden som framför allt undersökts med stöd av uppsatsens teorier är hur fastighetsmäklarna arbetar med utformningen av sitt tjänstepaket och hur de verkar för att hålla kundens relationskostnader låga. Marknadsföringen, servicenivån och tjänstens kvalitet är tre delar där fastighetsmäklaren måste lyckas för att nå framgång. Resultatet av intervjuerna visar tydligt på hur både Erik Olsson och Notar arbetar aktivt med att hitta vägar att sänka kundens relationskostnader..


Att spela en materialistisk orgel : En intermedial analys av Erik Beckmans roman Inlandsbanan som ett musikaliserat berättande

Erik Beckmans roman Inlandsbanan (1967) har, tillsammans med hans hela författarskap, både kritiserats och hyllats som obegriplig, med en berättarstruktur som aktivt bryter mot ett konventionellt, episkt berättande och anammar en försvårande, gestaltande skriv- och läsakt. Derrida diskuterar i Of Grammatology (1967) funktionen hos den skrivna texten som betecknande det betecknande, det vill säga betecknande det talade språket som betecknar den refererade betydelsen, och hur relationerna dessa sinsemellan förskjutits. På ett liknande sätt har Inlandsbanans textfunktion förskjutits från en episk berättartradition till en icke-muntlig, materialistisk struktur. Med hjälp av en inomkompositionell, intermedial begreppsapparat, och en hypotes kring ett musikaliserat berättande, där gestaltande former tar sig runt den muntliga språktraditionen inom litteraturen, ses Inlandsbanan här i ett nytt ljus och en del av dess påstådda obegriplighet redes ut. Allt detta sker integrerat i en diskussion av en intermedial metod för analys, som hela tiden har sitt stöd i Erik Beckmans roman.

MEPS och WinBygg 2000 : En studie av kalkyleringsprogram vid skadereglering

Uppdragsgivaren, Erik Larssons Byggnads AB, utför skadereglering på uppdrag av flera olika försäkringsbolag i Tranemo, Svenljunga och Ulricehamn kommun. Året 2008 var företaget involverat i sammanlagt 104 försäkringsskador.Den ersättning som tillfaller Erik Larssons Byggnads AB grundar sig i det närmaste uteslutande på de kostnader kalkyleringsprogrammen MEPS och WinBygg 2000 beräknat.Examensarbetet är en studie om användandet av de olika kalkylprogrammen i kombination med respektive avtal haft betydelse för lönsamheten vid skadereglering. Skillnader mellan programmens kalkyler samt hur dessa överensstämmer med verkligt utfall undersöks. Brister i nuvarande arbetssätt kartläggs och förbättringar föreslås.Målet är att resultat och slutsatser skall kunna vara en hjälp vid framtida kalkylering och upphandling av skadeuppdrag - att lönsamheten på så sätt kan förbättras för Erik Larssons Byggnads AB.En fullständig inventering av företagets skadekalkyler genomfördes. Vid denna delades skador från varje försäkringsbolag in i skadetyp, omfattning och kostnad.

I BERGSLAGETS TJÄNST : Tillkomsten av och personerna bakom Bergslagets museum i Falun

Bergslagets museum is one of the oldest industrial museums in Sweden. It opened in 1922 in Falun, by the big mining company Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag. This is a study of why a company would be interested in running a museum, why Bergslagets museum opened and who the people were that created it.Several persons were involved in collecting and organizing the models of old machinery, letters, paintings, pictures that was to become the Bergslagets museum. This paper shows different motives behind the opening of an industrial museum in Falun and gives a presentation of its superintendants, Carl Sahlin, Alvar Silow, Erik Johan Ljungberg and Olof Söderberg. All of them were central in the creating of the Bergslagets museum, today known as Gruvmuseet i Falun..

Börshandlade fonder eller aktieindexfonder? : En studie som jämför avgifter och handel

 Problem: For what type of investors are index funds versus exchange-traded index funds best suited?Objective: The purpose of the paper is to determine how an index fund or an exchange-traded index fund (ETF) suits different types of investors with different requirements in terms of time frame, investment size and purpose of investment. The comparison is based on fees and trade practicality. This is going to describe the advantages and disadvantages with the two different financial instruments.Method: The study is a comparative study using two methods; one of which is a case study, the other is a qualitative interview. The case study focuses on fees and is made on an exchange traded fund (XACT OMXS30) and a simple equity index fund (Erik Pensér equity enhanced index).

Hur stärks ett företags varumärke genom sponsring? : Rosa Bandet kampanjen

Syfte: Syftet med studien är att analysera och undersöka hur ett företags varumärke stärks genom sponsring samt på vilket sätt. Vi kommer även att göra en jämförelse mellan huvudsponsorer och mindre sponsorer.Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod, det vill säga intervjuer. Vi har intervjuat en sponsoransvarig från de tre sponsorerna vi har valt samt en representant från Rosa Bandet kampanjen.Resultat och slutsats:Ett företags varumärke stärks genom sponsring beroende på vilka förutsättningar företagen har. Med det menas alltså samarbetets styrka mellan sponsorgivare och sponsortagare. Ju mer en sponsor bidrar med, desto mer utrymme får den hos sponsortagaren och därmed stärks varumärket mer.

En tandläkares varumärke - Att, med små medel, behålla befintliga och attrahera nya patienter genom aktivt varumärkesarbete

Idennauppsatsavhandlasdeproblemsomuppstodförtandläkaren,IrinaJampolskaia,efteratthagenomförtettuppköpavenetableradprivattandläkarpraktikiNordstan.Ettproblemsomuppstodvarattpatientantaletminskadepågrundavderaslojalitetgentemotförraägaren,Lars-­?Erik.Ibristpåkapital,efteruppköpetavpraktiken,ochavsaknaderfarenhetavvarumärkesarbete,varIrinaibehovavhjälp.SyftetmeduppsatsenvarattpresenteraförslagpåhurIrina,utifrånsmåmedel,skulleageraförattminimerabortfallavbefintligaochgenereranyapatienterunderdekommandetvååren.Vårtempiriskamaterialtillsammansmedvårteorilågtillgrundförattbesvaravårafrågeställningar.Enpersonligintervju,medIrina,genomfördesförattfåenfördjupadförståelsekringhennessituationgällandeövertagandetavpatienter.Förattstuderapatienterslojalitetochomtandläkarbyteförekommergenomfördesenfallstudieikombinationmedstatistiskanalyssombyggerpåtvåundersökningar.Denförstaundersökningengenomfördesbland70arbetandepersoneriNordstandärallavaröver23årochintelängrepåverkadesavfritandvård.DenandraundersökningenutgjordesavIrinas912befintligapatienter.Studiensempiriskainsamladematerialvisarattpatienternågongångharbytttandläkareochdetsomskaparlojalitetgentemottandläkareärpersonligserviceochtrygghet.UtifrånvåranalysdrogsslutsatsernaattIrinaskaiförstahandskafokuserapåattupprätthållaengodpersonligserviceochtillfredsställapatienternasbehovförattbehållabefintligapatienterochmedderashjälpattraheranyapatientersomintetidigareharbesöktpraktiken.GenomattgöradebefintligapatienternanöjdauppstårpositivwordofmouthochsynergieffektenkanbliattderasanhörigaväljerattbesökaIrina.Ennöjdkundpratarmedenkamrat,enmissnöjdmedtio..

1 Nästa sida ->