Sök:

Sökresultat:

49 Uppsatser om Vietnam - Sida 2 av 4

En risig marknad? : En analys av rismarknaden i Vietnam ur ett effektivitets- och jämlikhetsperspektiv

Ris är en mycket viktig vara för Vietnam och dess befolkning. För Vietnams ekonomi har ris en tvådelad roll. Dels är riskonsumtionen bland Vietnams befolkning mycket stor och uppgår till runt 150 kilogram per person och år. Dels är det en av Vietnams viktigaste exportvaror och Vietnam är världens näst största exportör av ris. Hur rismarknaden fungerar är därför mycket viktigt för landet.

Detection of Honey Bee Viruses in Apis mellifera and Apis cerana

Two species of bees in the genus Apis, real honey bees, has long been of interest for man. These two are the European honey bee, Apis mellifera, and the Asian honey bee, Apis cerana. In Vietnam, beekeeping is of great importance, both with A.cerana and A.mellifera. The aim of this project was to investigate if the introduction of the European honey bee in Asia has affected the Asian honey bee, and whether different pathogens from A.mellifera have been transferred to A.cerana. Totally 40 samples, 20 from every species, were analysed for 8 different viruses.

Dietary intake of zinc and iron within the female population of two farming villages in the Red River Delta, Vietnam

In many developing countries, among them Vietnam, contamination of agricultural land is a major issue that has public health implications. A fast growing population, rapid urbanization and industrialization have led to air and water emissions of potentially toxic elements (PTEs), such as cadmium (Cd). Earlier studies have shown that individuals with low iron (Fe) and zinc (Zn) status absorb larger quantities of Cd than those of adequate nutritional status. The purpose of this study was to investigate and compare the Fe and Zn intake from the foods consumed by women (15-45 years) in selected households in two agricultural villag-es in the Red River delta in Vietnam. In one of the villages the residents were involved in metal (mainly Fe) recycling activity, whereas in the other village the residents had agricul-tural production as main source of income. Interviews, followed by food intake calcula-tions, were performed.

Vietnam, gerillakrig och asymmetriska metoder

Vietnams krig från 1945 till 1975 är en historia om hur kommunisterna och NordVietnam med stödav Kina och Sovjetunionen besegrar kolonialmakten Frankrike och stormakten USA och etablerarkommunistisk regim. Under krigen var det två händelser som allvarligt skadade NordVietnamsmotståndare; Dien Bien Phu 1954 och Tet-offensiven 1968.Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka asymmetriska metoder som revolutionär krigföringinnehåller och hur dessa metoder, mer eller mindre omedvetet, har använts av NordVietnam 1954och 1968. Som teoretisk utgångspunkt används Beaufres teori om indirekt strategi, dels för attfinna förklaringar till det asymmetriska karaktären och dels för att pröva Beaufres teori somförklaringsmodell. Arbetsmetoden har varit kvalitativ innehållsanalys och uppsatsen är ihuvudsak disponerad enligt kronologisk respektive tematisk ordning.Undersökningen visar att Frankrike och USA/SydVietnam kontra de Vietnamesiska kommunisternahade en diametralt motsatt syn på tid, operativt djup och mänskliga offer och därför praktiseradekontrahenterna vitt skilda operationskonster vilket utgjorde grunden för ett asymmetrisktförhållande..

Kulturstrategisk inflytelse på COIN litteratur : Nagl, Kitson och Galula ur ett kulturstrategiskt perspektiv

In studying the art of Counterinsurgency Warfare we are usually inclined to the reading of several books regarding this matter. Because of this some writers have the power to influence the minds of the reader. This can be of great benefit since it enables information sharing and for the reader a chance to learn from the triumphs, but also mistakes of others. However each writer is the creation of the time and context under which he existed. Because of the wheel of time certain things change, and because of the context a myriad of factors came into play affecting the outcome and product of the doings and thoughts of that specific occurrence.

Seroprevalence of Japanese encephalitis virus in pigs and dogs in the Mekong Delta

Japanese encephalitis virus (JEV) is one of the leading causes of acute encephalitis in humans. The virus is spread by mosquitoes, mainly belonging to the Culex species. The main reservoirs are considered to be birds and pigs, with pigs constituting the most important reservoir in regard to human infection. During the last few decades the production of pork has increased significantly in Vietnam. With 90% of pigs being kept in households owning 10 pigs or less, pigs are widely spread across most parts of the country.

FRISTADS ? Supply Chains, från tråd till arbetsbyxa

The Swedish Textile industry has since the beginning of the 70-ties moved their production to countries with cheap labour further and further away. The production in the Baltic countries and Asia has become reality for many Swedish manufacturing companies. With today?s technology the communication with remote countries has ceased to be a problem. The difficulties have instead turned out to be more focused on transportation of goods and just in time deliveries to Sweden.

Bakom ledaren : En genomgång av tidningarna Ny Dag och Arbetarens ledare under året 1965 gällande åsikterna i Vietnamkriget

I historikern Queckfeldts doktorsavhandling nämns Palmes så kallade Gävle-tal vid flera tillfällen, vilket inte alls är märkligt: "massmedierna uppmärksammade talet...Vietnam hade plötsligt...blivit ett slagträ i den svenska inrikespolitiska debatten". Inget utav detta hittades i NyDag eller Arbetaren. Talet varken förändrade eller ens uppmärksammades särskilt mycket. Men skillnaderna mellan tidningarna, gällande flera fält, har blivit ledstjärnan för analysen.

Methane emission from nitrate-treated tannin rich feed for cattle in Vietnam

In developing countries such as Vietnam the population consumes more animal products for example milk and meat than before which requires greater livestock production. Ruminants contributes to more methane emission which creates a dilemma between food production and its environmental impact. By feeding ruminants with nutritive crops which humans can not assimilate the animal performance will increase in terms of better growth and milk production without inpinging on food that can be consumed directly by humans. Increasing animal performance reduces methane emission in terms of amount of methane in kg-1 milk and meat which today is much greater in developing countries than developed countries. The aim of the study was to investigate tropical tannin-rich legumes for their potential as a feed supplement for ruminants made in vitro.

USA:s motiv till att gå in i väpnad konflikt- Leder försämrad ekonomi till minskat stöd till presidenten?

Den amerikanska historien har visat att USA är ett land som till hög grad påverkar andra staters politik och ett land som inte låter sig underkuvas. Vi ämnade att med hjälp av statistik undersöka ett eventuellt samband mellan analys¬enheterna, arbetslöshet och BNP, och stöd till presidenten för att se om det finns ett samband till presidenters val att använda sig av avledande taktik i form av att gå in i väpnad konflikt.Resultatet av undersökningen blev att det inte gick att påvisa en genomgripande trend bakom valet att gå in i väpnad konflikt med Vietnamkriget och Irakkriget (2003) som fallstudier. Vad som åskådliggjordas var att de båda presidenterna använde sig utav idealpolitik för att rättfärdiga invasionerna för folket. Medan den inofficiella anledningen kan kopplas till realpolitiska skäl med en önskan om ett ökat inflytande i regionerna..

EU:s Antidumpningspolitik, kvantitets- och priseffekter på EU:s cykelimport

Antidumpning är ett aktuellt ämne som ökat i omfattning under senare tid och som sedermera påverkar handelsflödet mellan länder i världen. I denna uppsats skildras EU:s antidumpningspolitik, från anmälan om dumpning till slutgiltiga åtgärder, problem och tänkbara effekter. Vidare kartläggs EU:s antidumpningsåtgärder mot asiatiska cykelproducenter samt vilka effekter dessa resulterar i. De länder som ingår i undersökningen är Kina, Taiwan, Vietnam, Indonesien, Malaysia och Thailand. Resultatet överensstämmer med de antaganden om importminskning, handelsomfördelning och prisökningar som tidigare forskning kommit fram till även om de inte är generellt applicerbara på alla länder i undersökningen då stora variationer förekommer..

Helikoptern som sjuktransport : Hur har utvecklingen av MEDEVAC (sjuktransport) sett ut i den moderna krigfo?ringen och i milita?rteorin med exemplen Vietnam och dagens Afghanistan

Helikoptern som sjuktransport är ett väl beprövat system. Dess förmåga att landa och starta på nästintill vilka platser som helts gör den mycket lämplig för denna typ av arbete. Även om förmågan funnits i nästan 50 år är teoribildningen kring MEDEVAC bristande. I arbetet kommer helikopterns användande som MEDEVAC-­?resurs under Vietnamkriget och Afghanistankriget att analyseras.

Livscykelanalys av sex olika fiskodlingssystem : Fiskens miljöpåverkan för konsumtion i Stockholm

This thesis evaluates the environmental performance of six different fish farming systems. The thesis is part of the network group ?Hållbar fiskförsörjning I Stockholms län? (HFFS) which tries to increase the domestic and regional production of fish in Stockholm and move to a more sustainable supply in the Stockholm county. Two of the chosen systems; pangasius from Vietnam and salmon from Norway are delivering a substantial part of the fish consumed in Stockholm today, although they are very different when it comes to system characteristics. One system, arctic char with conventional feed, is produced in a fairly small scale in the north of Sweden, while the three remaining systems are viewed upon as possible options to supply Stockholm with fish in the future.

"Jag tror man blev en helt annan människa"

Denna uppsats handlar om en komparativ studie om hur soldater upplevde krig, med fokus påderas egna berättelser, det vill säga hur soldaterna uppfattade sin situation ur ett mycketpersonligt perspektiv. Objekten i denna studie är de amerikanska soldaterna som frivilligtsökte sig till kriget i Vietnam samt de frivilliga svenska soldaterna som under de förstamissionerna åkte till det pågående kriget i Bosnien. Syftet med uppsatsen är därmed attundersöka om de amerikanska och de svenska soldaterna hade liknande eller skildauppfattningar om de svårigheter som förekom genom att verka i en miljö som präglades avdöd, lidande och att hamna i plötsliga, livshotande situationer. Resultaten av undersökningenvisar, trots de olika typerna av konflikter, att det förekom skillnader och även likheter i deberättelser som skildrar synen på mod, rädsla, de inblandade parterna med mera.Undersökningen utgår från gjord forskning av de amerikanska soldaternas brevkorrespondens,vilket personligt och ingående skildrar deras situation. Gällande de svenska soldaternassituation i Bosnien så beskrivs den ur ett antal undersökningar (intervjuer) samt ur tvåbiografier, vilket ligger till grund för en jämförelse i denna undersökning..

FN:s Miljökonferens 1972 i Stockholm : En studie av svensk dagspress

Eftersom jag anser att det är ytterst viktigt att värna om och ta tillvara på vår natur och miljö på rätt sätt, betämde jag mig för att undersöka hur medvetna barn i våra förskolor är om återvinning, olika material och dess livscykel. Jag ville se om det gick att märka någon skillnad i barns tankar om natur och olika material, i förskolor där ett aktivt arbete med hållbar utveckling pågick och förskolor som inte arbetade aktivt med detta. Jag ville också ta reda på vad hållbar utveckling betydde för förskollärarna och om de arbetade med detta på förskolan. Mina undersökningar visade mig att det går att finna vissa skillnader i medvetenheten hos barn, beroende på om pedagogerna inte arbetar med frågor rörande natur och återvinning eller om ett aktivt arbete finns. Jag såg även att hållbar utveckling som arbetsmetod är en bristvara i förskolor, även förskollärarnas engagemang var lägre än jag väntat mig. .

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->