Sök:

Sökresultat:

6631 Uppsatser om Utbildning - Sida 1 av 443

Högutbildade företagare - regel eller undantag? : En studie om utbildning och företagare i Sverige

Utbildning ses ofta som en nödvändighet för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden och ha möjlighet att göra karriär. För att bli en lyckad företagare är det inte säkert att Utbildning är lika nödvändigt. Tidigare forskning tyder på att Utbildning minskar sannolikheten att vara företagare. Denna uppsats undersöker hur Utbildning påverkar sannolikheten att vara företagare och om effekten skiljer sig mellan kvinnor och män. Resultatet tyder på ett negativt samband för både kvinnor och män.

E-utbildning ? behovsanpassning eller teknikfixering? : Kursdeltagares erfarenheter av e-utbildning som metod för kompetensutveckling

Syftet med undersökningen var att bidra med kunskap kring vilka för- respektive nackdelarna det finns med e-Utbildning. En kvalitativ studieansats valdes och materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Respondenterna bestod av sex medarbetare med varierande befattningar och tjänster inom en koncern. Resultatet visar att användarna upplever att det finns både fördelar och nackdelar med att använda e-Utbildning som metod för kompetensutveckling. Den största fördelen är att kursdeltagarna ges möjlighet till att själva kunna styra, kontrollera och påverka den egna läroprocessen.

Likvärdighet, målstyrning och mätbarhet : en skolhuvudmans dilemma

Likvärdighet är ett centralt begrepp inom skolans värld med utgångspunkt i skollagen. Med avgränsning till den obligatoriska grundskolan eftersöks i denna uppsats kriterier för likvärdighet med avseende på Utbildning, bland annat genom begreppsanalytiska resonemang kring ?Utbildning?, ?likvärdighet? och ?likvärdig Utbildning?. Även ett mätningsteoretiskt resonemang förs, liksom en diskussion om vad det kan tänkas innebära att, utifrån Skolverkets tolkning av ?likvärdig Utbildning?, ge elever ?samma möjligheter? att nå de nationellt uppsatta kunskaps- och värdegrundsmålen.

Hur skapas jämställda attityder? : Effekten av egen utbildning, föräldrars utbildning och föräldrars hushållsfördelning.

I denna undersökning undersöker vi hur individers Utbildning samt föräldrars Utbildning och beteende påverkar individers jämställdhetsattityder. Vi använder oss av data från 2009 innehållandes 1325 respondenter födda mellan 1964 och 1980. Analysen utfördes med logistisk regression där vi studerar två olika typer av jämställdhetsattityder, allmänna jämställdhetsattityder och jämställdhetsattityder inom den privata sfären. Vår teoretiska ansats är teorin om socialisation samt kognitiv utvecklingsteori. Vi har funnit att en hög Utbildning är associerat med mer positiva jämställdhetsattityder.

Likvärdig utbildning : - En idéanalys av likvärdig utbildning i skollag 1985:1100 och skollag 2010:800

Syftet med denna studie är att undersöka skollag 1985:1100 och 2010:800 ur ett idémässigt perspektiv för att redogöra för förändringar av begreppet likvärdig Utbildning som skett i skollag 2010:800. För att uppnå syftet söker studien svara på vilka bestämmelser som finns i de båda lagarna som kan ge möjlighet till likvärdig Utbildning samt om begreppet likvärdig Utbildning förändrats i skollag 2010:800 jämfört med skollag 1985:800. Studien baseras på en idéanalys av skollag 1985:1100 och skollag 2010:800 utifrån fyra dimensioner. Studiens resultat visar att förändring skett av begreppet likvärdig Utbildning genom att mer fokus ligger på individens enskilda behov. För att uppnå likvärdig Utbildning krävs i skollag 2010:800 att Utbildningen utformas olika.

Arbetsplatsförlagd utbildning på Handels- och Administrationsprogrammet : APU ur lärares och handledares perspektiv

Arbetet är en undersökning om hur och varför skola och näringsliv samverkar när det gäller arbetsplatsförlagd Utbildning på HP-programmet..

Högre utbildning som inträdesbiljett - Studenters inställning till högre utbildning och livslångt lärande

Bakgrund:Under de senaste åren har vi läst om hur trycket ökar för varje år på Sveriges högskolor och universitet. Vad är det som gör att en så stor andel individer söker sig till eftergymnasial Utbildning? Har tilltron till Utbildning övergått till övertro eller är det en reaktion på dagens arbetsmarknad och ett försök för individen att hålla sig anställningsbar?Syfte:Studiens syfte är att belysa vilken inställning studenterna ger uttryck för när det gäller högre Utbildning och livslångt lärande med fokus på anställningsbarhet.Metod:Vi har genomfört nio stycken semistrukturerade intervjuer med ett hermeneutiskt perspektiv. Vi har använt ett strategiskt urval och vidare ett snöbollsurval. Respondenterna är studenter som läser sin första termin vid högskolan.Resultat:Studien visar att respondenterna ser högre Utbildning som en inträdesbiljett på arbetsmarknaden.

Bedömning i relation till en likvärdig utbildning ? Ett lärarperspektiv

Följande examensarbete behandlar formativ bedömning i relation till en likvärdig Utbildning. Problemområdet grundas på en upplevelse där formativ bedömning förespråkas på lärarUtbildningen. Samtidigt upplevs det en avsaknad av detta arbetssätt på den verksamhetsförlagda Utbildningen. Litteraturgenomgången redogör därför för formativ bedömning, feedback och en likvärdig Utbildning som betydelsefulla aspekter för problemområdet och arbetets frågeställning. Arbetets teoriansats innefattar därför fem strategier för formativ bedömning liksom en modell för feedback.

Effektskillnader av högre utbildning för kvinnor och män

Idag ligger lönenivån för kvinnor i genomsnitt på drygt 80 procent av männens lönenivå. En del av löneskillnaderna beror på att kvinnor och män har olika arbetsrelaterade egenskaper t.ex. olika lång Utbildning. Under det senaste decenniet har högre Utbildning väldigt ofta anförts som ett medel mot löneskillnader. Kvinnor och män i yngre generationer har fått allt mer lika Utbildning, särskilt när det gäller längden, men även inriktningen har fått dramatiska förändringar.

E-utbildning ur kundservicehandläggares perspektiv - en intervjustudie

Fler och fler arbetsplatser erbjuder idag e-Utbildningar till sina anställda. Syftet med denna studie var att undersöka några anställdas upplevelser av e-Utbildning som erbjuds av arbetsgivaren. För att uppnå syftet med studien användes en kvalitativ studieansats. Genom intervjuer med fyra kundservicehandläggare på en myndighet har studiens resultat framkommit. Resultatet av undersökningen visar att de anställda var positivt inställda till e-Utbildning men ville gärna att det kombinerades med traditionell Utbildning, då samtliga påtalade att de saknade det personliga mötet i e-Utbildningar.

Utbildning - vägen till demokratisering? Det civila samhällets engagemang i Nicaragua

Utbildning har som regel inte fått hög prioritet av staten i Nicaragua. Det har bland annat medfört att analfabetism är utbrett samt att barn arbetar på gatan istället för att gå i skola. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad det civila samhället gör för att förbättra Utbildningssituationen i Nicaragua. Det civila samhället i Nicaragua arbetar med en rad olika projekt där Utbildning är ett av dem. Vi har med hjälp av teorier om demokratisering och det civila samhället kopplat samman vikten av Utbildning för att ett land skall gå mot att bli en konsoliderad demokrati.

Förflyttningsteknik inom vården - en litteraturstudie

Syftet med den här litteraturstudien är att kartlägga betydelsen av Utbildning i förflyttningsteknik inom omvårdnadsarbetet. Som teoretisk referensram har vi använt oss av Virginia Hendersons ?Grundprinciper för patientvårdande verksamhet? De frågor som ställts är följande: ? Har vårdpersonalen upplevt någon fysisk eller psykisk förändring efter Utbildning inom förflyttningsteknik? ? Hur upplever patienten förflyttningar efter att vårdpersonalen genomgått Utbildning inom området? ? Finns det någon statistisk skillnad i antalet arbetsrelaterade skador hos vårdpersonal efter genomgången Utbildning inom förflyttningsteknik? Resultatet visar att Utbildning inom förflyttningsteknik, Stockholmsmetoden, Durewall-Metoden, Dotte´s manutention, Frisk-förflyttning samt införande av olika förflyttnings-hjälpmedel såsom ex liftar visade sig ge positiva effekter. Personalen upplevde arbetsbelastningen som mindre, patienterna upplevde förflyttningarna mer komfortabla och säkra och antalet arbetsskador och förlorade arbetsdagar minskade. Utbildning och införande av hjälpmedel bidrar till att höja kvaliteten på vården.

Bakom varje framgångsrik kvinna står en förvånad man : Fyra kvinnor om utbildning och jämställdhet

Med utgångspunkt i FN:s Millenniemål om att stärka kvinnors position och öka jämställdheten har jag undersökt hur detta kan appliceras på det svenska samhället. Denna uppsatsen handlar om fyra kvinnor på universitetet. Fokus ligger på dessa kvinnors syn på Utbildning, stereotyper, val av partner och yrkeslivet, detta diskuteras sedan utifrån olika genus- och jämställdhetsteorier.  .

Effekter av utbildning till personer som lever med epilepsi : en litteraturöversikt

Bakgrund: Att leva med epilepsi leder till ökad psykisk belastning. Personer med epilepsi har ofta bristande kunskap om sjukdomen och behovet av Utbildning är stort. Personen behöver lära sig symtom och sätt att undvika situationer som kan trigga anfall. Vårdpersonal har en viktig roll när det gäller Utbildning, rådgivning och stöd till personer med epilepsi och deras familjer. Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva och utvärdera effekter av Utbildning till personer med epilepsi och/eller dennes närstående.

Högskoleverkets utvärdering av kvalitet i högre utbildning : - för vem, hur och varför?

Studien belyser Högskoleverkets utvärdering av kvalitet i högre Utbildning och avgränsar sig till Mittuniversitetets lärarUtbildning. Syftet med studien var att belysa hur Högskoleverket som statlig myndighet använder utvärdering av kvalitet i högre Utbildning som ett värderings- och normeringsverktyg. Studien genomfördes utifrån en filosofiskt hermeneutisk ansats. Högskoleverkets kvalitetsutvärdering tycks ha en konformerande effekt på den högre Utbildningen, till stor del på grund av hot om indragen examensrätt vid tecken på bristande kvalitet. Vad som egentligen utvärderas vid kvalitetsutvärdering är dock oklart då kvalitetsbegreppet förefaller svårdefinierat och innehållsmässigt blir öppet för berörda intressenter som har tolkningsföreträde att bestämma, vilket gör det starkt politiserat i skuggan av en allt mer globaliserad världs politiska påverkan.

1 Nästa sida ->