Sök:

Sökresultat:

16 Uppsatser om Terrester föda - Sida 1 av 2

Kantzonsvegetationens inverkan pÄ dieten hos öring (Salmo trutta) i en skogsbÀck

Effekterna pĂ„ öringens (Salmo trutta) diet till följd av en avverkning av kantzonsvegetationen har undersökts i ett fĂ€ltexperiment, dĂ€r tvĂ„ av de potentiella effekterna av en skogsavverkning simulerades. Fokus lĂ„g pĂ„ de tvĂ„ faktorerna ökad ljusinstrĂ„lning och minskat nedfall av terrestra evertebrater. Ökad ljusinstrĂ„lning har simulerats med hjĂ€lp av montage av lysrör och nedfall av terrestra evertebrater med hjĂ€lp av plasttĂ€lt. FrĂ„gestĂ€llningarna rör andelen terrester föda i olika behandlingar och Ă„rstider, dietskillnader mellan Ă€ldre och yngre öringindivider, skillnader i mĂ€ngden akvatisk föda vid ökad ljusinstrĂ„lning samt en taxonomisk översikt av dietens sammansĂ€ttning. Signifikanta skillnader mellan behandlingarna fanns, dĂ€r individerna i kontrollbehandlingen Ă„t signifikant mer terrester föda Ă€n individer i tĂ€ltbehandlingen och den kombinerade tĂ€lt- och ljusbehandlingen.

Kantzonsvegetationens inverkan pÄ dieten hos öring (Salmo trutta) i en skogsbÀck

Effekterna pĂ„ öringens (Salmo trutta) diet till följd av en avverkning av kantzonsvegetationen har undersökts i ett fĂ€ltexperiment, dĂ€r tvĂ„ av de potentiella effekterna av en skogsavverkning simulerades. Fokus lĂ„g pĂ„ de tvĂ„ faktorerna ökad ljusinstrĂ„lning och minskat nedfall av terrestra evertebrater. Ökad ljusinstrĂ„lning har simulerats med hjĂ€lp av montage av lysrör och nedfall av terrestra evertebrater med hjĂ€lp av plasttĂ€lt. FrĂ„gestĂ€llningarna rör andelen terrester föda i olika behandlingar och Ă„rstider, dietskillnader mellan Ă€ldre och yngre öringindivider, skillnader i mĂ€ngden akvatisk föda vid ökad ljusinstrĂ„lning samt en taxonomisk översikt av dietens sammansĂ€ttning. Signifikanta skillnader mellan behandlingarna fanns, dĂ€r individerna i kontrollbehandlingen Ă„t signifikant mer terrester föda Ă€n individer i tĂ€ltbehandlingen och den kombinerade tĂ€lt- och ljusbehandlingen.

FramstÀllning av digitala terrÀngmodeller med totalstation respektive terrester laserskanner

Digitala terrÀngmodeller (DTM) Àr mycket anvÀndbara geografiska produkter som behövs av mÄnga organisationer och företag. Som exempel kan nÀmnas telekommunikationsföretag som behöver terrÀngmodeller för analys vid planering av omrÄden för nya master, och försÀkringsbolag som anvÀnder DTM för att identifiera omrÄden med hög eller lÄg risk för översvÀmningar nÀr de faststÀller premier. Markbaserad (terrester) mÀtning Àr en metod för framstÀllning av DTM dÀr man genom fÀltmÀtning insamlar data för objekt vars positioner bestÀms med plan- och höjdkoordinater. Dessa objekt anvÀnds sedan för att beskriva terrÀngen digitalt. Eftersom terrÀngmodellerna Àr generaliseringar av markytan, stÀlls olika krav pÄ deras kvalitet, beroende pÄ anvÀndningsomrÄden. MÄlet med detta examensarbete var att skapa tvÄ digitala terrÀngmodeller i enlighet med tekniska specifikationen SIS/TS 21144:2004 (specifikation vid framstÀllning av digitala terrÀngmodeller).

Terrester laserskanning eller totalstation : ? en jÀmförelse vid inmÀtning i stadsmiljö

Den nya mÀtningstekniken pÄ marknaden kallas terrester laserskanning. Tekniken bygger pÄ att ett instrument, monterat pÄ ett stativ, sÀnder ut en laserstrÄle vilken avlÀnkas i vertikalled av en spegel samtidigt som det roterar. LaserstrÄlen reflekteras mot de objekt som befinner sig inom laserskannerns synfÀlt och resulterar i ett punktmoln. Punktmolnet innehÄller ofta flera miljoner punkter vilka alla erhÄller xyz-koordinater. Tekniken har visat sig lÀmplig vid dokumentation av byggnader och vid modellering samt kartlÀggning av industrier och tunnelbyggen.Denna studie har genomförts pÄ Sweco VBB i Karlstad i syfte att ta reda pÄ hur lÀmplig terrester laserskanning Àr vid vardaglig inmÀtning och kartering av objekt i stadsmiljö.

Infallsvinkelns pÄverkan pÄ mÀtresultatet vid terrester laserskanning : undersökning av ScanStation 2

Noggrannheten hos mÀtningar gjorda med en terrester laserskanner pÄverkas av mÄnga faktorer. En viktig faktor som bör undersökas Àr laserstrÄlens infallsvinkel. VÄrt syfte med den hÀr undersökningen var att kontrollera laserskanner Leica ScanStation 2 vad gÀller infallsvinkelns pÄverkan pÄ punktmolnets noggrannhet. Undersökningen bestod av skanningar frÄn 10-100 m avstÄnd mot en specialbyggd kub pÄ 1x1x1 m, med infallsvinklar 0-85°, bÄde inomhus och utomhus. Efterarbetet gjordes i programvaran Leica Cyclone dÀr vi registrerade och modellerade vÄra punktmoln till olika plan.

UtvÀrdering av vinkelmÀtningsosÀkerheten hos terrester laserskanner FARO Focus3D

I fo?religgande studie har en metod fo?r utva?rdering av vinkelma?tningsosa?kerheten hos en terrester laserskanner (TLS) tagits fram. Metoden fo?r ma?tning och bera?kning av vinkelma?tningsosa?kerheten a?r till stor del baserad pa? ba?de ISO:s standard fo?r test av en teodolit och en doktorsavhandling da?r vinkelma?tningen hos en TLS underso?ks. FARO Focus3D a?r en TLS som a?gs och brukas av konsultfo?retaget Tyre?ns AB.

Olika metoder för positionering och inventering av trÀd i stadsmiljö

Det finns flera fördelar med att upprÀtta en databas över en stads trÀd. TrÀden tillför mÄnga vÀrden till stadsmiljön och Àr dÀrför viktiga att sköta om, sÀrskilt eftersom stadstrÀd ofta lever i en utsatt miljö. För att upprÀtta en trÀddatabas för en stad finns det olika metoder för att genomföra inventeringen. De tvÄ huvudomrÄdena Àr dels fÀltmetoder och dels metoder som bygger pÄ fjÀrranalys. FÀltmetoderna kan delas in i terrester inmÀtning med totalstation och i mÀtning med nÄgon typ av handhÄllen GNSS-utrustning.

Kvalitetskontroll av en fasmÀtande terrester laserskanner FARO Focus3D

Det finns en ISO-standard (ISO-17123) som anger hur de flesta geodetiska mÀtinstrument ska kontrolleras. Denna standard omfattar dock inte terrester laserskanners (TLS). Detta trots att sÄdana instrument har funnits ute pÄ marknaden ett tag. National Institute of Standards and Technology (NIST) i USA har utvecklat en amerikansk standard för detta ÀndamÄl. Den Àr möjlig att anvÀnda i vÀntan pÄ att en ISO-standard för TLS faststÀllts.Syftet med detta examensarbete Àr att undersöka en fasmÀtande laserskanner FARO Focus3D, som tillhör avdelningen för mÀtnings- & kartteknik pÄ Tyréns AB i Stockholm.

TillÀmpning av kinematisk terrester laserskanning i jÀrnvÀgsmiljö

Examensarbetet har gÄtt ut pÄ att genom kvalitativa undersökningar ta reda pÄ hur grafisk form ochinformationsstruktur samverkar för att skapa anvÀndarcentrerade webbplatser. MÄlet var att ta fram en grund för huranvÀndarcentrerade webbplatser bör byggas. Denna grund Àr tÀnkt att fungera som riktlinjer för formgivare som villskapa anvÀndarcentrerad webbdesign.Studien visar att det viktigaste för att skapa anvÀndarcentrerad webbdesign Àr att involvera anvÀndarna kontinuerligti utvecklingsprocessen. Detta sker genom anvÀndartester och intervjuer med representanter för mÄlgruppen. Vi harkommit fram till att graden av anvÀndbarhet spelar stor roll för hur mÄlgruppen uppfattar webbplatsen som sÄdan,men ocksÄ vilken uppfattning de fÄr om företaget bakom..

Terrester laserskanning för inmÀtning av spÄranlÀggningar

JĂ€rnvĂ€garna Ă€r i dag hĂ„rt belastade med trafik och Ă€r kĂ€nsliga för störningar. Banverksarbeten Ă€r dĂ€rför nĂ„got som mĂ„ste noggrant planeras och genomföras sĂ„ att det medför sĂ„ lite störningar som möjligt pĂ„ jĂ€rnvĂ€gstrafiken. Även sĂ€kerheten vid allt arbete som berör spĂ„romrĂ„den Ă€r en viktig faktor att ta hĂ€nsyn till. Allt arbete inom spĂ„romrĂ„det mĂ„ste dĂ€rför uppfylla sĂ€rskilda krav. Detta fĂ„r Ă€ven konsekvenser för detaljmĂ€tningar inom spĂ„romrĂ„den dĂ„ spĂ„ret mĂ„ste vara avstĂ€ngt.

UtvÀrdering av Leicas multistations och laserskanners mÀtosÀkerheter

I nulÀget finns det ingen standard för utvÀrdering av mÀtosÀkerheter för terrester laserskanner (TLS), detta trots att instrumentet funnits pÄ marknaden och anvÀnts lÀnge. Eftersom tillverkarens specifikationer inte alltid överensstÀmmer, Àr det viktigt att ha kunskap om hur bra instrumentet presterar. Ett flertal studier har under det senaste decenniet tillÀmpat olika metoder för att undersöka mÀtosÀkerheten pÄ olika TLS.Syftet med denna studie var att utvÀrdera och jÀmföra mÀtosÀkerheterna mellan Leica ScanStation C10, som Àr en renodlad TLS, och Leica Nova MS50, som Àr en totalstation med skanningsfunktion, under tvÄ olika vÀderförhÄllanden. OsÀkerheterna togs fram genom att anvÀnda ISO 17123-5:2012, som egentligen Àr en internationell standard för framtagande av totalstationers mÀtosÀkerheter, för att undersöka om denna standard Àven kan appliceras pÄ TLS. Undersökningen, som skedde utomhus vid Högskolan i GÀvle, genomfördes genom att skanna signaler som stÀllts upp i en triangelformation frÄn tre stationer.

UtvÀrdering av möjligheten att anvÀnda fotobaserad skanning för deformationsmÀtningar

Geodetiska deformationsmÀtningar utförs med antingen punktbaserade metoder som t.ex. mÀtning med totalstation, avvÀgningsinstrument och GNSS-mottagare eller ytbaserat med exempelvis terrester laserskanning (TLS). I den hÀr rapporten föreslÄs ett nytt, billigare, alternativ för ytbaserad mÀtning av deformationer som sedan utvÀrderas och jÀmförs med TLS. Den nya metoden kallas fotobaserad skanning (FBS) och baseras pÄ digital bildmatchning genom vilken tredimensionella punktmoln kan skapas. Deformationer simulerades pÄ ett testobjekt (en spÄnskiva) som sedan mÀttes in med bÄde FBS och TLS.

En jÀmförelse mellan TLS och UAV-fotogrammetri : InmÀtning av hÄrdgjorda ytor

At present day there are several different methods for measuring of paved surfaces.The most common methods today are measuring with a total station, the GlobalNavigation Satellite System (GNSS) and terrestrial laser scanning (TLS). Recently thedevelopment of unmanned aerial vehicles, known as drones, has increasedexponentially and today there are several ways of using drones for measuring surfacesby photographing and laser scanning.This thesis contains a comparison between the methods terrestrial laser scanning(TLS), and unmanned aerial vehicle photogrammetry (UAV). The measurements havebeen applied on two different test surfaces, one of asphalt and one of gravel. Thepurpose of the comparison is to investigate whether the airborne photogrammetry isequivalent accurate in its height levels as the terrestrial laser scanning. For thecomparison to be more extensive, these two methods have not only been comparedin precision but also in the areas of ease of use and economy.The precision was analyzed by comparing the height levels in randomly placed controlpoints on the test surfaces.

Punktmolnshantering i anlÀggningsprojekt : UtvÀrdering av programvaror för framtagande av markmodell

An increased number of participants in the construction industry is asking for accompanying terrain models to the project in order to get a better understanding of the field. When the desire to create buildings that fit together nicely with the surrounding area is increasing, it becomes more and more important to have a broad base of knowledge about the ground on which the building is to be erected. Terrain models are also very useful in the planning of logistics, documentation for landscape architecture projects, and billings for mass calculations.Surveys for creating terrain models can be performed with laser scanning. The advantage of laser scanning is the time-effective surveying, the detailed information as well as the ability of application in complex environments resulting in a cost-efficient project. With this in mind our thesis was defined in collaboration with the company Bjerking AB in Uppsala in order to investigate if there were any softwares suitable for terrain modeling.

UtvÀrdering av programvaror för automatisk 3D-modellering frÄn terrestra laserdata i industrimiljöer

Det Àr viktigt att fabriker och andra industrimiljöer Àr korrekt kartlagda, för att ha kontroll över positioner pÄ maskiner och annan utrustning. Tredimensionella modeller ger enkel och tydlig information om en anlÀggnings uppbyggnad. Traditionella metoder som med mÄttband eller med totalstation gÄr bÄde relativt lÄngsamt och det kan vara svÄrt att uppnÄ den precision som krÀvs. Terrester laserskanning (TLS) Àr en allt vanligare metod för att skapa 3D-modeller över industrimiljöer och tekniken har utvecklats snabbt de senaste Ären. Modelleringsprocessen börjar med segmentering, som Àr en klassificering av alla punkter i ett punktmoln.

1 NĂ€sta sida ->