Sök:

Sökresultat:

68 Uppsatser om Takk - Sida 1 av 5

TAKK som ett stöd för andraspråksinlärning i förskola och skola

Syftet med arbetet är att undersöka och problematisera om Takk kan vara ett stöd för andraspråksinlärning i förskola och skola. Genom intervjuer med personal på en förskola och skola i ett och samma rektorsområde tog vi reda på vad de anser om att använda Takk för att förbättra kommunikationen med alla barn och elever. Vi frågade också varför de inte har fortsatt med Takk i skolan när det har visat sig vara bra i förskolan. Vårt resultat visar att alla våra intervjupersoner tycker att Takk mycket väl kan vara ett stöd för andraspråksinlärningen både i förskolan och i skolan. Det visade sig att den huvudsakliga anledningen till att de inte hade fortsatt med Takk i skolan var bristen på kunskap om Takk..

Tack för TAKK

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur aktiva aktörer i förskolan samtalar kring användandet av Takk samt om de ser samband mellan brukandet av tecken och barns inflytande i förskolans verksamhet. Vi har följande frågeställningar: ? Hur talar de aktiva aktörerna i förskolverksamheten om Takk? ? Vilket samband mellan användandet av Takk och barns inflytande ser de aktiva aktörerna i förskolan? ? Vilka önskemål har de aktiva aktörerna i förskoleverksamheten gällande utbildning inom Takk? I vår studie utgår vi från variationsteorin och BRO-modellen. Aktörerna talar mycket positivt om Takk dock säger de samtidigt att det krävs mer än bara Takk. Aktörerna ser tydliga samband mellan användandet av Takk och inflytande för alla barn. Samtliga önskar att utbildning inom Takk integreras i förskollärarutbildningen. Användandet av Takk i kombination med andra AKK-former gynnar alla barn och inte enbart de som är i behov av särskilt stöd..

Pedagogers syn på Takk och dess betydelse i förskolan

Alla människor har ett behov att kommunicera med varandra. Då inte alla har förmågan att uttrycka sig via talet kan Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (Takk) vara ett alternativ .Syftet med min studie har varit att undersöka vilken betydelse Takk har för barn i behov av alternativ kommunikation i förskolan. Genom intervjuer med pedagoger i ett arbetslag på en förskoleavdelning som har extra resurser, undersöker jag i vilka situationer som de använder Takk samt vad de anser om vilken betydelse Takk har för kommunikationen. Jag valde att begränsa studien till en förskola och ett arbetslag där det finns stor erfarenhet kring Takk. Resultatet visar att pedagogerna använder Takk bland annat vid samlingar och vid matsituationen, de försöker även väva in det i leken. De anser att Takk kan var ett mycket bra stöd för språket och kommunikationen. Alla pedagogerna i arbetslaget är överens om att Takk är ett bra stöd för barnens språkutveckling..

TAKK i förskolan : pedagogers och barns användning av tecken som stöd för kommunikationen

Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur pedagoger och barn på en förskola använder Takk som stöd i kommunikationen samt pedagogernas syn på metoden. Undersökningen genomfördes med observationer av både pedagoger och barnen och genom intervjuer med pedagogerna. Resultatet visar att barnen använder Takk som stöd i kommunikationen främst med vuxna och i mindre utsträckning med varandra. Pedagogernas användning av Takk varierar och deras syn på metoden är i huvudsak positiv. Den avslutande diskussionsdelen lyfter fram pedagoger och barns användning av Takk och betydelsen av Takk som stöd i kommunikationen.

TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation : En kvalitativ studie om hur förskolepedagoger arbetar med TAKK med barn med Downs syndrom ur ett språkutvecklingsperspektiv och vad de anser om att använda TAKK med barn utan särskilda behov

The purpose of this study is to examine how two educators at a preschool that is located in a neighborhood south of Stockholm works with Takk with children who has Down syndrome in a language promotion purposes. The aim is also to investigate what teachers think about using Takk with children without special needs and children with Down syndrome.In this study, I used qualitative research methods. I've used both observations and interviews to get answers to my questions. The theories which I have used in this thesis is, socio-cultural perspective, including integration and segregated integration.In order to find out how the educators work with Takk I have asked these questions:How do the educators work with Takk with children with Down syndrome from a language development perspective?What do the educators express about using Takk with children without special needs and with children who has Down syndrome?My conclusions to these questions are that the literatures I have read in many ways are consistent with how they work.

Att använda TAKK som stöd vid andraspråksinlärning i förskolan : Pedagogers erfarenheter av att arbeta med Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation (TAKK)

Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur pedagoger som arbetar aktivt med Takk ser på metoden och dess möjligheter att fungera som ett stöd i andraspråksinlärningen. Vi har genomfört intervjuer med sex pedagoger i förskolan från fem olika förskolor. Av undersökningen framgår att pedagogerna i förskolorna ställer sig positiva till att använda Takk som stöd vid andraspråksinlärning. Vi har i diskussionen ställt tidigare forskning mot det resultat våra intervjuer gav. Vår slutsats är att Takk är ett stöd vid andraspråksinlärning i förskolan och bidrar till trygghet, tydlighet och lugn i förskolans verksamhet..

Pedagogers syn på barns användning av TAKK

Abstract Syftet med denna studie var att genom en kvalitativ intervjumetod belysa hur pedagoger på tre förskolor varav två språkförskolor och en språkavdelning använder Takk (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation). På båda förskolorna används Takk som hjälpmetod för att stödja barn som har en språkstörning. Hur ser pedagogerna på användningen av Takk i sitt arbete med språkstörda barn? Mina frågeställningar är: Vilka barn menar pedagogerna att Takk kan användas med? Hur använder pedagogerna Takk, och när? Hur upplever pedagogerna att Takk stöttar barnen i sin utveckling? Jag använder mig av ett kognitivt perspektiv för att kunna tolka och analysera mitt material. Resultatet visar att de intervjuade pedagogerna anser att Takk gynnar kommunikationen mellan pedagoger och barn men även barnen emellan.

TAKK i förskolan : För- och nackdelar med att använda sig av TAKK i förskolan

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur pedagoger anser att de arbetar med Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (Takk) och vad förskollärarna har för åsikt om Takk. Studien är en kvalitativ undersökning utifrån en fenomenologisk teori. Metoden som har använts är kvalitativa intervjuer. I studien har sju förskollärare på tre olika förskolor intervjuats. Resultatet som kom fram var att alla var positiva till Takk och det kom även fram att pedagogerna använder sig av Takk i verksamheten olika alltifrån nästan ingenting, till att använda sig av Takk alltid under den dagliga verksamheten allt beroende på behovet att teckna till barn i behov av särskilt stöd.

TAKK med barn med Downs syndrom i förskolverksamhet

Syftet med denna studie har varit att öka våra kunskaper om förskollärares erfarenheter av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (Takk) som en kommunikativ resurs i interaktion med barn med Downs syndrom (DS) i förskoleverksamhet. Denna studie har fokuserat på hur förskollärare beskriver att Takk används på samlingar, hur Takk används i andra situationer och hur Takk inkluderar övriga barn på samlingarna. Ett fjärde fokus har varit på hur Takk, enligt förskollärarna, påverkar barns med DS språk, kommunikation och kunskapsutveckling.För att samla in data till vår studie har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Vi har sammanlagt genomfört åtta intervjuer med förskollärare som har erfarenheter av Takk och barn med DS. Samtliga respondenter i studien har fått utbildning av Takk via habiliteringen.

-Mitt språk är sjukt! My language is sick!

Syftet med denna undersökning var att genom kvalitativa intervjuer belysa hur personal på två förskolor, där man arbetar med Takk (Tecken som Alternativ/Kompletterande Kommunikation), ser på användningen av Takk i arbetet med barn i åldrarna ett till fem år. Våra frågeställningar är om personalen anser att användning av Takk gynnar barnens språkutveckling och om det gynnar samspelet i barngruppen. Vårt resultat visar att våra informanter anser att Takk gynnar alla barns utveckling i språk och samspel. De barn som är i behov av det stöd som tillämpningen av Takk kan medföra kan samspela och kommunicera med de andra barnen på grund av att alla barn i barngruppen är med i integreringen av Takk i förskolan. Genom ett fungerande samspel minskar konflikterna mellan barn. Vår slutsats visar på att Takk gynnar alla barns språkutveckling oavsett om det finns ett direkt behov av kommunikationsstöd eller inte..

TAKK som stöd för barns kommunikation

Takk står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Takk kompletterar det talade ordet för att tydliggöra det som sägs. Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken uppfattning pedagoger har om Takk och dess betydelse för barnens kommunicerande. Det handlar även om att ta reda på hur pedagogerna upplever att Takk används i förskolorna och på särskolan som ingår i studien samt vilket stöd pedagogerna har i användandet av metoden. Vi besökte en särskola och tre förskolor och gjorde intervjuer med pedagoger som arbetar där.

TAKK: En metod för de yngre barnens språkutveckling och dess betydelse

Syftet med detta examenarbete är att undersöka vad Takk (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) som metod har för betydelse i förskolan för de yngre barnen och hur förskolorna använder sig av Takk. Min undersökningsmetod var intervjuer med tre pedagoger på tre förskolor i tre stadsdelar och observation på en av förskolorna.Resultatet utifrån intervjuerna visar att efter vad barnen har sagt till pedagogerna så tycker de om att använda sig av Takk. Pedagogerna beskriver Takk som mycket positivit för barnen men även för dem själva. På två av tre förskolor användes Takk i mycket stor utsträckning och på den tredje förskolan användes Takk i mindre utsträckning. Diskussion är ställt mot tidigare forskning och resultatet som mina intervjuer gav.Mina slutsatser är att Takk är en bra metod som hjälper barnen i sitt språk.

Hur användningen av TAKK skulle kunna gynna barns språkutveckling och kommunikation : Några förskollärares tankar

Vårt syfte med denna studie var att ta reda på hur några förskollärare tänker kring användningen av Takk (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) för att främja barns språkutveckling och kommunikation. Utifrån detta syfte formulerade vi följande frågeställningar: ?Hur ser några förskollärare på användningen av Takk?? och ?Hur anser några förskollärare att Takk gynnar språkutvecklingen och kommunikationen hos barn??. Genom en kvalitativ hermeneutisk studie och halvstrukturerade intervjuer har vi fått ett resultat som tyder på att Takk är ett extra verktyg och en språkförstärkare som väcker barns nyfikenhet att utforska språkets mångsidighet. Men för att kunna arbeta med Takk på ett effektivt sätt är utbildning nödvändig för att skapa en grund att utgå ifrån.

TAKK i förskolan: Vad händer med barns kommunikativa förmåga när TAKK införs i barngruppen?

Syftet är att beskriva effekter på förskolebarns kommunikativa förmåga vid införande av Takk i barngruppen. Som metod användes kvalitativa intervjuer med tre pedagoger i förskolan och sju föräldrar till förskolebarn. Resultatet visar att Takk verkar främjande på förskolebarns kommunikativa förmåga. Vid införandet kom även förskolebarnens utveckling av lärande inom andra områden att gynnas. Föräldrar och pedagoger beskriver i intervjuer positiva effekter som social utveckling, skärpt fokusering och ökad koncentrationsförmåga.

Metoden Tecken som Alternativ ochKompletterande Kommunikation iförskolan : En studie om förskollärares erfarenheter av att använda TAKK i samlingar somstöd till barns semantiska språkutveckling.

Syftet med min undersökning var att lyfta fram hur förskollärare förhåller sig till användandet av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, Takk, som komplement till talet i samlingssituationer. Metoden som användes var kvalitativa intervjuer, dessa har gjorts med fyra pedagoger, två som arbetar på yngrebarnsavdelning och två som arbetar på äldrebarnsavdelning.Sammanfattningsvis visar undersökningen att användningen av Takk skiljer sig åt i många avseenden, inte enbart mellan yngre och äldrebarnsavdelningarna utan även förskollärare sinsemellan, men att det även finns många gemensamma tankar och erfarenheter hos respondenterna. Något som de har gemensamt är att alla fyra är positivt inställda till användandet av Takk och de anser att det är ett roligt och utmanande arbetssätt. Det har framkommit under intervjuerna att Takk anses av respondenterna vara är ett bra sätt att stimulera kommunikationen hos alla barn på deras avdelningar, och inte enbart de barn som har någon form av språkstörning. Något som skiljer dem åt är erfarenheten av Takk och även mängden av tillfällen då Takk används i samlingarna..

1 Nästa sida ->