Sök:

Sjuksköterskors bemötande gentemot patienters behov av sexualitet

En litteraturöversikt


Människors sexualitet är en stor del av livet och innebär olika saker för olika människor. Sexualitet är en grund för människors känsla av hälsa och välmående och är förknippat med att känna samhörighet till andra. Vid sjukdom och behandling kan självbilden förändras och därmed även sexualiteten. För att utöva holistisk vård krävs ett engagemang från sjuksköterskor där patienters behov av sexualitet inkluderas i omvårdnaden. Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur sjuksköterskor bemöter patienters behov av sexualitet. En litteraturöversikt genomfördes och 19 vetenskapliga artiklar analyserades. Resultatet visade att sexualitet sällan eller aldrig bemöttes. Det bristande bemötandet berodde på olika faktorer och trots sjuksköterskors kunskap om vikten av sexuell hälsa hos patienter prioriterades inte behovet. Ämnet skapade känslor av osäkerhet och genans hos sjuksköterskor och ett behov av mer utbildning i sexualitet, bemötande och samtalsteknik uttrycktes.

Författare

Therese Bodin Ida-Maria Hannu

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..