Sök:

Sökresultat:

328 Uppsatser om Queer - Sida 1 av 22

CROSS[DRESS]ING BOUNDARIES : En tematisk queeranalys av Sarah Waters Tipping the Velvet och Jeanette Wintersons Written on the Body

The aim of this essay is to answer the question of how ? in what ways ? Jeanette Wintersons Written on the Body and Sarah Waters? Tipping the Velvet are Queer texts. My method is that of a thematic analysis, focusing on words and phenomenon related to definitions of the multi facetted term ?Queer?. The analysis covers themes of lesbian focus, performativity, performance, speech-acts, and heteronormative and Queer relationships.

Självförfattning, läckage och olikhet : Om att kombinera kvantitativ metod och queera teorier i sexualitetsstudier

The aim of this study is to combine Queer theories with quantitative methods. In social sciences, Queer theories are being widely and increasingly used. Quantitative method is also widely used, and as a traditional method it can be regarded as a cornerstone in social sciences, sociology in particular. However, the two perspectives, Queer theories and quantitative method, seem at a first glance to be very different in their understanding of social phenomena. Queer theories have, with some exceptions, mainly focused on qualitative research concerning such phenomena as sexuality, while the field of science is quite diverse.

En feministisk queeranalys av Gerd Brantenbergs Egalias döttrar : Hur språket upprätthåller de heteronormativa strukturerna

The idea of this paper is to try to give the novel of Gerd Brantenberg, Egalias döttrar, another profundity. To take the book to another dimension, by using the theory of Judith Butler, Queer, and her criticism of the Monique Wittig?s earlier theories of the subject Queer. I examine how the language is used through a Queer analysis by performing a closely reading. My position is that the language assumes a heterosexual norm, which is unveiled by Queer.

Queera hobbitar : Samkönat begär i J.R.R. Tolkiens The Lord of the Rings

Syftet med denna uppsats är att fokusera de Queera ögonblicken i J.R.R. Tolkiens trilogi The Lord of the Rings för att visa att det Queera finns i kulturen på samma sätt som det icke-Queera. När är de två hobbitarna Frodos och Sams relation Queer? Vad gör den Queer? Hur kan vi förstå denna Queerhet i termer av homosocialitet och homoerotik? Uppsatsen är inspirerad av Tiina Rosenbergs Queera läsningar, jag använder mig dessutom av Adrienne Richs teori om "lesbisk kontinuitet" och Sedgwicks resonemang om manligt homosocialt begär. Jag har kommit fram till att Frodos och Sams relation rör sig mellan mer och mindre Queerhet.

Queer = Avvikande eller Queer = Inkluderande? : En queerteoretisk studie på några 9:ors syn på sin sex- och samlevnadsundervisning med fokus på genus och sexuell identitet

This paper describes what some 9th grade students think of their sex education in school, especially when it comes to gender, sexual identity, norms and deviation. I have been using group interviews in two different schools, two groups per school. The result of the students' answers have been analysed on the basis of Queer theory focusing on gender and sexual identity. The result of the study shows that the students consider their sexual education to be lacking, especially when it comes to gender, sexual identity, norms and deviation. Another conclusion of the analysis is that a sex education grounded in Queer theory would be more inclusive..

Queeridentitet och hälsa

Folkhälsovetenskapligt program.

Fear queer eller välkomna nya perspektiv? To Fear Queer or Welcome new Perspectiv?

Vi ämnar undersöka hur attityder gentemot Queerteorier har förändrats och påverkat några prästers yrkesutövande. Målsättningen är att synliggöra utifall Queerteorier på Bibeln används på ett aktivt praktiskt sätt eller enbart på ett akademiskt plan. Vi har använt oss av Queerteorier utformade av Judith Butler och Gayle Rubin. Genom en intervjustudie utförda med kvalitativ analys, har vi kommit fram till att Queerteorier tycks sträcka sig enbart till den akademiska sfären. I diskussion ställer vi oss frågan: vad Queerteoriernas funktion är och varför de inte appliceras i större utsträckning? Nyckelord: Queer, Bibeln, Svenska kyrkan, Heteronormativitet.

"Inte andra klassens kristen" : En fallstudie om Queermässan i Stockholm

Within this essay a study is made of an LGBTQ-orientated Christian service in Stockholm called Queer Service. The following questions seek to be answered: What reasons does an individual set for his/hers participation in Queer Service? Which aspects of a Queer service highlight the participants as important to them?As a method to answer these questions, the author has observed a number of Queer church services in autumn of 2012. Moreover communication within the group of the assembly on the social media page Facebook has been followed and five individuals from the Queer Service congregation have been interviewed. As a background to the study, the European religious climate seen from Grace Davies eyes is depicted.  The reader also learns of how the Swedish church has handled questions about homosexuality and bisexuality and what liberation theology is.

Queera Barnbiblar - En narratologisk & queerteoretisk analys av transformationen av berättelsen om David och Jonatan

As humans we transfer norms and values, which we are aware or unaware of, to the children near to us. These children embrace them, and the adult´s norms and values become the child's own ones. When a Bible story is going to be transformed into a children?s bible text it goes through shortening and simplification of the story to fit children´s bible edition. The adjustment will be unconscious and conscious choices that change the meaning of the text and the possibility of contextual interpretation.

Kroppsfett, genus och queer sexualitet : en undersökning av meningsskapande kring kroppar och fett i queera sammanhang

This essay examine the meaning produced around bodies and body fat in the Queer community, but also in the surrounding straight community. The author has interviewed fat activists, and are using Queertehory, to examine and analyze the relationship between body fat and the understanding and construction of sexuality and gender. The author concludes that even if norms around body shape and body fat are overlapping between the two contexts to some degree, they also differ. In the straight community, people with larger body shapes and sizes are punished, and encouraged to stay, or become, slim. However, in the Queer community, ?fat? or bigger body sizes are not frowned upon in the same degree.

Queer femininitet? : Icke-heterosexuella, feministiska tjejer kommer till tals

Uppsatsen utgår från syftet att utforska Queer femininitet och det sätt som icke-heterosexuella, feministiska tjejer förhåller sig till normativ och Queer femininitet. Detta genomförs utifrån samtalsintervjuer, inriktade på hur dessa tjejer upplever samhälleliga och den lesbiska världens normer kring femininitet. Studien har Judith Butlers teorier kring genussubversivitet som utgångspunkt. Materialet tar upp femininitet som begränsande eller subversivt, det hårt reglerade normsystem som återfinns inom den lesbiska världen, butch/femme-fenomenet och bil-den av den icke-heterosexuella tjejen. Slutsatser som kan dras är att normer från den lesbiska världen, den feministiska sfären samt samhällsnormer i stort, alla kraftigt sampåverkar tjejernas förhållningssätt till femininitet.

Skeva flickexemplar : En queerteoretisk studie om femininitet och sexualitet i Sara Stridsbergs Darling River

The aim of this essay is to study constructions of femininity and sexuality in Sara Stridsberg?s novel Darling River (2010). The analysis is based on Queer theory and the term ?skev? ? a variation of ?Queer? that allows one to focus on additional forms of normativity apart from sexual desire ? and examines how the characters of the novel are challenging the heteronormative framework by performing gender and sexuality in non-normative, subversive ways. In short, I discuss how the relationship between femininity, body and destiny is being portrayed, how the characters question heteronormativity by overdoing femininity, and by being unable (unwilling) to perform adult femininity.

?It was easy to write about whores, but to write about a good woman was much more difficult? : En queer läsning av Charles Bukowskis Women och Love is a Dog from hell

A Queer Reading of Charles Bukowski?s Women and Love is a dog from hellThis thesis aims to examine how the representation of gender is portrayed in relation to sex and power in Charles Bukowski?s novel Women and poetry collection Love is a dog from hell.The theoretical frame of the analysis is based on Judith Butler?s Queer theory regarding the heterosexual matrix and gender performativity. The analysis consists of a textual comparison where a specific selection of poems is analysed parallel to the novel to see how they interact and how they oppose each other, through a Queer reading.The analysis is divided in three parts where the first one discusses the construction of masculinity in Charles Bukowski?s protagonist Henry Chinaski and how this is presented differently in the two literary genres. The second part reveals how sex is presented in relation to power and how active and passive women are considered as sexually acceptable.

Skapelsens kön (och genus) - en närläsning av Jeanette Wintersons roman Skapelsens kön genom Judith Butler

AbstractThis composition is an analysis of the British writer Jeanette Winterson's novel Sexing the Cherry. My interpretation originates from the tradition of feminist literary criticism and my purpose is to read the novel against the Queer theorist Judith Butler to reach an understanding of the characters Queer selves.Judith Butler's theory of performative gender and her notion of sex as something derived from cultural manifestations might help me to understand the characters in the novel. For they are ambiguous in their gender identity, and the novel in it self is set forth to expand all boundaries.Keyword: Sexing the cherry, Jeanette Winterson, Queer, Queer-theory, Queer writing, JudithButler, feminist theory.SammanfattningDen här uppsatsen är en undersökning av Jeanette Wintersons roman Skapelsens kön. Genom att läsa romanen mot Queerteoretikern Judith Butler hoppas jag kunna bilda en förståelse för romankaraktärernas Queera identiter. Butlers teori om genus som performativt görande och hennes resonemang kring könet som härlett från kulturella manifestationer kan hjälpa mig med detta.

"A Queer Fish" : En Queerläsning av John Galsworthys The Forsyte Saga.

This paper aims to examine the heteronormativity that is present in John Galsworthy?s The Forsyte Saga. This is achieved by performing a Queer reading of the text with the help of Swedish Queer theorists Fanny Ambjörnsson and Tiina Rosenberg. I study the norm and how it is enforced by law, society and family. To get a complete image of the heteronormativity I also need to analyze the gender presented in the saga.

1 Nästa sida ->