Sök:

Sökresultat:

32 Uppsatser om Plattor - Sida 1 av 3

Materialtestning av grateplattor: vid Svappavaara kulsinterverk

LKAB har tre kulsinterverk av s k grate-kiln typ, två stycken i Kiruna samt ett i Svappavaara. I grate-kiln systemet sker torkning och förvärmning av råkulor på en bandugn (grate), vidare bränning/sintring i en roterugn (kiln) och slutligen värmeåtervinning vid kylning av pelletsen i en roterande kylare. RosterPlattorna (gratePlattorna) är tillverkade av ett gjutet värmebeständigt rostfritt material. Tidigare har livslängden på dessa Plattor varit ca 2,5-3 år. Under de senaste åren har dock Plattorna uppvisat betydligt större slitage än tidigare, och åtgärder måste vidtas för att uppnå en godtagbar livslängd på gratePlattorna.

Studie av taktila plattor & vinterunderhållet av dessa

I ett globaliserat samhälle spelar förflyttning av varor och människor ennyckelroll för växande ekonomi och välstånd. För att undvika diskriminering,segregation och utanförskap måste varje medborgare i samhället kunna delta idenna globaliseringsrörelse. Detta medför att den gemene människan ställsinför fler förflyttningar och mer resande. För stora grupper av människor, inteminst för synskadade och blinda personer, innebär detta en stor utmaning somkan upplevas svår att klara av.Taktila Plattor är ett av många hjälpmedel för att öka tillgängligheten ochsjälvständigheten för blinda och synskadade personer. Dessa Plattor användsför att skapa ledstråk där naturliga sådana saknas, exempelvis på perrongerdär väggar och andra kanter saknas.

Undersökning av beryllium-behandlade safirer med uv-ljus

I ett globaliserat samhälle spelar förflyttning av varor och människor ennyckelroll för växande ekonomi och välstånd. För att undvika diskriminering,segregation och utanförskap måste varje medborgare i samhället kunna delta idenna globaliseringsrörelse. Detta medför att den gemene människan ställsinför fler förflyttningar och mer resande. För stora grupper av människor, inteminst för synskadade och blinda personer, innebär detta en stor utmaning somkan upplevas svår att klara av.Taktila Plattor är ett av många hjälpmedel för att öka tillgängligheten ochsjälvständigheten för blinda och synskadade personer. Dessa Plattor användsför att skapa ledstråk där naturliga sådana saknas, exempelvis på perrongerdär väggar och andra kanter saknas.

Ska alla behandlas lika?: En fallstudie om monetära och icke-monetära belöningars påverkan

I ett globaliserat samhälle spelar förflyttning av varor och människor ennyckelroll för växande ekonomi och välstånd. För att undvika diskriminering,segregation och utanförskap måste varje medborgare i samhället kunna delta idenna globaliseringsrörelse. Detta medför att den gemene människan ställsinför fler förflyttningar och mer resande. För stora grupper av människor, inteminst för synskadade och blinda personer, innebär detta en stor utmaning somkan upplevas svår att klara av.Taktila Plattor är ett av många hjälpmedel för att öka tillgängligheten ochsjälvständigheten för blinda och synskadade personer. Dessa Plattor användsför att skapa ledstråk där naturliga sådana saknas, exempelvis på perrongerdär väggar och andra kanter saknas.

Kupning av tvärspända broplattor av trä

Tvärspännda broPlattor består av flera balkar, oftast limträ, som spänns samman med genomgående stag så att de bildar en bärande platta. Kupning av tvärspännda broPlattor är ett fenomen som ibland uppstår. Själva kupningen i sig är inget stort problem men man misstänker att det på sikt kan leda till skador på brons tätskikt och beläggning. I den här rapporten utreds om det finns ett generellt hyvelfel hos enskilda balkar och om det kan vara en orsak till att Plattor kupar. Vidare studeras Plattor som satts ihop av block bestående av flera balkar och om kupning kan bero på om dessa block monterats ihop på ett sådant sätt att de är rombiska.

Pålade plattor för stora laster : En jämförelse mellan nätarmerade och fiberarmerade betong plattor

Funktionskraven på industrigolv har under senare år ökat. Ett industrigolv skall klara att överföra laster till underlaget samt utgöra ett fast och plant underlag. I denna rapport har två utföranden av påldäck för golv i lagerlokaler jämförts. Den traditionella metoden med armeringsnät har jämförts med en något nyare metod med stålfiberarmerad betong. Jämförelserna har gjorts under förutsättning att golvet skall belastas med 3 ton per kvadratmeter.

Repetition

Taket utgör en stor del av hur vi upplever ett rum men är ofta en bortglömd del av det - ett trassel av ventilationsrör och eldragningar eller täckt av vita ljudabsorberande Plattor. Syftet med projektet är att med textila experiment hitta vägar att utnyttja taket och på så vis ge rummet en ny karaktär.Resultatet av mitt arbete  är en textil där en geometrisk form i upprepning blir något  väldigt komplext och organiskt. Textilen kan i detta projekt användas rumsligt, för att skapa form och drapera rum. .

Trafikklasser för markplattor av natursten : förslag till klassificeringstabell

This report deals with hard surfaces and the factors which are behind the criteria for dimensioning, also dependent on the level, or volume, of traffic. A test was made on slabs of two kinds of natural stone. This was made to see if the values that were reached for breakload was transferable to the same tables that the concrete industry is using for surface dimensions of slabs and paving stones. The test showed very high values and the result, together with the written study, led to the author?s suggestion for a classification table where slabs of natural stone were divided in to different classes depending on traffic, thickness and durability..

Broar av högpresterande betong

Detta examensarbete behandlar högpresterande betongs möjligheter i brokonstruktioner. I studien gjordes erfarenhetsåterföringar från Sverige och övriga världen kring HPB samt en beräkningsjämförelse av en redan konstruerad plattrambro. Erfarenheterna varierade mycket från land till land, vissa länder hade kommit långt i användandet av HPB jämfört med andra. Vid många projekt har man kunnat göra kostnadsbesparingar. Det har åstadkommits genom färre stöd, tunnare Plattor och enklare gjutningar, ibland har man också räknat in det minskade underhållet och ökade livslängden.

Beräkning av betongplattor med FEM-Design: En jämförelse som utmynnar i ett kursmaterial

I dagens samhälle projekteras alltmer komplicerade byggnader, samtidigt som projekteringen av den enskilda byggnaden skall ske i en allt snabbare takt. Detta har onekligen bidragit till att det blivit allt vanligare med datoriserade hållfasthetsberäkningar, som ofta baseras på finita elementmetoden istället för de klassiska handberäkningmetoderna. Frågan som många då ställer sig är huruvida resultaten skiljer sig åt mellan de olika beräkningsmetoderna, och i så fall på vilket sätt? För att kunna besvara denna fråga har detta arbete inletts med en genomgång av de klassiska handberäkningsmetoderna, vilka bygger på gränslastteori. De viktigaste egenskaperna för varje metod har redovisats och förklaras.

För- och nackdelar med markplattor av natursten : studie av funktion i gatumiljö hos några sydsvenska kommuner

Natursten har använts av människan som byggnadsmaterial i flera tusen år. Även som markbeläggningsmaterial har natursten en lång historia. Det är just sådan användning detta examensarbete behandlar, mer exakt markPlattor av natursten i offentlig gatumiljö. Efter 60- och 70-talets näst intill obefintliga bruk av naturstensPlattor för markbeläggningar har under de senaste årtiondena en klar ökning setts. Med denna ökning som bakgrund är det intressant att studera hur dessa ytor belagda med Plattor av natursten egentligen fungerar och vad det finns för problem. Syftet med det aktuella examensarbetet var att försöka klargöra i vilka situationer naturstensPlattor fungerar bra respektive mindre bra i den offentliga gatumiljön.

UAS-noggrannhet i praktiken : En undersökning av dagens UAS-fotogrammetris noggrannhet

SammanfattningUndersökningens syfte är att förstå hur noggrann UAS-fotogrammetrin i dagsläget (2013) är.  Frågeställningarna som undersökningen utgick ifrån var: kan UAS-fotogrammetri i dagsläget ge precisa punkter med hjälp av att mäta in centrum av 1x1 meter utlagda Plattor som kan ses i ortofoto?;  Kan det ge snarlik noggrannhet med pixelstorleken? samt Kan UAS-tekniken idag användas för att producera pålitliga höjdmodeller?För att uppnå syftet har en undersökning utförts med jämförelse på koordinater insamlade med totalstation och insamlade med UAS-fotogrammetriska metoder. Resultatet visade att medelfelet var drygt 1 pixel på plana koordinater samt på koordinater i höjd. Pixlarnas storlek var mellan 4.7-9.3 cm. Största felkällan ser ut att vara upplösningen på bilderna, men tekniken utvecklas fort.

Projekt Regnbåge

Det här examensarbetet bygger vidare på en tidigare konstruerad prototyp, ett interaktivt konstprojekt där två Plattor, placerade på en båge, med vattenmunstycken i mitten styrs med en joystick. Plattorna följer joystickens rörelse med hjälp av servomotorer. Målet i detta examensarbete var att koppla åskådarens smarta mobiltelefon till konstprojektet. Åskådaren ska kunna styra konstprojektet genom att vinkla sin mobiltelefon. Även vattenflödet ska kunna kontrolleras och all interaktion ska ske via trådlös kommunikation. Målet har uppnåtts genom att användaren installerar en applikation som skapats för operativsystemet Android. Applikationen skickar information om mobiltelefonens aktuella vinkelposition till en server via ett trådlöst nätverk.

Undergrundens betydelse för tvång i platta på mark vid gradientkrympning

Platta på mark är en av de vanligaste grundkonstruktionerna i Sverige idag, där ett stortproblem är uppkomsten av oönskade sprickor. En vanlig orsak till att betongPlattor spricker ärförhindrad krympning på grund av tvång. För platta på mark är det undergrund, plintar ochvoter som skapar tvånget i plattan då den fria krympningen delvis blir förhindrad av denfriktion som skapas mellan konstruktion och undergrund. Det har länge antagits att tvånget ien platta på mark ökar med plattstorleken, men storleken på ökningen har varit okänd. Syftetmed detta arbete är att med hjälp av FEM-analys ta reda på vilket tvång som bildas i en plattapå mark på grund av gradientkrympning för olika undergrunder.För att kunna verifiera resultaten från FEM-analysen har två olika program används,Cervenka Consultings Atena och StruSofts FEM-design.

Identifiering av okänd bakterieväxt på campylobacter plattor

BakgrundFotsår är en vanlig komplikation hos diabetiker som ofta påverkar patientens livskvalitet.Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors kunskaper med avseende att förebygga och behandla fotsår hos patienter med diabetes samt hur sjuksköterskan kan stödja patienterna i sin egenvård.Metod: En beskrivande litteraturstudie som baserades på 12 vetenskapliga artiklar med både kvantitativ och kvalitativ design, publicerade mellan 2000-2012. Urvalet av artiklarna gjordes i databaserna PubMed och Cinahl.Resultat: Sjuksköterskor behövde öka sina kunskaper vid omvårdnaden av patienter med diabetesfotsår, medan patienterna efterfrågade mer kunskap om sjukdomen och dess komplikationer, samt behövde mer information och ökad motivation till att bedriva sin egenvård. Resultatet visade att utbildning och ökad kunskap om fotsår ledde till en bättre livskvalitet och ökad egenvård hos diabetespatienterna.Slutsats: Både sjuksköterskor och diabetespatienter är i behov att förbättra sina kunskaper om omvårdnaden av fotsår. Det är viktigt att sjuksköterskan skapar en god relation och en helhetssyn som inbegriper såväl det fysiska, psykiska som det sociala perspektivet på patienten. Detta förhållningssätt är grunden för att sjuksköterskan ska kunna hjälpa och stödja patienten i sin egenvård..

1 Nästa sida ->