Sök:

Sökresultat:

1339 Uppsatser om Operation Fenix - Sida 1 av 90

Operation Fenix : En teoriprövande fallstudie

Dagens samtida konflikter skiljer sig ganska markant ifrån den typ av krigsföring som vi är vana att se den, exempelvis under andra världskriget där reguljära förband stred mot varandra med de allierade på ena sidan fronten och axelmakterna på den andra. I dagens konflikter är nyttjandet av irreguljära förband vanligt förekommande vilket har lett till att reguljära förband måste strida på helt andra villkor och omständigheter än förut.Under Vietnamkriget startades Operation Fenix i syfte att bemöta denna nya typ av krigsföring och de metoder som användes av den amerikanska underrättelsetjänsten var något som inte hade prövats tidigare. Tyvärr gav dessa metoder inte det underrättelsevärde som det var tänkt till en början men frågan står fortfarande kvar hur dessa metoder påverkade VCIs (Viet Cong Infrastructure)  krigföringsförmåga.Syftet med denna uppsats är att i en fallstudie granska om de metoder som Operation Fenix använde under Vietnamkriget var effektiva gentemot irreguljära styrkor samt om det finns något stöd gentemot dessa metoder i militärteorin.I uppsatsen används en teoriprövande fallstudie där David Galulas teorier implementeras i ett analysverktyg skapat utav de tre pelarna i krigföringsförmågor där varje faktor analyseras och slutligen sammanfogas till resultat till den givna frågeställningen.Denna uppsats visar på att de effekter Operation Fenix hade på de irreguljära moståndarna har ett visst samband med de teorier David Galula skapat gällande Counterinsurgency Warfare..

Könsskapande litteratur. : En undersökning av genus i barnlitteratur och pedagogers syn på genus i barnlitteratur och pedagogers syn på genus och litteratur i fyra förskolor i Stockholm.

Dagens samtida konflikter skiljer sig ganska markant ifrån den typ av krigsföring som vi är vana att se den, exempelvis under andra världskriget där reguljära förband stred mot varandra med de allierade på ena sidan fronten och axelmakterna på den andra. I dagens konflikter är nyttjandet av irreguljära förband vanligt förekommande vilket har lett till att reguljära förband måste strida på helt andra villkor och omständigheter än förut.Under Vietnamkriget startades Operation Fenix i syfte att bemöta denna nya typ av krigsföring och de metoder som användes av den amerikanska underrättelsetjänsten var något som inte hade prövats tidigare. Tyvärr gav dessa metoder inte det underrättelsevärde som det var tänkt till en början men frågan står fortfarande kvar hur dessa metoder påverkade VCIs (Viet Cong Infrastructure)  krigföringsförmåga.Syftet med denna uppsats är att i en fallstudie granska om de metoder som Operation Fenix använde under Vietnamkriget var effektiva gentemot irreguljära styrkor samt om det finns något stöd gentemot dessa metoder i militärteorin.I uppsatsen används en teoriprövande fallstudie där David Galulas teorier implementeras i ett analysverktyg skapat utav de tre pelarna i krigföringsförmågor där varje faktor analyseras och slutligen sammanfogas till resultat till den givna frågeställningen.Denna uppsats visar på att de effekter Operation Fenix hade på de irreguljära moståndarna har ett visst samband med de teorier David Galula skapat gällande Counterinsurgency Warfare..

Operation Moked : Sexdagarskriget ? Överraskning inom de israeliska luftoperationerna

The research regarding the six day war and the aerial operations named Operation Moked is extensive but there are certain shortcomings in the research that examines both the operation and the principle of surprise.The aim of this paper is to contribute to this research by utilising existing military theories on the principle of surprise in order to identify indicators that are representative of surprise.  These indicators are thereafter used in a study of Operation Moked in order to examine the extent of in which the principle was utilised.The result of this research goes to show that the principle of surprise was utilised in great extent by Israel during Operation Moked..

Samverkan är inte en frivillighetsgrej, utan det ingår i vårt arbete helt enkelt.

How do you do co-operation between government agencies? It is a wide spread view that there can be quite a few hitches in co-operation between agencies. In later years this idea has spread to the media where there has been negative coverage of the social service agencies. This generally applies to cases where children suffer because the right assistance takes too long to co-ordinate or does not get co-ordinated at all between schools, healthcare and social services. The social welfare law dictates that it is the social welfare office duty to co-ordinate the government agencies for the child?s best interest.

Finansiell kommunikation på internet : Hemsidan en effektiv kommunikationskanal - om den används på rätt sätt

Problemet i den här uppsatsen handlar om det börsnoterade bolaget Fenix Outdoors finansiella kommunikation på internet. Genom att på en övergripande nivå utgå ifrån redovisningsteoretiska resonemang, Stockholmsbörsens regelverk och rekommendationer samt genom att utföra en kvalitativ studie, borde det vara möjligt att på ett rationellt sätt konstruera en normativ modell för utformning av finansiell kommunikation på internet. Denna modell ska alltså fungera som ett vägledande instrument till hur Fenix Outdoor bör utforma sin hemsida. Modellen i sig ska vara av generaliserande karaktär, vilket innebär att börsnoterade bolag generellt ska kunna använda sig av modellen för att utforma sin finansiella kommunikation på internet. Den här uppsatsen bygger på en form av kvalitativ fallstudie av företaget Fenix Outdoor.

På EU:s gränser Den nya nordliga dimensionen

In this paper I attempt to analyze the ways the European Union defines its external borders in cross-border co-operation with its neighbours. The analysis is based on case study examining the founding components of a updated version of the Northern Dimension policy of the European Union.The analytical framework of the study is composed of three different perceptions on the cross-border co-operation; regionalisation, integration and flexible integration. I conclude that the model of cross-border co-operation laid by the Northern Dimension policy would have an impact on the EU's external border with Russia, making it more flexible and vague.As far as the geographical terms of the co-operation are concerned, they seem to shift from regional co-operation to greater emphasis the role of networks as basis for co-operation instead of traditional regions..

SSP : En kvalitativ studie av ett samarbete mellan socialtjänst, skola och polis

This thesis has examined a co-operation called SSP, between the social authorities, the school and the police, located in Malmö. The intention with SSP is to prevent crime and drug use among juveniles but also to evolve a structure for a long-term co-operation between the authorities.The purpose of the thesis was to understand and analyse what the co- operation represented and stood for. The study also examined how the co- operation was effected by differences in the organisation of the three parts.The main questions were the following; what does SSP contain, is SSP preventive and for whom, what motivates the co-operation and how is the cooperation effected by the view the authorities have on the target group?The method used for answering the questions was based on qualitative interviews with the three authorities involved. We have also searched for literature on the subjects involved.The main content of the thesis has showed that the limits of SSP are diffuse, and the focus of the co- operation lies at a structural level.

Finanskrisens påverkan på Stockholmsbörsens volatilitet : En jämförande studie

The network with its virtual business structure challenge the established vertical business structure. Part of the network theory that has developed focuses on relationships that forms B2Bnetworks. One way to create a B2B-network is for independent businesses to form a organization promoting co-operation. For co-operation to be successful it requires well thought-out actions, but a lack of how these actions are implemented have been noticed. This study explores how encouragement of co-operation can be done practically.

Samarbete i nätverk : En studie om hur främjande av samarbete realiseras i ett orkestrerande affärsnätverk

The network with its virtual business structure challenge the established vertical business structure. Part of the network theory that has developed focuses on relationships that forms B2Bnetworks. One way to create a B2B-network is for independent businesses to form a organization promoting co-operation. For co-operation to be successful it requires well thought-out actions, but a lack of how these actions are implemented have been noticed. This study explores how encouragement of co-operation can be done practically.

?Normative Military Power Europe?: a contradiction in terms? : En fallstudie av EU:s militära insats i Somalia i förhållande till Normative Power Europe.

This thesis paper is based on Ian Manners Normative Power Europe-theory with a focus on EU?s military operation in Somalia. By examining documents from EU institutions in the form of reports concerning EU NAVFOR ? Operation ATALANTA ? EUTM Somalia ? EUCAP NESTOR. This study shows that the Normative Power Europe-theory can get expressed and that the EU continues its normative statements in Somalia. This result is an interesting contribution to the theory of Normative Power Europe witch have gotten a lot of critic about how a military operation should effect and diminish the theory..

Samverkan mellan skola och socialtjänst : en studie av hur skolpersonal ser på samverkan med socialtjänsten

The purpose of this report was to increase knowledge regarding the co-operation between social services from the perspective of employees at a school. The focus was on the question: ?In the schools view, what is the relevance of co-operating with social services?? The problem was divided into three categories; the value of the co-operation, the schools discourse on co-operation and the balance of power in the co-operation. The scientific topic was addressed using a qualitative survey method at a school. Four people were interview; the principal, the welfare officer, and two teachers.

Tro, hopp och samarbete: en fallstudie av Olofströms mellankommunala samverkan i västra Blekinge

The municipality of Olofström is intensifying the co-operation with Sölvesborg and Karlshamn, the two other municipalities in the west of Blekinge. They co-operate in two local federations and for the moment negotiations are going on about a third local federation in continuation school, but the municipalities do not agree. The aim of this thesis is to examine why Olofström co-operate with Sölvesborg and Karlshamn, if there are any problems and where the limit of this co-operation is. The method in the thesis is qualitative interviews with local politicians and officials and an actor-structure-perspective is used. The result shows that Olofström is a municipality where the population is decreasing, and it has lost state subsidy during the last decade.

NATO:s misslyckande att undvika civila dödsfall i Libyen 2011

This study revolves around the NATO-led Operation Unified Protector in Libya 2011. The military campaign was executed under a UN mandate to protect the Libyan civilian population. Despite the mandate civilians died because of NATO bombings. The purpose of this study is to identify inadequate measures in avoiding civilian casualties during the operation and to continue to work towards minimizing civilian casualties caused by military organizations in international interventions.Early in the operation, NATO?s objective altered from protecting the civilians to over­throwing the Libyan regime. At the same time NATO changed its military targeting.

Matchmaking på organisatorisk nivå : ? om samverkan mellan kommunala introduktionsenheter och frivilligorganisationer

AbstractMatchmaking on an organisational level? about co-operation between municipal introduction-units and voluntary organisationsEssay in Political Science D, by Rebecka Johansson, spring 2006The aim of this study is to examine co-operation between municipal introduction-units, which work to integrate newly arrived immigrants and refuges, and voluntary organisations in Sweden. The essay is a comparative case study which examines three local authorities and the main questions are;- Do voluntary organisations constitute a functioning co-operation partner to the municipal introduction-units? Are there conditions for future co-operation?The answer to the questions is that there are no, or rarely any, co-operation between voluntary organisations and municipal introduction-units. It is difficult to judge whether there are conditions for future co-operation.

Teknologi & Numerär : Frågan om vem som vinner

The reason for this study is to settle the balance between technology and preponderance in war. Each theory claims its own superiority to be decisive when it comes to achieving military victories, but this study will show what actually happens when the two theories are analyzed together in the same conflict. To prove the conclusions, a case-study on Operation Gazelle is used. The study will describe the theories, what a military victory is and which party in the conflict came out victorious after this specific operation. Both sides? forces will be shown and compared.

1 Nästa sida ->