Sök:

Sökresultat:

215 Uppsatser om Olja - Sida 1 av 15

En ekonometrisk studie av den global oljemarknaden med fokus på utbud och efterfrågan

Det här arbetet är en ekonometrisk studie av den globala oljemarknaden. Syftet med arbetet är att identifiera olika faktorer som påverkar utbudet och efterfrågan på Olja. Studien delar upp produktionen av Olja i två delar. En modell beskriver OPECs utbud och en annan beskriver produktionen av Olja i länderna utanför OPEC. Arbetet konstaterar att OPEC är en starkare kartell i dag än på 1970-talet.

Processbarhet av olika kontaminanter i vegetabiliska oljor och fetter

Idag produceras ungefär 100 miljoner ton vegetabilisk Olja i världen. Då en stor del av denna Olja används till livsmedelsproduktion är kraven höga på att Oljan har god kvalitet och inte är hälsofarlig att konsumera. Detta ställer krav på raffineringen av vegetabilisk Olja. Det finns generellt sett två metoder för raffinering av vegetabiliska oljor och fetter, våtkemisk respektive fysikalisk raffinering. I detta examensarbete studeras fysikalisk raffinering av vegetabilisk Olja.

Olja, mer än bara svart guld? : En studie om korrelationen mellan och möjligheten att skapa en handelsstrategi med olja och växlingskursen SEK/USD

Syftet är att konstruera en handelsstrategi baserad på Contracts-For-Difference (CFD) för att utnyttja de möjliga samband som föreligger mellan oljepris och SEK/USD växlingskurs.Uppsatsen baseras på en induktiv ansats med kvantitativ metod. Slutsatser dras från utifrån de data som har bearbetats.Korrelationen mellan Olja och valutan SEK/USD är starkt negativ. Funktionaliteten hos ?Moving Average? som indikator för trendskiften bedöms som relativt hög. Handelsstrategin som har konstruerats uppvisar positivt resultat efter fem års simulerad handel.

Den geopolitiska konkurrensen om oljan

Syftet med uppsatsen har varit att undersök om USA:s och Kinas agerande för attsäkerställa tillgången på Olja medför en sådan risk att en allvarlig konflikt kan uppstå mellanstaterna. Genom att utforska världens produktion och konsumtion av Olja mellan åren 2000 -2004 klarläggs dels vilka de stora producentområdena är, dels att världen idag har fått ettökande behov av Olja. Tillsammans med hur världens idag kända reserver är fördeladeunderstryks den strategiska betydelsen av Mellanöstern.Genom att studera USA:s och Kinas nuvarande produktion, konsumtion, reserver ochprognoser inför framtiden skapas en bra bild över vilket beroende av importerad Olja de haridag och bedöms få i framtiden. Allt tyder på att USA och Kina i fortsättningen kommer varastarkt beroende av importerad Olja från Mellanöstern.Den empiriska undersökningen visar på stora skillnader mellan staternas agerande inomden politiska, ekonomiska och militära sektorn. I slutanalysen är det möjligt att peka ut fyraområden där det i framtiden finns allvarliga risker för konflikt mellan USA och Kina i derassträvanden efter tillgång på Olja.

Substitut för demokrati? En analys av hur oljeinnehav påverkar demokratisk utveckling i Azerbajdzjan och Saudiarabien

Utifrån frågeställningen ?varför försvårar oljeinkomster demokratisering?? görs i föreliggande uppsats en jämförande fallstudie av de två ickedemokratiska länderna Azerbajdzjan och Saudiarabien. Syftet är teoriutvecklandet. Arbetets teoretiska fokus ligger på samverkan mellan faktorer som statistiskt kunnat knytas till oljestater och teorier om hur auktoritära stater agerar för att behålla makten. Dessa analyseras utifrån de övergripande rubrikerna stat, civilsamhälle och globalisering.Studiens viktigaste fynd är att Olja står som ett hinder för demokratiutveckling i både Azerbajdzjan och Saudiarabien: i båda länderna använder regimerna inkomster från Olja för att stärka sin makt, legitimitet och kontroll över stat och samhälle.

Behandling av oljeförorenat vatten vid Luleå Hamn

Luleå Hamn hanterar årligen 350 000 ton petroleumprodukter. Av hanteringen uppstår spill. 1980 byggdes en reningsanläggning för oljeskadat vatten. Den var dimensionerad för att ta emot en viss mängd vatten. Dagens miljölagstiftning och förbättrade rutiner har minskat mängden föroreningar och även mängden inkommande vatten.

Går det att odla pepparmynta (Mentha piperita L) i Sverige, med syfte att framställa olja?

Pepparmynta ? Mentha x piperita L. är en ört rik på essentiell Olja. Den har många olika användningsområden, allt ifrån olika skönhetsprodukter till naturmedicin. Pepparmynta är en hybrid mellan M.

Bestämning av bruttotemperaturexpansionskoefficient för Faradol 810

Detta examensarbete har genomförts på ABB Power Products/Instrument Transformers i Ludvika. Syftet med arbetet har varit att undersöka temperaturexpansionen för en isolerande Olja som använd i produkten Capacitor Voltage Transformer (CVT). Oljans egen temperatur­expansionskoefficient                          var redan känd, men arbetets syfte var att bestämma en Brutto­temperaturexpansionskoefficient, med andra ord undersöka hur mycket de ingående komponenterna i en CVT påverkar den totala volymexpansionen inuti enheten.För att bestämma bruttotemperaturexpansionskoefficienten har ett prov i klimatkammare utförts. Provet bestod av två aluminiumkärl vardera med ett monterat mätrör. Det ena kärlet fylldes med Olja och det andra kärlet med Olja och kondensatorinnehåll motsvarande inne­hållet i en CVT.

Vuxna individers kännedom, upplevda följsamhet och attityder till Svenska livsmedelsverkets fem kostråd.

Bakgrund Svenska livsmedelsverket (SLV) har utarbetat fem kostra?d fo?r att fra?mja en ha?lsosam kostha?llning. Kostra?den innefattar rekommendationer ga?llande frukt och gro?nt, fullkorn, nyckelha?lsma?rkningen, fisk samt Olja och flytande margarin. Tidigare underso?kningar tyder pa? att kostra?den inte fo?ljs i tillra?cklig utstra?ckning.Syfte Studiens syfte var att underso?ka vuxna individers ka?nnedom, upplevda fo?ljsamhet och attityder gentemot SLVs fem kostra?d.

När oljan inte längre finns tillgänglig - en studie om hur sveriges skogsägarföreningar påverkas av förändrad tillgång till energi

Energi i form av Olja möjliggjorde under 1950- talet en mekanisering av skogsbruket. Accelererande klimatförändringar ställer nu krav på att den fossila energin som skogsmaskinerna är beroende av måste ersättas. Syftet med uppsatsen är att utifrån ett kulturperspektiv undersöka hur Sveriges skogsägarföreningar kommer att påverkas av den förändrade tillgången till energi. För att besvara syftet genomfördes fem djupintervjuer. Studien visar att skogsägarföreningarna har en kulturellt präglad bilda av miljön som formbar och att förändringen främst ses som en möjlighet att framställa bioenergi för att bryta den sjunkande produktiviteten.

Kongenital intestinal lymfangiektasi hos hund : etiologi, diagnos och behandling

Intestinal lymfangiektasi (IL) är en ovanlig gastrointestinal sjukdom som karaktäriseras av patologisk dilatation av tarmens lymfkärl. Sjukdomen drabbar både hundar och människor men behandlingen divergerar inom human- respektive veterinärmedicinen. Etiologin är ännu inte fullständigt belyst. Sannolikt finns ärftliga komponenter och gener essentiella för lymfangiogenes har isolerats. Patogenesen är relativt väl undersökt och behandlingen syftar till att reducera förlusten av plasmaproteiner.

EGR-relaterad nötning för systemet kolvring - cylinderfoder

EGR (Exhaust Gas Recirculation) är en teknik som används för att minska utsläppen av kväveoxider från förbränningsmotorer. Med EGR återcirkuleras delar av avgaserna till motorn vilket medför att sot och andra partiklar samt sura ämnen återförs. Därmed ställs det nya krav på motorns material och det gäller framförallt motorns cylinderfoder och kolvringar som detta arbete inriktar sig på. Syftet med arbetet är att med hjälp av en nötningsrigg sålla mellan olika material och ytbeläggningar under EGR-liknande förhållanden samt att undersöka olika faktorers inverkan på slitaget. En nötningsrigg av typen pinne-platta används där en del av en kolvring förs fram och tillbaka över en provbit från ett cylinderfoder.

Norsk upprustning i Arktis

Arktis blir allt hetare i den globala politiken då det tros finnas stora mängder Olja och gas under den tjocka havsisen som har börjat dra sig tillbaka. Den norska regering har även proklamerat Norges nordområden som de strategiskviktigaste för landet den kommande framtiden.Norges utveckling och val av handlingsvägar i Arktis har präglats av Ryssland i högsta grad, en överenskommelse som löste en gammal gränstvist visar på ett ökat samarbete mellan länderna, även olika gemensamma övningar ger sken av ett ökat samarbete i norr. Men samtidigt så har Rysslads återuppväckta stormaktsambitioner speglats i agerandet från Norges sida med omorientering av försvarsmakten mot norra delen av landet samtidigt som inköpet av F-35 fortskrider och även en modernisering samt utökning av Norges stridsfordonspark ska genomföras.Resultatet av uppsatsen visar på hur Norge anpassar sig mot en ny säkerhetspolitisk arena i sitt direkta närområde som med nya utmaningar ställer annorlunda krav jämfört med tidigare decennium..

Kassationsreducering: en tillämpning av arbetssättet DMAIC
vid dörrkupetillverkningen på Electrolux

Detta arbete är utfört på Electrolux i Mariestad som tillverkar kyl- och frysskåp. Vid produktionen av dessa skåp ställer kunderna stora krav på att produkterna är fria från skönhetsfel. En extra känslig del för skönhetsfel är dörrarna eftersom de är bland det första kunden ser. Kravet på dörrarna är att insidan ska vara vit och blank utan några missfärgningar. Syftet med detta arbete är att finna och reducera orsakerna till skönhetsfel som förkommer på insidan av dörrarna.

Rening av oljeförorenat vatten med torvabsorbent

Hässleholms Renhållare AB är ett avfallsbolag som innehar en oljebehandlingsanläggning på deras centrala avfallsanläggning i Vankiva. På oljebehandlingsanläggningen tar de emot slam från oljeavskiljare och bilvårdsanläggningar samt i mindre mängd förorenade massor. Från behandlingsanläggningen utgår det en vattenfas som leds via ett avloppssystem vidare till det lokala behandlingssystemet för lakvattnet. I bolagets tillstånd för Vankiva avfallsanläggning har det föreskrivits att varje delflöde till den lokala behandlingen av lakvattnet måste kontrolleras för att inte fastställda gränsvärden för Olja och tungmetaller ska överskridas. Under våren 2006 kompletterades avloppssystemet från oljebehandlingsanläggningen till lakvattenbehandlingen med en filterbrunn.

1 Nästa sida ->