Sök:

Sökresultat:

748 Uppsatser om Occupational therapy - Sida 1 av 50

Arbetsterapeutiska interventioner för personer med Schizofreni ur ett evidensperspektiv - Litteraturstudie

Schizophrenia can cause symptoms such as auditory hallucinations, delusions, emotional blunting, apathy and lack of motivation. These result in a diminished ability to participate in daily activities and bring the client group into the domain of occupational therapists. The purpose of this literature review is to compile the latest findings in Occupational therapy interventions for individuals with schizophrenia. Furthermore guidance regarding the utility of the interventions will be given based on the author?s assessment of the evidence in the 22 articles included.

Arbetsterapeutiska interventioner för personer med begränsad handfunktion på grund av artros eller reumatoid artrit

Syftet med denna studie var att genom en litteraturstudie beskriva arbetsterapeutiska interventioner för personer med begränsad handfunktion på grund av artros eller reumatoid artrit (RA). Datainsamlingen har skett genom sökning i databaser utifrån i förväg av författarna ställda inklusions och exklusionskriterier. Tolv stycken artiklar inkluderades i studien och analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. I analysen framkom fem olika kategorier av arbetsterapeutiska interventioner. Kategorierna är ortoser, värme/kyla, information/utbildning, styrke- och rörelseövningar och ADL-träning.

RELATIONSMARKNADSFÖRING : Att skapa relationer över Internet

Schizophrenia can cause symptoms such as auditory hallucinations, delusions, emotional blunting, apathy and lack of motivation. These result in a diminished ability to participate in daily activities and bring the client group into the domain of occupational therapists. The purpose of this literature review is to compile the latest findings in Occupational therapy interventions for individuals with schizophrenia. Furthermore guidance regarding the utility of the interventions will be given based on the author?s assessment of the evidence in the 22 articles included.

Optimering av bromsdetaljer i gjutstål

Background: Research has shown that people with limited hand function , and above all osteoarthritis of the thumbs , a limited task ability in daily activities. At a disabilities can be the person's identity, well-being and ability to participate in society is changing. Purpose: The purpose is, through a literature review describing Occupational therapy Conservative interventions for people with osteoarthritis of the CMC 1 joint and its consequences for the performance of activities of daily living . Procedure and Analysis: The method in this study, a systematic review of scientific literature used. Database search and manual search occurred during the period from March 2014 to May 2014 .

Konsten att ha tumme med leder: Artrostummar och ADL-konsekvenser En litteraturstudie

Background: Research has shown that people with limited hand function , and above all osteoarthritis of the thumbs , a limited task ability in daily activities. At a disabilities can be the person's identity, well-being and ability to participate in society is changing. Purpose: The purpose is, through a literature review describing Occupational therapy Conservative interventions for people with osteoarthritis of the CMC 1 joint and its consequences for the performance of activities of daily living . Procedure and Analysis: The method in this study, a systematic review of scientific literature used. Database search and manual search occurred during the period from March 2014 to May 2014 .

Sociala omsorgsassistenter : de "nya" omsorgsgivarna i en omsorgsförvaltnings "paradigmskifte"

Purpose: The primary aim of the study was to analyse and discuss how employees with a secondary nursing education describe their occupational character whilst working as well as the conditions for caring acts in a changing progress towards professionalism.Questions: What are the conditions to provide a high standard of care in this changing progress? What influence does it have on the occupational character ?Method: Critical case study and focus groupsConclusion: One of the central findings of the field study was the identification of two occupational identities; traditional and pedagogical orientated. These two occupational character traits are connected with different types of occupational competence and demands different theoretical knowledge. They also have different regards concerning the new title; social omsorgsassistent. A conclusion of the study is that a professional project of a non-specific nature is unable to stress the different levels of knowledge and competence that occupational identities have when one seeking professionalism..

Vårdhundens betydelse för personer med demens

At two nursing homes for people with dementia a qualitative study was performed. The purpose was to investigate the therapy dog?s meaning to people with dementia from their perspective. Two women and five men with dementia were interviewed, everyone being somewhere between 60 and 87 years of age. All but one had previously owned a dog at some point in their lives.

Äldres vardag i hemmiljö i ett aktivitetsperspektiv : En litteraturstudie om betydelse av tillgänglighet och uppfattning av delaktighet

Purpose: From an activity-perspective examine the meaning of housing accessibility and older persons´ perception of participation. Method: Systematic literature review of articles searched in the databases, Medline, Pubmed, Ahmed, Cinahl, Scopus and Google Scholar. Search on individual keywords, and in various combinations of the words home environment, home modification, Occupational therapy, aging, accessibility and participation. Nine scientific articles were examined. Results: The articles were published between 2005 and 2009.

Villkorad av verkligheten - Om produktionen av Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar

The first aim of this study is to describe how the public employment service (PES) producesoccupational descriptions. The second aim is to analyse the conditions for that production.Method: The empiric material consists of seven qualitative interviews with employed at PES,operational plan for the team working with descriptions on occupations and observation notes.The overall theme in the study is Foucaults perspective on power. The conditions forproduction of occupational descriptions are understood in the light of the governmentality perspectiveand the concept of employability. Bourdieu´s concept habitus, symbolic violence and capital are usedto articulate the officials? values and experiences.Eight officials at PES produce the occupational descriptions.

Arbetsterapi för personer med HIV/AIDS : Occupational therapy for persons with HIV/AIDS

Bakgrund: Varje dag smittas i genomsnitt cirka 14 000 personer av HIV i världen. Ny behandling har gjort att dessa patienter idag lever längre. Sjukdomsförlopp samt komplikationer går inte att förutsäga utan är individuellt. Eftersom personer med HIV/AIDS-diagnos nu lever längre kommer behovet av arbetsterapeutiska insatser att öka. Syfte: Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeutiska insatser för personer med HIV/AIDS samt vilken roll arbetsterapeuten har i arbetet kring dessa personer.

Personer med synnedsättning och deras erfarenheter av tillgängligheten i utemiljön och på offentliga platser

Syftet med studien var att beskriva vad personer med synnedsättning har för erfarenheter av tillgänglighet i utemiljöer och på offentliga platser. Författarna valde en intervjubaserad metod för att besvara studiens syfte där nio personer från två olika län intervjuades utifrån semistrukturerade intervjufrågor. Inklusionskriterierna för studien var att deltagarna skulle ha en synskärpa på mindre än 0,3 och vara medlem i synskadades riksförbund. Data analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys som mynnade ut i tre kategorier ?tillgänglig miljö, skillnad mellan självständighet och beroende?, ?tillgänglig miljö, skillnad mellan trygghet och otrygghet? och ?allmän okunskap om tillgänglig miljö?.

Arbetsterapeuters pedagogiska förhållningssätt i gruppverksamhet - en kvalitativ studie

The occupational therapist uses meaningful activities to promote health and accomplish functional progress. The professional role is to support and enable for the client to change his/her life. One way to accomplish this is to use the group as a tool. Knowledge is needed about how learning works and which teaching methods exist to promote learning, so it is adapted after the clients´ personal way of learning. The aim of this study was to investigate which pedagogical approaches occupational therapists use in group activities.

Användandet av skapande aktiviteter inom arbetsterapi : en litteraturstudie

Syfte: Studiens syfte är att beskriva det nuvarande kunskapsläget gällande användning av skapande aktiviteter inom arbetsterapi.Metod: En systematisk litteraturstudie valdes som undersökningsmetod och tio stycken vetenskapliga artiklar granskades utifrån Fribergs förslag. Artiklarna anträffades via en gemensam systematisk sökning i databaserna Cinahl, Amed och Medline. Sökorden som användes var creative therapy, creative activity, craft, handicraft, art therapy samt creativeness. Alla i kombination med Occupational therapy.Resultat: Skapande aktiviteter används inom arbetsterapeutisk bedömning och behandling, både i grupp och individuellt. En rad värden har påvisats i samband med användandet av skapande aktiviteter ? de ger framgångskänsla, möjlighet att bearbeta sin livssituation samt möjlighet att strukturera sin dag och distrahera tankarna.

Hur kan arbetsterapeuten stödja flyktingbarn i Sverige?

This candidate essay aims to examine the possibilities occupational therapists (OT) have in order to support refugee children in Sweden. The authors find the subject of current interest because there is a constant and frequently debate in our society concerning refugees, which makes us question what role the OT could have with this group. Method: This study has a qualitative approach with focus group methodology as method. At two occasions, four respectively three OTs met to discuss an in advance given interview guide. The discussions were coded on the basis of person-, group- and society perspectives.

Hur påverkas utbildade vårdhundar (Canis lupus familiaris) av sitt arbete inom humanvården?

Today therapy dogs (Canis lupus familiaris) service people more than ever and different categories of work places use therapy dogs to help their caretakers. Many studies have been made on the positive effects in patients when they are given contact with a dog, but very little have been done on how the dog experience its situation and what kind of behaviour a therapy dog shows during its working days. This work was made to investigate the behaviours that educated therapy dogs in Sweden showed when they were in contact with a caretaker and to find out if the dogs showed any signs of stress or some other kind of discomfort. To do this a survey was sent out to 17 educated therapy dog handlers in Sweden that together had 18 educated therapy dogs. The survey contained 39 questions about the daily work of the therapy dogs when they were together with caretakers and some questions about the therapy dogs spare time. A question about what kind of dog breed the therapy dog handlers had were also in the survey to investigate if some breeds were more usual as therapy dogs.

1 Nästa sida ->