Sök:

Sökresultat:

57 Uppsatser om Novell - Sida 2 av 4

Den traumatiserade sexualiteten : En litterär motivstudie av sexualitet i Raymond Carver's "So much water so close to home"

Denna studie erbjuder en litterär analys av gestaltandet av sexualitet i den amerikanske författaren Rymond Carvers Novell "So much water so close to home". Analysen lyfter bland annat fram den obligatoriska heterosexualiteten som den teoretiseras av Adrienne Rich och hur manlig kontroll av kvinnans sexualitet inom den heterosexuella institutionen tar sig uttryck i texten.Utöver det undersöks i analysen vilka principer som kan anses ligga bakom konstrueringen av sexualitet i Novellen samt hur dessa tar sig uttryck. Den aspekten av analysen tar avstamp i Judith Butlers teori om diskursivt skapade kön och genus samt den heterosexuella matrisen som utgångspunkt för all sexuell åtrå. .

Förstärka IT-säkerheten i en Windows-miljö

I vårt moderna samhälle använder vi datorsystem som är viktiga för olika verksamheter. Det behövs datorsystem med olika arbetsroller. Till exempel erbjuda webb-tjänster för att användare utifrån kan arbeta mot och databas-tjänster för att både lagra och hämta ut information. Om det interna nätverket är stort kan det underlätta att ha en DNS server för att knyta namn till servrar. Men om det finns hot för att störa driften av verksamheten, speciellt företagets nätverk blir säkerhet en mycket viktig fråga.En anställd på ett medelstort företag erbjöd mig att göra en analys av deras IT-säkerhet.

När pojkar läser och inte förstår : en undersökning om gymnasiepojkars upplevelse vid läsning av en novell

Uppsatsens syfte är att granska sexton recensioner publicerade i svensk respektive amerikansk press gällande filmen Den Gröna Cykeln (Haifaa Al-Mansour, 2012). Undersökningen grundar i kritikernas syn på genus och jämställdhet samt kulturell och nationell identitet som filmen berör. Recensionerna analyseras och jämförs för att hitta skillnader och likheter i den svenska respektive amerikanska receptionen. Analysen visar att skillnaden mellan de två nationernas reception är uppdelade mellan de två fokusområdena, där de amerikanska kritikerna fokuserar på kulturell och nationell identitet och jämför filmens skildring av det saudiarabiska samhället med den amerikanska kulturen. De svenska kritikerna tycks generellt ha större fokus på filmens skildring av genus och jämställdhet till skillnad från amerikanerna..

Flaskpost för frigörelse? : En studie om könsroller och emancipation i Alice Munros novell ?To Reach Japan"

AbstractThe purpose of this essay is to analyse and interpret artist Hans Hedberg?s monumental, ceramic reliefs in Sweden and France. Hedberg is internationally famous for his ceramic fruits and eggs in different glaces and formats. A mostly unknown side of his artistic production is that he produced about 50 ceramic reliefs during the 1950s and up to the 1970s in public buildings. Hedberg was one of very few foreign artists in France, who, during a long period of time, produced monumental, public reliefs for the French state.

Nätverksoperativsystem för lokala nätverk

Val av nätverksoperativsystem är något som blivit viktigt att besluta i många företag och organisationer. Nätverken får fler och fler tjänster, många som ursprungligen utvecklades för Internet. Organisationerna och företagen måste hänga med i utvecklingen för att kunna få ett nätverk som är lätt att administrera och som är användarvänligt. Det finns ett flertal nätverksoperativsystem att välja på. De två vanligaste är Windows NT och Novell NetWare.Denna rapport innehåller en undersökning av ett flertal faktorer som kan vara viktiga att ta hänsyn till vid val av nätverksoperativsystem.

Ta fram läslusten: genom varierad och individualiserad undervisning

Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om vi kunde se en förändring i elevernas inställning till skönlitteratur, när de fick arbeta med Noveller på ett varierande och individualiserande sätt. Undersökningen tog plats i en klass 7 på två olika skolor i länet under en sju veckor lång praktikperiod. Metoden byggde på en enkät som innehöll öppna frågor. Eleverna fick även vid två tillfällen skriva ner sina tankar och åsikter om Novelläsning i sina loggböcker. Projektet avslutades med ytterligare en enkät som skulle visa om eventuell förändring hade skett.

En egen röst : En komparativ studie i karaktäriseringen av Madeleine Usher i Edgar Allan Poes och Bethany Griffins skräcklitteratur

Denna uppsats innehåller en komparativ studie kring karaktäriseringen av den fiktiva figuren Madeleine Usher i Edgar Allan Poes 1800-tals Novell "The Fall of the House of Usher" och Bethany Griffins re-telling av Novellen i sin skräckroman The Fall, publicerad 2014. Syftet är att synliggöra hur Madeleine porträtteras och karaktäriseras ur ett genuskritiskt perspektiv med hjälp av bland annat Yvonne Hirdmans teori om genussystem och genuskontrakt, samt Maria Nikolajevas narratologiska teori om konvenansen kring litterärt kön. Utifrån denna analys ämnar jag tolka effekterna av Madeleine Ushers skilda subjektspositionering i verken, samt vilken kritik Griffins re-telling därigenom framför..

Maran ? en feministisk seriepornografisk novell

Den här uppsatsen syftar till att undersöka huruvida feministisk porr i serieformat yttrar sig i den seriepornografiska Novellen Maran tecknad och skriven av Lina Neidestam, samt vad som händer när det pornografiska är i form av tecknad bild. Uppsatsen undersöker alltså vilka kroppar som (o)synliggörs i Maran, hur subjekt/objekt görs samt hur Maran är feministisk. Med teoretisk utgångspunkt i Butlers heterosexualla matris, intersektionalitetsbegrepp, makt, åskådarskap samt performativitet görs en bildanalys av utvalda uppslag i Maran. Detta görs genom att undersöka hur Neidestam berättar fram det som sker i Maran, hur detta tolkas och vad det har för betydelse för den tänkta mottagaren. Resultatet visar att utifrån min positionerg anser jag Maran vara feministisk och bidrar till ett nytt sätt att se och tänka kring pornografi.

Gestaltande beskrivningar i elevtexter : Kvalitativ textanalys av elevtexter

För att nå betyget E i ämnet svenska behöver elever i årskurs 9 uppvisa förmågan att använda sig av enkla gestaltande beskrivningar. Genom kvalitativ textanalys av tio elevtexter undersöks hur eleverna använder sig av just gestaltande beskrivningar. En gestaltande beskrivning innebär den strategi eleverna använder sig av för att skapa en visuell bild av texten. Med en tvärvetenskaplig ansats fokuserar undersökningen på gestaltande beskrivningar av miljö, deltagande personer och synvinkel. Elevtexterna som analyserats är hämtade från det nationella provet i svenska för årskurs 9.

Ursäkta, var står era grafiska romaner? : En undersökning om vuxenserier och grafiska romaner på svenska folkbibliotek

The purpose of this bachelor thesis is to examine the handling and shelving of graphic novels and adult-comics in Swedish public libraries, in order to find out if this type of literature is prioritized in the same way as other forms of literature. The study was conducted by photographing the Hci/uHci shelves at ten different public libraries to give an objective view of the shelving to later be analysed and compared. Inquiry sheets were sent to the photographed libraries in order to get the librarians view of their own comic book shelves and collections. We found that the state of the comic-shelves differed from library to library according to how interested and committed the librarians were. New research areas in the field of Library and Information Science are discussed and questions are raised about the future of graphic novels and adult-comic-books in libraries, about their place in the libraries and about how librarians and the users knowledge of this media can be improved..

Intelligenssnobb eller lustigkurre? Översättningsmetoder i de två svenska översättningarna av J.D. Salingers Uncle Wiggily in Connecticut

I det här arbetet tillämpas Vinay och Darbelnets indirekta metoder på BirgittaHammars (1963) respektive Mats Zetterbergs (2010) översättningar av J.D.Salingers Novell Uncle Wiggily in Connecticut. Syftet är att se vilka av metodernasom används i översättningarna av Novellens dialog, och i vilken utsträckning somdet här görs, samt bakomliggande motiv. En djupare studie av metoderna avser attkartlägga vilken av översättningarna som är mest trogen förlagan enligthögprestigöversättningens norm. Utöver Vinay och Darbelnets metoder undersöksäven förekomsten av semantiska tillägg, explicitgörande, semantiska utelämningaroch implicitgörande enligt Rune Ingos kategorisering.Resultatet visar att Zetterberg i högre grad än Hammar har använt sig av indirektametoder, vilket lett till mindre trohet mot originalet. Han har även gjort ett störreantal semantiska tillägg och explicitgörande, vilket resulterat i en mer pratig ochordrik stil..

En analys av Joseph Conrads roman Heart of Darkness samt novell An outpost of progress

Denna studie är en analys av romanen Heart of Darkness (1902) och Novellen An outpost ofprogress (1898) av Joseph Conrad (1857-1924) i syfte att undersöka berättelsernashuvudsakliga tematik ur en postkolonial infallsvinkel samt vad Conrads avsikt tycks ha varitmed porträtteringen av elfenbensagenten Kurtz. För att genomföra denna analys har jag gjorten närläsning av Heart of Darkness samt An outpost of progress och samtidigt tolkathändelseförloppen.Tolkningarna är delvis mina egna samt delvis baserat på tidigare forskning. Efter att hagenomfört dessa närläsningar är min slutsats att Conrads huvudsakliga avsikt var att skildaden mänskliga moralens förfall genom den ondskefulla girigheten. Det är denna girighet somhan definierar som det mörka i en människas hjärta. Genom framställningen av Kurtz visarhan exempel på detta samt hur farlig en skicklig retoriker kan vara..

Organisatorisk utvärdering för omorganisering av nätverket i Högskolan i Skövde

Att välja rätt nätverksoperativsystem för verksamheten vid en omorganisation av nätverket är en svår uppgift. Rätt nätverksoperativsystem är avgörande för hur nätverket i organisationen eller företaget skall fungera. När en omorganisation planeras kan andra nätverksoperativsystem, som kan passa verksamheten bättre, än det existerande systemet väljas. Valet av system beror till exempel på vilken nivå av säkerhet, åtkomlighet, utbyggbarhet, ekonomisk kostnad och driftsäkerhet nätverket skall ha.Denna rapport fokuserar på val av nätverksoperativsystem. Detta görs med avseende på hur det är möjligt att implementera säkerhet, åtkomlighet och driftsäkerhet.

Högläsning och boksamtal kopplat till värdegrunden i skolans tidigare år

Detta arbete handlar om hur högläsning och boksamtal kan användas för att arbeta med värdegrund i skolan. I uppsatsen presenteras tidigare forskning om högläsning och boksamtal, olika lässtrategier och värdegrunden i skolan. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur skönlitteratur kan användas i skolan för att arbeta med värdegrund. För att undersöka detta genomfördes högläsning och boksamtal i en elevgrupp. Den valda litteraturen var Tove Janssons Novell ?Berättelsen om det osynliga barnet?.

Blickens roll, rubbade positioner och sprickan i det sociala kontraktet i två verk av Mare Kandre

AbstractUppsatsen a?r en la?sning av blickens roll i tva? verk av Mare Kandre. Hur blicken hja?lper till att rubba positioner och i vissa fall skapa sprickor i det sociala kontraktet. La?sningen go?rs utifra?n verken Dja?vulen och Gud (1993) och i en Novell i Novellsamlingen Hetta och Vitt (2001).

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->