Sök:

Sökresultat:

928 Uppsatser om Norra Djurg??rdsstaden - Sida 1 av 62

KOLLABORATIV KONSUMTION I NORRA DJURGA?RDSSTADEN : Hur den delande ekonomin kan bidra till ha?llbar stadsutveckling

Kollaborativ konsumtion a?r en slags ekonomi som handlar om att ma?nniskor konsumerar genom att hyra, dela, byta eller la?na saker av varandra. Den ha?r rapporten handlar om hur en sa?dan typ av konsumtion skulle kunna implementeras och utvecklas i stadsbebyggelse. Fo?r att underso?ka detta gjordes en fallstudie o?ver stadsdelen Norra Djurga?rdsstaden som a?r ett stadsutvecklingsprojekt i Stockholm med fokus pa? miljo? och ha?llbarhet.

Energi- och miljo?vinster med ett bygglogistikcenter i Norra Djurga?rdsstaden : Fo?rslag pa? metod fo?r utva?rdering

I Norra Djurga?rdsstaden i Stockholm pa?ga?r ett stort stadsutvecklingsprojekt da?r det planerats fo?r ungefa?r 12 000 nya bosta?der, 35 000 arbetsplatser och 600 000 kvadratmeter kommersiell yta. Fo?r att koordinera alla transporter av byggmaterial in till omra?det, samt hantera avfallstransporter ut ur omra?det, har Stockholms stad etablerat ett bygglogistikcenter vars ma?l bland annat a?r att reducera antalet transporter.Syftet med detta examensarbete har varit att ta fram en metod fo?r utva?rdering av potentiella miljo?effekter med bygglogistikcentret i Norra Djurga?rdsstaden. Examensarbetet har tittat pa? byggtransportlogistik ur ett livscykelperspektiv fo?r ja?mfo?relse mellan tva? olika scenarion, da? ett bygglogistikcenter finns (scenario 1) respektive da? ett sa?dant inte finns (scenario 2).

ABC-staden Va?llingby vs. Norra Djurga?rdsstaden : Visioner som pra?glat nya stadsdelar - nu och da?

Vi har genomfört en studie som berör förhållningssätt där könsroller i ämnet idrott ochhälsa undersöks och analyseras. Studien ämnar undersöka lärares förhållningssättgentemot elever beroende på könstillhörighet samt elevernas förhållningssätt tillvarandra. För att söka svar har vi använt oss av observation som metod där vi varitkända icke deltagande observatörer. Studien bygger på att undersöka den socialainteraktionen mellan lärare och elev, men även elevernas förhållningssätt mot varandra.I studien har vi använt oss av två idrottslärare på två skilda skolor där åldrarna påeleverna har varit varierande. Den ena skolan riktar sig mot grundskolans tidigare år,medan den andra skolans inriktning inriktar sig mot de äldre.

Norra Djurga?rdsstaden som nollstad : En studie av miljo?projektets sista etapp och dess potential

All around the world more and more people move from rural areas to live in the cities. Because of this, the urban areas have become an important part in the debate about the effects on the environment and sustainability. In many countries word wide initiatives have been taken to build sustainable cities and eco cities, the Stockholm Royal Seaport is one example. The vision for the district is to become a world class sustainable city based on the three dimensions of sustainable development: social, economic and ecologic. The municipality of Stockholm has set requirements for the buildings? energy usage, emissions and amount of waste generated during the building process.

Norra Ängby : Ett småstugeområde som är 1900-talshistoria

Uppsatsen behandlar husen i småstugeområdet Norra Ängby i Bromma, som är ett resultat av den bostadspolitik som bedrevs i Stockholm under 1900-talets första decennier. Området Norra Ängby byggdes ut mellan 1930 och 1938 och är Stockholms största sammanhängande småstugeområde.Uppsatsen diskuterar begreppen egnahem, småstugor och trädgårdsstad. Uppsatsen tar även upp en historik om trångboddheten i staden efter industrialismens framfart och de bostadspolitiska åtgärder som gjordes för att få bukt med bostadsbristen.Området Norra Ängby och dess arkitektur undersöks i fem avslutande fältstudier, med fokus på byggnadernas arkitektur vad avser rumsfördelning och exteriör, med utgångspunkt i rådande byggstilar som nationalromantik, 20-tals klassicism och funktionalism..

Indelningsändringar : en studie om varför Norra Sandsjö kommun, Bringetofta församling och Norra Sandsjö församling delades i samband med att Sävsjö kommunblock bildades

This paper is about a new organization how to get smaller communities to join together and become much larger. The purpose is to find out why Norra Sandsjö community and Bringetofta and Norra Sandsjö parishes were separated when Sävsjö municipality block was formed. The purpose is further to find out what the councils of Norra Sandsjö, Nässjö and Sävsjö, the church council and the people who lived in the area thought about the decision that was made by the executive organization in this matter (länsstyrelsen in Jönköping). Voting was arranged amongst the people, who lived in the specific area that in the first inquiry was suggested to be connected with Nässjö municipality block. The source material gives the result of this voting and the opinions of Norra Sandsjö, Nässjö and Sävsjö communities in this question.


Angloskandinaviska stenmonument : En studie över monument resta i norra England 870-950 e.kr.

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de angloskandinaviska stenmonumenten i norra England uppstod och utvecklades under 900-talet. Uppsatsen tar upp de tidigaste monumenten och undersöker om några av dessa kan dateras till slutet av 800-talet, dvs. direkt efter vikingarnas erövring av norra England. Därefter undersöks hur den vidare utvecklingen gått till och hur teorierna om den ser ut. Slutligen ställs även frågan vad vi har för nytta av monumenten i forskningen..

Oasen : Vinterträdgård i Norra Sorgenfri

Ett uppdaterat och nutida sommarkollo som är anpassat för dagens standard och sätt att leva. På en övergiven pojkkoloni på Barnens ö i Roslagen skapas ett detta nya sommarkollo i samspel med landskapet..

Bonden i Graven Bredvid - En osteologisk studie av den medeltida befolkningen i Norra Nöbbelöv och deras skador på skeletten

This paper is the result of an osteological study of the skeletal remains uncovered during an archaeological excavation of the medieval cemetery in Norra Nöbbelöv. The purpose of the study is to compare the material from the rural site (Norra Nöbbelöv) with materials excavated from the old medieval graveyards in the city of Lund. The aim is to try and shedsome light on the question of whether there is any difference in the occurrence and frequency of fractures and osteoarthritis in the materials compared. The first section of the paper consists of a short historical background of Norra Nöbbelöv and Lund, a chapter on ethics, general results of the analysis and the methods used. Thissection was co-authored by Ulla Zagal-Mach and Åsa Strandh.

Kvinnor från norra Sverige på sociala medier : En studie om hur kvinnor från norra Sverige framställer och använder sig av sociala medier som Stockholmsbor

I den här studien undersöker jag hur självidentitetsprocessen går till med hjälp av sociala medier för kvinnor från norra Sverige som flyttat till Stockholm. Fokus ligger på att undersöka hur sju kvinnor framställer sig själva och hur de använder plattformarna Facebook, Instagram och Twitter. Sju kvinnor i åldrarna 23 till 44 år har intervjuats i början av april 2014. Som komplement till intervjuerna har jag observerat deras konton på sociala medier under en längre period. Resultatet visar att kvinnorna i studien ser sig som norrlänningar efter flytten till Stockholm och de visar sin koppling till norra Sverige på sociala medier på olika sätt.

Enkätundersökning om rådgivningen kring skogsbruksplaner utförda av Norra Skogsägarna

This rapport is based on a survey that was sent to 196 randomly selected forest owners, who during 2013 ordered a forest management plan from Norra Skogsägarna. The purpose was to examine how forest owners experienced advice given by an inspector based on their forest management plan..

Utveckling av Måkeberg och Norra Hamnplan : Development of Måkeberg and Norra Hamnplan

Arbetet är ett förslag i en arkitekttävling på ett nytt bostads- ochhandelsområde i Åmåls kommun. Platserna som behandlas ärMåkeberg och Norra Hamnplan som tillsammans bildar en yta påcirka 50 000m2. Godkänns förslaget av kommunen så är avsiktenden att det skall ge ett underlag för en inledande dialog medkommuninvånare och som stöd i det kommande detaljplanearbetet.Man vill även illustrera områdets möjligheter till förtätning avstaden och med en ny funktionsblandad stadsdel knyta stadskärnanskontakt med vattnet. Rapporten beskriver behovet ochförutsättningarna för utformningen av området. För att nå fram tillmålet av arbetet genomfördes en litteraturstudie, skisser ochstudiebesök för analysering av platsen.

Stadsdelsförnyelse i Norra Björksätra, Sandviken

The housing estates in the outskirts of Sandviken, consist of relatively large scale apartment buildings. This report, that is a B.A. thesis at 10 Swedish university points, aims to investigate and describe the opportunities to improve safety and security for inhabitants in Norra Björksätra. The purpose with this report is to make Norra Björksätra to a more attractive place to live in, by changing the negative trends in the area. Since demolition of at least some of the houses could be of current interest in some years; the purpose is also to investigate whether demolition or renewal of the area is the best solution.

Borlänge, Dalarnas köpstad no 1 : Hur centrum, Kupolen och Norra Backa kan bindas samman för att tillsammans vinna köpkraften

Thesis: The aim of our study is to identify how IKEA's externalestablishment at Norra Backa can affect Kupolen and the centre. This in order to provide suggestions on how these trade areas can be connected and create a whole to thereby gain the purchasing power.Method: In our study we used triangulation. That means we have used both a quantitative and a qualitative approach. The quantitative method based on a survey with 100 respondents. The qualitative method is based on interviews with the centre conductors of Borlänge, Laila G Prosén and Anna Timander.Theory: The theories we have used is STP, substitution effects and effects of overspill, important factors for an attractive market town, Town Centre Management, Urban Retail Product.Conclusion: We found how IKEA's establishment at Norra Backa may affect Kupolen and the center of Borlänge then we gave suggestions on how these trade areas can be connected..

1 Nästa sida ->